Marko 3:1-35

  • Kuwangiswa kwa mamuna wakulamala djanja (1-6)

  • Mwinji ukulu wa anthu pagombe ya bara (7-12)

  • Apostolo 12 (13-19)

  • Kutikana nzimu wakucena (20-30)

  • Mai wa Yezu na abale a Yezu (31-35)

3  Yezu apita pontho mu sinagoga, mwenemu mukhali mamuna m’bodzi wakulamala djanja.  Afarisi akhayang’anisa kakamwe Yezu toera kuona khala iye anamuwangisa pa ntsiku ya Sabudu. Iwo akhasaka thangwi toera kumpambizira nayo.  Yezu apanga mamuna wakulamala djanja: “Lamuka, bwera pakati.”  Penepo iye aabvundza: “Kodi pisatawiriswa na mwambo pa ntsiku ya Sabudu kucita cinthu cadidi peno cakuipa, kupulumusa umaso peno kuupha? Mbwenye iwo nee alonga cinthu.  Yezu ayang’ana mwakuipirwa anthu akhali n’khundu mwace, iye atsukwala kakamwe thangwi yakuuma kwawo mitima, mbapanga mamuna: “Fungula djanja yako.” Iye aifungula, djanja yace mbiwanga.  Penepo Afarisi abuluka kunja, mbatoma kubverana mwakucimbiza na anyakuphedzera a Herodhi toera kuona kuti anapha tani Yezu.  Mbwenye Yezu aenda ku bara pabodzi na anyakupfundzace, mwinji ukulu wa anthu adabuluka ku Galileya na ku Yudeya antowera.  Pidabva iwo pinthu pizinji pikhacita iye, mwinji ukulu wa anthu wabwera kuna iye, kuphatanizambo anthu adabuluka ku Yerusalemu, Idhumeya, kuntunda unango wa Yordani, na pisa pya Tiro na Sidhoni.  Penepo iye apanga anyakupfundzace toera am’bweresere mwadiya ung’ono toera mwinji wa anthu ukhonde kumpfinya. 10  Nakuti iye akhawangisa anthu azinji, anthu onsene akuti akhali na utenda wakunentsa akhapfinyana n’khundu mwace toera kun’khuya. 11  Ngakhale ale akuti akhali na madimonyo, ndzidzi onsene ukhamuona iwo, akhagwa pantsi patsogolo pace, mbakhuwa: “Imwe ndimwe Mwana wa Mulungu.” 12  Mbwenye Yezu kazinji kene akhaacenjeza mwamphambvu toera akhonde kudziwisa anango kuti iye mbani. 13  Yezu akwira paphiri mbacemera ale akhafuna iye, iwo mbaenda kuna iye. 14  Iye asankhula* anthu akukwana 12, mbaapasambo dzina ya apostolo, ale akuti mbadamperekera, pontho mbadaatuma toera kumwaza mphangwa, 15  iye aapasa mphambvu toera kubulusa madimonyo. 16  Mu nsoka wa anthu 12 udasankhula* iye mukhali Simau, ule adapasambo iye dzina ya Pedhru, 17  Tiyago na Juwau ana a Zebhedheu (iye aapasambo dzina ya Bhoanerje, yakuti isabveka “Ana a Njazi”), 18  Andreya, Filipi, Bhartolomeu, Mateu, Tomasi, Tiyago mwana wa Alfeu, Tadheu, Simau munthu Waphinga, 19  na Yuda Iskariyoti, wakuti mukupita kwa ndzidzi asandukira Yezu. Buluka penepo Yezu apita n’nyumba, 20  mwinji wa anthu wagumanyikana pontho, natenepa iwo nee aona ndzidzi toera kudya. 21  Mbwenye pidabva abale ace mphangwa zenezi, iwo abwera toera kum’phata, thangwi iwo akhalonga kuti: “Iye ali na nsala.” 22  Pontho apfundzisi a mwambo adabuluka ku Yerusalemu akhalonga: “Iye ali na Bhelizebhu,* pontho iye asabulusa madimonyo na mphambvu za ntongi wa madimonyo.” 23  Yezu aacemera mbalonga nawo mukuphatisira misangani, mbati: “Kodi pinakwanisika kuti Sathani abuluse Sathani? 24  Khala umambo wagawika okhene, umambo unoyu unafudzika; 25  pontho khala nyumba yagawika yokhene, nyumba ineyi inafudzika. 26  Natenepa, khala Sathani asandukira ekhene madimonyo ace mbakhala wakugawika, iye nee anapitiriza, mbwenye anafudzika. 27  Mwandimomwene, nkhabe munthu anakwanisa kupita n’nyumba mwa munthu wamphambvu mbankwatira pinthu pyace, angakhonda kum’manga pakutoma. Basi ene angamala kucita pyenepi, anakwanisa kutapata pinthu pya n’nyumba mwace. 28  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti anthu anadzalekererwa pinthu pyonsene, mwakukhonda tsalakana madawo anacita iwo na mafala akutikana analonga iwo. 29  Mbwenye munthu onsene anatikana nzimu wakucena, cipo anadzalekererwa, mbwenye ali na mulando wa madawo akukhonda mala.” 30  Yezu alonga pyenepi thangwi anthu akhalonga kuti: “Iye ali na dimonyo.” 31  Penepo mai wace na abale ace abwera mbalimira kunja, iwo atuma munthu toera kuncemera. 32  Nakuti mwinji wa anthu ukhadakhala pantsi n’khundu mwa Yezu, iwo ampanga: “Mai wanu na abale anu ali kunja, iwo asakusakani” 33  Mbwenye iye aatawira: “Mbani mai wanga na abale anga?” 34  Penepo iye ayang’ana anthu akhadakhala pantsi n’khundu mwace, mbalonga: “Onani, mai wanga na abale anga ndi awa! 35  Munthu onsene anacita pinafuna Mulungu, unoyu ndiye m’bale wanga wamamuna, wankazi na mai wanga.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “akhazikisa.”
Peno: “udakhazikisa.”
Bhelizebhu ndi dzina inango ya Sathani.