Marko 16:1-8

  • Kulamuswa kwa Yezu muli akufa (1-8)

16  Pidapita ntsiku ya Sabudu, Mariya Madhalena, Mariya mace Tiyago, na Salome agula mafuta akununkhira toera kuenda kakhwaza manungo a Yezu.  Namacibese kakamwe pa ntsiku yakutoma ya sumana, iwo afika pa nthumbi pidamala kubuluka dzuwa.  Iwo akhabvundzana okha-okha: “Mbani anafuna kutibulumundisira mwala pansuwo wa nthumbi?”  Mbwenye pidayang’ana iwo, aona kuti mwala ukhadabulumundiswa, maseze ukhali ukulu kakamwe.  Pidapita iwo munthumbi, aona m’phale m’bodzi akhali nawa kukhundu yamadyo, iye akhadabvala nguwo zakucena, natenepa iwo agopa kakamwe.  Iye aapanga: “Lekani kugopa. Imwe mukusaka Yezu wa ku Nazareti adakhomerwa pamuti. Iye alamuswa muli akufa. Iye nee ali pano. Onani, iyi ndi mbuto ikhadagoneswa iye.  Ndokoni kapange anyakupfundzace na Pedhru kuti: ‘Iye ali kuenda patsogolo panu ku Galileya. Imwe munadzamuona kweneko, ninga mudakupangani iye.’”  Natenepa, pidabuluka iwo, athawa pa nthumbi mbakatetemera na kugopa kakamwe. Mbwenye nee munthu m’bodzi adapanga iwo pyenepi, thangwi iwo akhagopa.*

Pidzindikiro Pyapantsi

Mwakubverana na matsamba akale akunyindirika, Evanjelyu ya Marku isamalisira na mafala ali pa vesi 8.