Marko 15:1-47

  • Yezu alimira patsogolo pa Pilato (1-15)

  • Kusingirirwa pakweca (16-20)

  • Kukhomerwa pamuti ku Golgota (21-32)

  • Kufa kwa Yezu (33-41)

  • Kuikhwa kwa Yezu munthumbi (42-47)

15  Pikhaca kwene kunja, akulu a anyantsembe, akulu a mbumba na apfundzisi a mwambo, inde, nsoka onsene wa Thando Yakutongera Miseru wagumanyikana toera kubverana kuti anacitanji, buluka penepo amanga Yezu, aenda naye mbampereka kuna Pilato.  Natenepa Pilato ambvundza: “Kodi iwe ndiwe Mambo wa Ayuda?” Yezu antawira: “Inde, ndipyo pidalonga imwe.”  Mbwenye akulu a anyantsembe akhampambizira pinthu pizinji.  Pilato atoma pontho kumbvundza, mbalonga: “Kodi iwe nkhabe kutawira cinthu? Nee ukubva pinthu pizinji pinakupambizira iwo?”  Mbwenye Yezu nee aperekabve ntawiro unango, natenepa Pilato adzumatirwa kakamwe.  M’maphwando onsene a Paskwa, Pilato akhali na nsambo wakubulusa munthu m’bodzi nkaidi, ule akhasankhulwa na mbumba.  Pa ndzidzi unoyu mamuna unango anacemerwa Bharabha akhali nkaidi pabodzi na andzace akhadasandukira utongi, iwo akhadapha munthu pa ndzidzi udasandukira iwo utongi.  Natenepa, mwinji wa anthu wabwera mbutoma kucita phembo yawo mwakubverana na pikhaacitira Pilato mwandzolowero.  Pilato aatawira, mbalonga: “Musafuna kuti ndikubulusireni Mambo wa Ayuda?” 10  Thangwi Pilato akhadziwa kuti akulu a anyantsembe apereka Yezu kuna iye thangwi ya bibvu. 11  Mbwenye akulu a anyantsembe akulumiza mwinji wa anthu toera aphembe Pilato kuti abuluse Bharabha, tayu Yezu. 12  Pilato aatawira pontho mbalonga: “Mphapo ndisafunika kucitanji kuna ule anacemera imwe Mambo wa Ayuda?” 13  Penepo iwo akhuwa pontho: “Mbamanikwe pamuti!”* 14  Mbwenye Pilato apitiriza kuabvundza: “Thangwi yanji? Ndi cinthu cipi cakuipa cidacita iye?” Mbwenye iwo apitiriza kukhuwa kakamwe: “Mbamanikwe pamuti!”* 15  Mbwenye nakuti Pilato akhafuna kukomeresa mwinji wa anthu, aabulusira Bharabha. Pidamala iye kukwapulisa Yezu, ampereka toera aphiwe pamuti. 16  Anyankhondo aenda naye nkati mwa mpanda wa nyumba ya ntongi, mbacemera nsoka onsene wa anyankhondo. 17  Penepo iwo ambvazika nguwo yakufuirira, pontho aluka nthimba ya minga mbambvazika; 18  buluka penepo atoma kumpanga: “Muli tani imwe, Mambo wa Ayuda!” 19  Pontho iwo akham’menya munsolo na ntete,* mbam’phulira mata. Iwo agodama mbakotama patsogolo pace. 20  Pakumalisa, pidamala iwo kunsingirira an’dulisa nguwo yakufuirira, mbambvazika nguwo zace. Buluka penepo aenda naye kunja toera kun’khomera pamuti. 21  Pontho mamuna unango anacemerwa Simau wa ku Sirene baba wa Alexandre na Rufo akhapita na njira buluka kumunda, iwo ankakamiza toera kuthukula muti ukhafuna iwo kukhomera Yezu. 22  Natenepa iwo aenda naye ku mbuto inacemerwa Golgota, yakuti isabveka “Mbuto Inatayirwa Madudu a Misolo.” 23  Kweneko iwo ayesera kumpasa vinyu yakubvungazwa na ntombwe unacemerwa mira, mbwenye iye nee atawira kuimwa. 24  Iwo an’khomera pamuti mbagawana nguwo zace mukucita pyakulotera toera kuona kuti m’bodzi na m’bodzi mbadakwatanji. 25  Ukhali ndzidzi upfemba wakumacibese pidan’khomera iwo pamuti. 26  Iwo aikha tabwa ing’ono padzulu pa nsolo wace toera kupangiza mathangwi akufa kwace: “Mambo wa Ayuda.” 27  Kusiyapo pyenepi, iwo amanika pamuti mambava mawiri n’khundu mwace, m’bodzi kukhundu yamadyo unango kukhundu yabzwere. 28  —— 29  Ale akhapita na penepo akhamulonga mwakusowa cilemedzo, pontho akhasukusa misolo yawo, mbalonga: “Aha! Iwe ukhafuna kugomola templo mbuimanga mu ntsiku zitatu, 30  pulumusika wekha, tcita pamuti wakusikimizira.”* 31  Munjira ibodzi ene, akulu a anyantsembe na apfundzisi a mwambo akhansingirirambo, mbalonga: “Anango iye aapulumusa, mbwenye nkhabe kwanisa kupulumusika ekhene! 32  Kristu, Mambo wa Izraeli, tcita cincino pamuti wakusikimizira,* toera ife tione mbatikhulupira.” Na mambava ene akhali pamuti n’khundu mwa Yezu akhantikanambo. 33  Pidakwana ndzidzi 12 wakumasikati, caoneka cidima mu dziko ineyi yonsene mpaka ndzidzi utatu wakumaulo. 34  Pa ndzidzi utatu wakumaulo, Yezu alonga mwakugaluza, mbati: “Eli, Eli, lama sabakitani?” Pisabveka: “Mulungu wanga, Mulungu wanga, thangwi yanji mwandisiya?” 35  Anango mwa ale akhali penepo pidabva iwo pyenepi, atoma kulonga: “Bveserani! Iye akucemera Eliya.” 36  Penepo m’bodzi wawo athamanga, abvika thonje mu vinyu yakudjamuka, aipfeka pa phesi mbampasa toera amwe, mbalonga: “Nsiyeni tenepo! Tendeni tione khala Eliya anabwera kudzantcitisa pamuti.” 37  Mbwenye Yezu akhuwa mwakugaluza, mbafa.* 38  Penepo nguwo ya mu templo yapanduka pakati-nakati, tomera kudzulu mpaka pantsi. 39  Nkulu wa anyankhondo wakuti akhali penepo patsogolo pace, pidaona iye pinthu pidacitika pa ndzidzi udafa Yezu, alonga: “Mwandimomwene, munthu uyu akhali Mwana wa Mulungu.” 40  Penepo akhalipombo akazi akhaona nakutali, mwa iwo akhalipo Mariya Madhalena, Mariya mai wace Tiyago Wang’ono na Yose, na Salome. 41  Akazi anewa akhaperekera Yezu mbantumikira pikhali iye ku Galileya. Pontho akhalimbo penepo akazi azinji adabwera pabodzi na iye ku Yerusalemu. 42  Pikhadoka dzuwa, nakuti ineyi ikhali ntsiku Yakukhunganyika, yakuti mangwana mwace mbidakhala ntsiku ya Sabudu, 43  abwera Zuze wa ku Arimateya, munthu wakulemedzwa mu Thando Ikulu Yakutongera Miseru ya Ayuda, iye akhadikhirambo Umambo wa Mulungu. Iye akhala na cipapo, aenda kuna Pilato mbaphemba manungo a Yezu. 44  Mbwenye Pilato akhafuna kudziwa khala iye akhadafa. Natenepa acemeresa nyankhondo, mbambvundzisa khala Yezu akhadafa. 45  Pidadziwa iye kuti Yezu akhadafa, Pilato atawirisa Zuze toera akwate manungo ace. 46  Zuze agula nguwo yadidi kakamwe, mbatcitisa manungo a Yezu, aapyangirira na nguwo ineyi yadidi kakamwe mbaagonesa munthumbi ikhadakumbwa pamwala. Buluka penepo, abulumundisa mwala ukulu mbauikha pansuwo wa nthumbi. 47  Mbwenye Mariya Madhalena na Mariya mace Yose, apitiriza kuyang’ana pa mbuto idaikhwa manungo a Yezu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “M’pheni pamuti.”
Peno: “M’pheni pamuti.”
Peno: “phesi.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “mbasiya kupuma.”