Marko 2:1-28

  • Yezu awangisa nyampfutete (1-12)

  • Yezu acemera Levi (13-17)

  • Mbvundzo thangwi yakucita jejuu (18-22)

  • Yezu ndi ‘Mbuya wa ntsiku ya Sabudu’ (23-28)

2  Mbwenye mudapita ntsiku zingasi iye apita pontho mu Kafarnau, mphangwa zakuti iye akhali panyumba zamwazika.  Natenepa, anthu azinji agumanyikana mpaka kusoweka mbuto, na pansuwo pene nee pakhali na mbuto, penepo Yezu atoma kuapanga mphangwa zadidi.  Anthu am’bweresera nyampfutete m’bodzi wakuti akhathukulwa na amuna anai.  Mbwenye thangwi ya mwinji wa anthu, iwo nee akwanisa kufika naye mpaka pana Yezu, natenepa iwo afungula benga pantsoi kukhundu ikhali Yezu, na pa benga ineyi iwo atcitisa nyampfutete pa makha adagoneswa iye.  Pidaona Yezu cikhulupiro cawo, iye apanga nyampfutete: “Mwananga, madawo ako alekererwa.”  Pa ndzidzi unoyu, apfundzisi a mwambo anango akhali penepo, iwo akhali nawa mbanyerezera okhene muntima mwawo:  “Thangwi yanji munthu uyu akulonga tenepo? Iye akuxola Mulungu. Mbani unango anakwanisa kulekerera madawo kusiyapo Mulungu?”  Mbwenye mwakucimbiza Yezu adzindikira muntima mwace kuti iwo akhanyerezera munjira ineyi, natenepa iye aabvundza: “Thangwi yanji musanyerezera pinthu pyenepi muntima mwanu?  Ninji cinakhonda nentsa kakamwe? Ndi kupanga nyampfutete kuti: ‘Madawo ako alekererwa,’ peno: ‘Lamuka kwata makha ako ufambe’? 10  Mbwenye toera imwe mudziwe kuti Mwana wa munthu ali na mphambvu zakulekerera madawo pa dziko yapantsi . . . ”, iye apanga nyampfutete: 11  “Ine ndikukupanga: Lamuka, kwata makha ako, ndoko kunyumba kwako.” 12  Penepo iye alamuka, mwakucimbiza akwata makha ace mbafamba pamaso pa anthu onsene. Natenepa, onsene adzumatirwa kakamwe, asimba Mulungu mbalonga: “Ife cipo taona kale pinthu ninga pyenepi.” 13  Pa ndzidzi unango, Yezu aenda pontho n’khundu mwa bara, mwinji wa anthu ukhapitiriza kuenda kuna iye, penepo iye atoma kuapfundzisa. 14  Pikhapita iye, aona Levi mwana wa Alfeu akhali nawa panyumba inalipira anthu misonkho, Yezu ampanga: “Bwera ukhale nyakupfundza wanga.” Penepo iye alamuka mbantowera. 15  Pa ndzidzi ukhadya* iye panyumba ya Levi, anyakulipisa misonkho azinji na anyakudawa akhadya* na Yezu pabodzi na anyakupfundzace, thangwi akhalipo azinji a iwo akuti adzakhala anyakupfundzace. 16  Mbwenye pidaona apfundzisi a mwambo a Afarisi kuti iye akhadya na anyakudawa pabodzi na anyakulipisa misonkho, iwo atoma kulonga na anyakupfundzace: “Kodi iye asadya na anyakulipisa misonkho pabodzi na anyakudawa?” 17  Pidabva iye pyenepi, Yezu aapanga: “Anthu a ungumi wadidi nkhabe funa dotoro, mbwenye atenda ndiwo anafuna dotoro. Ine nee ndadzera anyakulungama, mbwenye ndadzera anyakudawa.” 18  Anyakupfundza a Juwau na anyakupfundza a Afarisi akhacita jejuu. Natenepa, iwo abwera kuna Yezu mbambvundza: “Thangwi yanji anyakupfundza a Juwau na anyakupfundza a Afarisi asacita jejuu, mbwenye anyakupfundza anu nkhabe kucita jejuu?” 19  Yezu aatawira: “Kodi axamwali a mankhadzi wamamuna ali na mathangwi toera kucita jejuu mu ndzidzi unakhala iwo pabodzi na mankhadzi? Mu ndzidzi unakhala iwo pabodzi na mankhadzi, iwo nkhabe kucita jejuu. 20  Mbwenye zinadzafika ntsiku zakuti mankhadzi wamamuna anadzabuluswa pakati pawo, penepo iwo anadzacita jejuu pa ntsiku ineyi. 21  Nkhabe munthu anasonera cigamba ca nguwo ipswa pa nguwo yakale. Angacita pyenepi, cigamba ca nguwo ipswa cinakwewa nguwo yakale, benga mbithimizirika kakamwe. 22  Pontho, nkhabe munthu anaikha vinyu ipswa m’mabudu a nthembe zakale. Angacita pyenepi, vinyu inapandula nthembe, mbibvungika pabodzi na mabudu. Mbwenye vinyu ipswa isaikhwa m’mabudu a nthembe zipswa.” 23  Yezu na anyakupfundzace akhapita na m’maminda a tirigu pa ntsiku ya Sabudu. Anyakupfundzace atoma kupuruza tirigu mu ndzidzi ukhaenda iwo. 24  Natenepa, Afarisi apanga Yezu: “Onani! Thangwi yanji iwo asacita pinthu pinakhondeswa na mwambo pa ntsiku ya Sabudu?” 25  Mbwenye Yezu aatawira: “Kodi imwe nee mwaleri pidacita Dhavidhi pa ndzidzi wakuti iye na amuna akhali na iye akhadaphatwa na njala? 26  Nee mwaleri mphangwa zinalonga pya Abhiyatari nyantsembe wankulu, kuti Dhavidhi apita n’nyumba ya Mulungu mbadya mikate ya ntsembe yakuti nee munthu m’bodzi akhatawiriswa na mwambo toera kuidya, kusiyapo anyantsembe, mbaperekambo mikate inango kuna amuna akhali na iye?” 27  Iye athimiza: “Sabudu yakhazikiswa toera kuphedza anthu, mbwenye anthu nee acitwa toera kukoya Sabudu. 28  Natenepa, Mwana wa munthu ndi Mbuya, ngakhale wa ntsiku ya Sabudu.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ukhali iye pameza.”
Peno: “akhali pameza.”