Marko 14:1-72

  • Anyantsembe abverana toera kupha Yezu (1, 2)

  • Yezu atsanulirwa mafuta akununkhira (3-9)

  • Yuda asandukira Yezu (10, 11)

  • Paskwa yakumalisa (12-21)

  • Kukhazikiswa kwa Cakudya Cancidodo ca Mbuya (22-26)

  • Yezu alonga kuti Pedhru anadzan’khonda (27-31)

  • Yezu aphembera mu Getsemani (32-42)

  • Kumangwa kwa Yezu (43-52)

  • Kutongwa kwa Yezu pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru (53-65)

  • Pedhru akhonda Yezu (66-72)

14  Zikhadasala ntsiku ziwiri toera kukumbuka Paskwa na Phwando ya Mikate Yakusowa Pyakutupisa. Akulu a anyantsembe na apfundzisi a mwambo akhasaka njira toera kuphata* Yezu mwakucenjera* na kumupha;  mbwenye iwo akhalonga: “Tilekeni kum’phata pa phwando, gopa panango anthu anadzacita uviyaviya.”  Pikhali iye ku Bhetanya mbakadya* n’nyumba mwa Simau wakuti akhadawangiswa utenda wa matanya, abwera nkazi m’bodzi na ntete* wa mafuta akununkhira. Mafuta anewa akhali nardho wakukhonda kubvungazwa na pinango, a ntengo ukulu kakamwe. Nkazi afungula ntete wa mafuta mbatoma kuatsanulira munsolo mwa Yezu.  Pidaona iwo pyenepi, anango atoma kulonga okha-okha mwakuipirwa: “Thangwi yanji akubvunga papezi mafuta akununkhira?  Mafuta anewa akununkhira, mbadakwanisa kuguliswa na ntengo wakupiringana madhenaryo 300, mbatipereka kobiri ineyi kuna anyakutcerenga!” Natenepa iwo aipirwa* kakamwe na nkazi unoyu.  Mbwenye Yezu alonga: “Nsiyeni pyace. Thangwi yanji mukutsukwalisa nkazi uyu? Iye andicitira pinthu pyadidi kakamwe.  Thangwi anyakutcerenga muli nawo pabodzi ndzidzi onsene, pontho ndzidzi onsene unafuna imwe munakwanisa kuacitira pinthu pyadidi. Mbwenye ine nee ndinakhala na imwe ndzidzi onsene.  Iye acita pidakwanisa iye. Atsanulira mwanyapantsi mafuta akununkhira m’manungo mwanga toera kukhunganya kuikhwa kwanga munthumbi.  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti m’mbuto zonsene zinafuna kumwazwa mphangwa zadidi pa dziko yonsene, pidacita nkazi uyu pinadzalongwambo toera kunkumbukira.” 10  Yuda Iskariyoti, m’bodzi wa apostolo 12, aenda kuna akulu a anyantsembe toera kupereka Yezu kuna iwo. 11  Akulu a anyantsembe pidabva iwo pyenepi, akomerwa kakamwe mbapikira kumpasa kobiri za parata. Natenepa iye atoma kusaka ndzidzi wakuthema toera kupereka Yezu. 12  Pa ntsiku yakutoma ya Phwando ya Mikate Yakusowa Pyakutupisa, pa ntsiku yakuti mwandzolowero iwo akhapereka ntsembe ya Paskwa, anyakupfundzace ambvundza: “Ndi kupi kunafuna imwe kuti tiende kakhunganye mbuto yakudyera Paskwa?” 13  Natenepa Yezu atuma anyakupfundzace awiri mbaapanga: “Ndokoni mu nzinda, munagumanikana na mamuna m’bodzi adathukula nkhali ya madzi, ntowereni. 14  Nyumba inafuna kupita iye, pangani mwanaciro kuti: ‘Mpfundzisi alonga: “Iri kupi sala ya alendo toera ndidyere Paskwa mwenemu na anyakupfundza anga?”’ 15  Iye anakupangizani sala ikulu yandzulu, idamala kusasanyirwa mwadidi. Tikhunganyireni Paskwa mwenemu.” 16  Natenepa anyakupfundza aenda, apita mu nzinda mbagumana pyonsene ninga mudalongera Yezu, penepo iwo akhunganya Paskwa. 17  Pidadoka dzuwa, Yezu abwera na anyakupfundzace 12. 18  Mu ndzidzi ukhadya iwo pameza, Yezu aapanga: “Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti m’bodzi wa imwe wakuti ali kudya pabodzi na ine, anadzandisandukira.” 19  Penepo iwo atoma kutsukwala kakamwe, m’bodzi na m’bodzi mbabvundza Yezu: “Kodi ndine?” 20  Iye aatawira: “Ndi m’bodzi wa imwe 12, ule anaikha djanja yace mu mbale pabodzi na ine. 21  Thangwi Mwana wa munthu ali kuenda ninga mudalemberwa ipyo m’Malemba thangwi ya iye. Mbwenye dzedze kuna ule anafuna kusandukira Mwana wa munthu! Mbapidakhala mwadidi kakamwe kuna munthu unoyu mbadakhonda kubalwa.” 22  Mukhapitiriza iwo na kudya, Yezu akwata nkate mbacita phembero yakupereka takhuta. Buluka penepo augwanda-gwanda, aapasa mbalonga: “Kwatani, dyani; nkate uyu usaimirira manungo anga.” 23  Akwatambo ndiko, acita phembero yakupereka takhuta mbaipereka kuna iwo. Onsene mbamwera mwenemu. 24  Natenepa iye alonga kuna iwo: “Vinyu iyi isaimirira ‘ciropa canga ca cibverano,’ cinafuna kutsanuliwa thangwi ya anthu azinji. 25  Mwandimomwene ine ndinakupangani, cipo ndinadzamwa pontho vinyu iyi, mpaka ntsiku inafuna kudzamwa ine vinyu ipswa pabodzi na imwe mu Umambo wa Mulungu.” 26  Pakumalisa, pidamala iwo kuimba nyimbo zakusimba Mulungu,* aenda ku Phiri ya Milivera. 27  Buluka penepo Yezu aapanga: “Imwe monsene munadzandithawa, thangwi pyalembwa: ‘Ndinadzapha nkumbizi, penepo mabira anadzabalalika.’ 28  Mbwenye ndingamala kulamuswa muli akufa, ndinadzaenda patsogolo panu ku Galileya.” 29  Mbwenye Pedhru antawira mbati: “Ngakhale kuti onsene anadzakuthawani, ine nkhabe kudzakuthawani!” 30  Penepo Yezu ampanga: “Mwandimomwene ine ndinakupanga kuti lero, masiku ano, dzongwe mbidzati kulira kawiri, iwe unadzandikhonda katatu.” 31  Mbwenye Pedhru apitiriza kulonga, mbati: “Pingafunika kuti ndife pabodzi na imwe, ine cipo ndinadzakukhondani.” Pontho anango onsene atomambo kulonga mafala mabodzi ene. 32  Buluka penepo, iwo afika pa mbuto inacemerwa Getsemani, penepo Yezu apanga anyakupfundzace: “Khalani pano, ine ndiri kuenda kacita phembero.” 33  Iye akwata Pedhru, Tiyago na Juwau mbaenda nawo pabodzi, penepo Yezu atoma kutsukwala mbanentseka kakamwe. 34  Iye aapanga: “Ndiri* wakutsukwala kakamwe mpaka kufa. Khalani pano, pontho pitirizani kukhala maso.”* 35  Iye aenda patsogolo pang’ono, agodama mbakotamisa nsolo wace mpaka pantsi mbatoma kuphembera kuti pingakwanisika, ndzidzi unoyu wakunentsa ukhonde kupita na pana iye. 36  Iye alonga: “Abha,* Baba, pinthu pyonsene mphyakukwanisika kuna imwe; bulusani ndiko iyi pana ine. Mbwenye mbapicitike ninga munafunira imwe, tayu ninga munafunira ine.” 37  Iye abwerera mbaagumana akugona, penepo iye apanga Pedhru: “Simau, uli kugona? Wacimwana kukhala na mphambvu toera upitirize kukhala maso mu ndzidzi ubodzi basi? 38  Pitirizani kukhala maso, pontho phemberani ndzidzi onsene toera mukhonde kugwa m’mayesero. Mwandimomwene ntima usafuna, mbwenye manungo mbakufewa.” 39  Yezu aenda pontho kaphembera, mbalonga mafala mabodzi ene. 40  Iye abwerera pontho mbaagumana akugona thangwi maso awo akhadalemerwa na citulo, natenepa iwo nee akhadziwa kuti anantawira tani. 41  Iye abwerera pontho kacitatu, mbaapanga: “Pa ndzidzi ninga uno, imwe mukugona mbamupuma pyanu! Pyakwana! Ndzidzi wafika! Onani, Mwana wa munthu akuperekwa m’manja mwa anyakudawa. 42  Lamukani, tendeni. Ule anafuna kundisandukira ali cifupi.” 43  Pa ndzidzi unoyu, mbadzati malisa kulonga, Yuda m’bodzi wa apostolo 12 afika pabodzi na mwinji wa anthu wakuti ukhali na masupada na mitcamu. Iwo akhadatumwa na akulu a anyantsembe, apfundzisi a mwambo na akulu a mbumba. 44  Ule akhafuna kunsandukira akhadaapasa cidzindikiro, mbalonga: “Ule anafuna ine kumpswompswona, ndiye; m’mangeni mbamuenda naye, lekani kunsiya mbathawa.” 45  Penepo Yuda aenda kuna Yezu mbalonga: “Muli tani Mpfundzisi!”* Buluka penepo ampswompswona. 46  Natenepa iwo aphata Yezu mbam’manga. 47  Mbwenye m’bodzi wa ale adalimira cifupi, abulusa supada yace mbagwanda khutu ya nyabasa wa nyantsembe wankulu. 48  Yezu aabvundza: “Thangwi yanji mwabwera kuna ine na masupada na mitcamu toera kundimanga ninga ndine mbava? 49  Ntsiku zonsene ndikhali na imwe mu templo mbandipfundzisa, mbwenye imwe nee mwandimanga. Ipi pikucitika toera kukwanirisa Malemba.” 50  Penepo onsene ansiya mbathawa. 51  Mbwenye pakhali m’phale m’bodzi wakuti akhadabvala nguwo ibodzi basi yadidi kakamwe, iye akhatowera Yezu na padhuzi, iwo ayesera kum’phata, 52  mbwenye iye asiya nguwo yace m’manja mwawo mbathawa cipezipezi.* 53  Natenepa iwo akwata Yezu mbaenda naye kuna nyantsembe wankulu. Akulu a anyantsembe, akulu a mbumba na apfundzisi a mwambo, onsene agumanyikana kweneko. 54  Mbwenye Pedhru akhatowera Yezu nakutali mpaka kufika panyumba ya nyantsembe wankulu; iye akhala pantsi pabodzi na anyabasa a panyumba mbakaotha moto. 55  Akulu a anyantsembe na anthu onsene a pa Thando Ikulu Yakutongera Miseru akhasaka umboni toera kupha Yezu, mbwenye nee akhaugumana. 56  Mwandimomwene, anthu azinji akhapereka umboni wauthambi thangwi ya iye, mbwenye umboni ukhapereka iwo nee ukhabverana. 57  Pontho, anango akhalamuka mbapereka umboni wauthambi thangwi ya iye, mbalonga: 58  “Ife tamubva mbakalonga kuti: ‘Ndinafudza templo iyi idamangwa na manja, mbandimanga inango mu ntsiku zitatu yakukhonda kumangwa na manja.’” 59  Maseze alonga pyenepi, umboni wawo nee ukhabverana. 60  Buluka penepo, nyantsembe wankulu alamuka pakati pawo mbabvudza Yezu: “Thangwi yanji nee ukutawira? Nee ukubva pinalonga iwo thangwi ya iwe?” 61  Mbwenye Yezu apitiriza kumatama, mbakhonda kulonga cinthu. Nyantsembe wankulu atoma pontho kumbvundza, mbati: “Kodi iwe ndiwe Kristu Mwana wa Mulungu Wakucena?” 62  Penepo Yezu atawira: “Inde, ndine; pontho imwe munadzaona Mwana wa munthu ali nawa kunkono wamadyo wamphambvu mbakabwera na makole akudzulu.” 63  Penepo nyantsembe wankulu apandula nguwo yace, mbalonga: “Ndi umboni upi unango unafuna ife pontho? 64  Imwe mwabva mwekha kuxola kudacita iye. Mphapo ndi api maonero anu?”* Onsene atonga kuti iye athema kuphiwa. 65  Penepo anango atoma kum’phulira mata, am’phopha nkhope mbam’menya na maxoko, mbalonga: “Khala ndiwe mprofeta tipange, mbani adakumenya?” Pidamala iwo kum’menya mbama, anyakuonera a pa thando yakutongera miseru abuluka naye. 66  Pedhru akhali pantsi, nkati mwa mpanda. Penepo abwera nyabasa m’bodzi wacikazi wa nyantsembe wankulu. 67  Pidaona iye Pedhru mbakaotha moto, amuyang’ana soo mbalonga: “Iwembo ukhali pabodzi na Yezu wa ku Nazareti.” 68  Mbwenye iye akhonda, mbalonga: “Ine nkhabe kundziwa, pontho nee ndisadziwa pinalonga iwe.” Penepo Pedhru abuluka kunja mbaenda cifupi na nsuwo ukulu. 69  Kweneko nyabasa wacikazi amuona, mbatoma pontho kupanga ale akhali penepo: “Uyu ndi m’bodzi wawo.” 70  Iye akhonda pontho. Thimize pang’ono, ale akhali penepo atoma pontho kupanga Pedhru: “Mwandimomwene ndiwe m’bodzi wawo, thangwi iwe, ndiwedi wa ku Galileya.” 71  Mbwenye iye atoma kupasika dzedze ekhene mbadumbira: “Ine nkhabe kundziwa munthu unoyu analonga imwe!” 72  Penepo pene dzongwe yalira pontho kaciwiri, natenepa Pedhru akumbuka mafala adampanga Yezu kuti: “Dzongwe mbidzati kulira kawiri, iwe unadzandikhonda katatu.” Penepo Pedhru atsukwala kakamwe mbatoma kulira.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kumanga.”
Kumanga Yezu munjira yakuti anthu mbadaona kuti iwo akucita pinthu mwakulungama.
Peno: “kukhala pameza.”
Fala na Fala: “‘ntete wa alabhastro.’ Ntete ung’ono wakuti kale ukhacitwa na mwala unagumanika cifupi na Alabastron ku Ejitu.”
Peno: “iwo alonga naye mwakuipirwa; iwo ansandika.”
Peno: “masalmo.”
Peno: “Ntima wanga uli.”
Peno: “pitirizani kuyang’anira.”
Ndi fala Yacihebheri peno Ciaramaki yakuti isabveka “Baba!”
Peno: “Rabhi.”
Peno: “athawa mbali na nguwo ya nkati basi.”
Peno: “Ndi cipi cisankhulo canu?”