Marko 4:1-41

 • MISANGANI INALONGA PYA UMAMBO (1-34)

  • Nyakubzwala (1-9)

  • Thangwi yanji Yezu aphatisira misangani (10-12)

  • Mabvekero a nsangani unalonga pya nyakubzwala (13-20)

  • Nkhabe anagudumira nyale na citundu (21-23)

  • N’dida unapima na imwe (24, 25)

  • Nyakubzwala wakuti asagona (26-29)

  • Mbeu ya mostardha (30-32)

  • Kuphatisira misangani (33, 34)

 • Yezu amatamisa condzi (35-41)

4  Yezu atoma pontho kupfundzisa anthu n’khundu mwa bara, mwinji ukulu kakamwe wa anthu wagumanyikana cifupi na iye. Natenepa iye akwira m’mwadiya, akhala pantsi mbaufendedza kutali pang’ono na ntunda, mbwenye mwinji onsene wa anthu ukhali pagombe ya bara.  Penepo iye atoma kuapfundzisa pinthu pizinji mukuphatisira misangani. Pikhaapfundzisa iye, akhaapanga kuti:  “Bveserani mwadidi! Nyakubzwala m’bodzi aenda kabzwala mbeu.  Mu ndzidzi ukhabzwala iye, mbeu zinango zagwa n’khundu mwa njira, zabwera mbalame mbazidya mbeu zenezi.  Zinango zagwa pa miyala pakuti nee pakhali na mataka mazinji, penepo zamera mwakucimbiza thangwi mataka akhadacepa.  Mbwenye pidapisa dzuwa, umera wapya mbubunyala, thangwi nee ukhali na mitcitci.  Mbeu zinango zagwa pa minga, minga zakula mbazipingiza kukula kwa mbeu, natenepa zacimwana kubala misapo.  Mbwenye zinango zagwa pa mataka adidi, izo zakula mbazitoma kubala misapo 30, inango 60, inangombo 100.”  Buluka penepo iye athimiza: “Ule ali na makutu akubva, mbabve.” 10  Pikhali iye ekhene, ale akhali n’khundu mwace pabodzi na apostolo ace 12 atoma kumbvundza pya mabvekero a misangani ineyi. 11  Iye aatawira: “Imwe mwatawiriswa kubvesesa cibisobiso* ca Umambo wa Mulungu, mbwenye kwa anango, inabva iwo ndi misangani basi, 12  toera iwo angaona, akhonde kudzindikira, pontho angabva akhonde kubvesesa mabvekero apyo. Natenepa, iwo cipo anabwerera kuna Mulungu mbalekererwa na iye.” 13  Kusiyapo pyenepi, Yezu aapanga: “Khala imwe nkhabe kudziwa mabvekero a nsangani unoyu, mphapo munakwanisa tani kubvesesa misangani inango yonsene? 14  “Nyakubzwala asabzwala mafala a Mulungu. 15  Natenepa, mbeu ziri n’khundu mwa njira munabzwalwa mafala, ndi anthu anabva mafala a Mulungu, mbwenye mwakucimbiza, Sathani asabwera mbabulusa mafala adabzwalwa muna iwo. 16  Munjira ibodzi ene, mbeu zidagwa pa mataka a miyala ndi ale anabva mafala a Mulungu; mwakucimbiza iwo asaatawira mwakutsandzaya. 17  Nakuti iwo nkhabe mitcitci muntima mwawo, asathambaruka mu ndzidzi wakucepa, mbwenye angathimbana na pinentso peno angatcingwa thangwi ya mafala a Mulungu, iwo asabwerera nduli mwakucimbiza. 18  Pana mbeu zinango zidabzwalwa pa minga. Zenezi ndi ale anabva mafala a Mulungu, 19  mbwenye thangwi ya kudzudzumika na pinthu pya dziko ino* pabodzi na mphambvu yakunyengeza ya upfumi na kufuna pinthu pinango, pisakhuya mitima yawo mbapipingiza mafala a Mulungu, natenepa mafala nkhabe kubala misapo. 20  Pakumalisa, mbeu zidabzwalwa pa mataka adidi ndi ale anabvesera mafala a Mulungu mbaatawira mwadidi, mafala asabala misapo: 30, inango 60, inangombo 100.” 21  Iye alongambo kuna iwo: “Kodi anthu asakwata nyale mbaigudumira na citundu peno kuiikha pantsi patalimba? Kodi anthu nee asaikwata mbaiikha pakweca? 22  Nkhabepo cinthu cidabisika cakuti nkhabe kudzaoneka; pontho nkhabepo cinthu cidabiswa mwadidi cakuti nkhabe kudzaoneka pakweca. 23  Ule ali na makutu akubva, mbabve.” 24  Iye alonga pontho kuna iwo: “Bveserani mwadidi pinabva imwe. Na n’dida unapima na imwe, imwe munadzapimirwa na n’dida ubodzi ene, pontho munadzathimizirwa pizinji. 25  Thangwi munthu onsene ali na cinthu anadzathimizirwa pinango, mbwenye ule adasowa cinthu, anadzapokoserwa ciri na iye.” 26  Yezu apitiriza kulonga: “Umambo wa Mulungu walandana na munthu anawaza mbeu pa mataka. 27  Iye asagona, mangwana mwace mbalamuka; mbeu zisamera mbazikula, mbwenye iye nkhabe dziwa kuti pyenepi pisacitika tani. 28  Mwapang’ono-pang’ono, mataka okhene asabala misapo. Unatoma ndi umera, buluka penepo zisabuluka mbeu zitete, pakumalisa mbeu zisakola. 29  Mbwenye mbeu zingamala kukola, iye asazibvuna na sikeya, thangwi ndzidzi wakubvuna wafika.” 30  Iye athimiza kulonga, mbati: “Kodi Umambo wa Mulungu tinaulandanisa nanji, peno tinaufokotoza mukuphatisira nsangani upi? 31  Walandana na mbeu ya mostardha, yakuti pa ndzidzi udabzwalwa iyo, ikhali mbeu ing’ono kakamwe kupiringana mbeu zonsene pa dziko yapantsi. 32  Mbwenye ingamala kubzwalwa, iyo isakula mbikhala muti ukulu kakamwe kupiringana miti yonsene ya n’dimba, mbibulusa nthawi zikulu, natenepa mbalame zakudzulu zisakwanisa kugumana mbuto yakukhala mu n’thundzi wace.” 33  Iye aapfundzisa mafala a Mulungu mukuphatisira misangani mizinji ninga ineyi, mpaka pakhakwanisa iwo kubvesesa. 34  Mwandimomwene, nee cibodzi cikhalonga iye kwa iwo mwakukhonda kuphatisira nsangani, mbwenye pinthu pyonsene iye akhapifokotoza pakhundu kuna anyakupfundzace. 35  Pa ntsiku ineyi, pikhadoka dzuwa, Yezu aapanga: “Tendeni kuntunda unango wa bara.” 36  Natenepa, pidamala iwo kupanga anthu toera aende, anyakupfundza ankwata na mwadiya ukhali iye, pontho iwo akhali na miyadiya inango. 37  Penepo, catoma condzi cikulu m’bara, madzi a mabimbi akhapita m’mwadiya; natenepa mwadiya ukhadzala na madzi. 38  Mbwenye iye akhagona nduli mwa mwadiya mbatsamira pa nsago. Natenepa iwo amulamusa, mbampanga: “Mpfundzisi, nee mukuona kuti tiri kufa?” 39  Penepo iye alamuka, amatamisa mphepo mbapanga bara: “Matama! Pfulika!” Natenepa, mphepo yathowa, mbakuoneka kupfulika kukulu. 40  Penepo iye aabvundza: “Thangwi yanji musagopa kakamwe?* Mudzati kukhala na cikhulupiro?” 41  Mbwenye iwo agopa mwakupiringana midida, mbalonga kuna unango na ndzace: “Kodi mwandimomwene iye mbani? Iye asabverwambo na mphepo pabodzi na bara.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “cibisobiso cakucena.”
Peno: “makhaliro ano a pinthu.”
Peno: “nkhabe cinyindiro”.