Marko 13:1-37

 • KUMALA KWA MAKHALIRO A DZIKO (1-37)

  • Nkhondo, piteketeke, njala (8)

  • Mphangwa zadidi zinadzamwazwa (10)

  • Nyatwa ikulu (19)

  • Kubwera kwa Mwana wa munthu (26)

  • Nsangani unalonga pya muti wa nsambvu (28-31)

  • Pitirizani kuyang’anira (32-37)

13  Pikhabuluka iye mu templo, m’bodzi wa anyakupfundzace ampanga: “Mpfundzisi, onani kubalika kwa miyala na nyumba izi!”  Mbwenye Yezu antawira: “Usaona nyumba izi zikulu? Nkhabe mwala unafuna kudzasala pano padzulu pamwala undzace mbukhonda kugomolwa.”  Pikhali iye nawa Paphiri ya Milivera mbakwanisa kuona templo, Pedhru, Tiyago, Juwau na Andreya ambvundza pakhundu:  “Tipangeni, pinthu pyenepi pinacitika lini, pontho ndi cipi cidzindikiro cinafuna kupangiza kuti pinthu pyenepi pyonsene piri cifupi na kumala?”  Natenepa Yezu atoma kuapanga: “Citani mphole-mphole toera mukhonde kunyengezwa.  Azinji anadzabwera mu dzina yanga mbalonga: ‘Ine ndine Kristu,’ mbanyengeza anthu azinji.  Kusiyapo pyenepi, mungabva pya nkhondo na mabvabva a nkhondo, lekani kudzudzumika kakamwe; pinthu pyenepi pisafunika kucitika, mbwenye nee pisabveka kuti kumala kwafika.  “Thangwi mbumba inadzamenyana na mbumba indzace, umambo unadzamenyana na umambo undzace, pontho kunadzaoneka piteketeke m’mbuto zakusiyana-siyana; kunadzaonekambo njala. Pinthu pyenepi ndi cipangizo ca kutoma kwa nyatwa zakutsukwalisa.  “Mbwenye imwe citani mphole-mphole. Anthu anadzakuperekani ku mathando akutongera miseru, pontho imwe munadzakwapulwa m’masinagoga, mbamuperekwa kuna atongi na amambo thangwi ya ine, toera mupereke umboni kuna iwo. 10  Pontho, pakutoma mphangwa zadidi zisafunika kumwazwa kwa anthu a madzindza onsene. 11  Angakukwatani toera kukuperekani, lekani kudzudzumika kuti munadzalonganji; mbwenye longani pinafuna kupaswa imwe pa ndzidzi unoyu, thangwi simwe tayu anafuna kulonga, mbwenye ndi nzimu wakucena. 12  Kusiyapo pyenepi, munthu anadzaphesa m’bale wace, baba anadzaphesa mwanace, ana anadzasandukira anyakubalawo, mbaaphesa. 13  Munadzaidiwa na anthu onsene thangwi ya dzina yanga. Mbwenye ule anapirira mpaka kunkhomo anadzapulumuswa. 14  “Mbwenye mungaona cinthu cakunyanyasa cakufudza mbacilimira pa mbuto yakuti nee cikhafunika kulimirapo (nyakuleri asafunika kudzindikira), penepo ale ali mu Yudeya mbatome kuthawira ku mapiri. 15  Munthu ali pantsoi mbaleke kutcita toera kukwata cinthu n’nyumba mwace; 16  pontho munthu anagumanika kumunda mbaleke kubwerera kunyumba kwace toera kukwata nguwo yace. 17  Pinadzakhala pyakutsukwalisa kakamwe kuna akazi ali na mimba na ale anayamwisa mu ntsiku zenezi! 18  Pitirizani kuphembera toera pyenepi pikhonde kucitika mu ndzidzi wa khoni; 19  thangwi ntsiku zenezi zinadzakhala ntsiku za nyatwa yakuti cipo yaoneka kale kutomera pidacita Mulungu anthu pa dziko yapantsi mpaka ndzidzi unoyu, pontho nee inadzaonekabve. 20  Mwandimomwene, Yahova mbadakhonda kugwandizira ntsiku zenezi, nkhabe munthu akhafuna kupulumuka. Mbwenye thangwi ya anthu adasankhula iye, ntsiku zenezi zinadzagwandizirwa. 21  “Natenepa munthu angakupangani kuti: ‘Onani! Kristu ali pano,’ peno: ‘Onani! Iye ali kule,’ lekani kutawira pyenepi. 22  Thangwi anadzaoneka anthu authambi anafuna kulonga kuti iwo ndi Kristu na aprofeta, iwo anadzacita pirengo pizinji pikulu na pyakudzumisa toera kunyengeza anthu, pingakwanisika na anthu adasankhulwa ene. 23  Natenepa imwe khalani maso. Ine ndakupangani mwanyapantsi pinthu pyonsene. 24  “Mbwenye mu ntsiku zenezi, pakumala kwa nyatwa ineyi, dzuwa inadzathima, mwezi nee unadzabulusa ceza cace, 25  nyenyezi zakudzulu zinadzagwa pantsi, pontho mphambvu zakudzulu zinadzatekenyeka. 26  Buluka penepo, anthu anadzaona Mwana wa munthu mbakabwera m’makole na mphambvu zikulu na mbiri. 27  Iye anadzatuma aanju, iwo anadzagumanya anthu ace adasankhulwa kubulukira m’makhundu manai a mphepo, kutomera kunkhomo ya dziko yapantsi mpaka kunkhomo yakudzulu. 28  “Cincino pfundzani nsangani uyu kubulukira ku muti wa nsambvu: Nthawi zace zitete zingatoma kuphukira mbazibulusa masamba, imwe musadziwa kuti malimwe ali cifupi. 29  Munjira ibodzi ene, mungaona pinthu pyenepi mbapicitika, dziwani kuti iye ali cifupi, ali pansuwo. 30  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti anthu a ubalwi uyu nee anadzamala kufa mpaka kucitika pinthu pyenepi pyonsene. 31  Kudzulu na dziko yapantsi pinadzapita, mbwenye mafala anga anadzakhala kwenda na kwenda. 32  “Thangwi ya ntsiku ineyi na ndzidzi unoyu, nkhabe anapidziwa, nee aanju akudzulu, nee Mwana, mbwenye basi ene Baba ndiye anapidziwa. 33  Natenepa pitirizani kuyang’anira,* pitirizani kukhala maso, thangwi imwe nkhabe kudziwa ndzidzi udakhazikiswa na Mulungu. 34  Ndi ninga mamuna adasiya nyumba yace mbaenda ku dziko inango. Mbadzati kuenda apanga anyabasace toera kutsalakana nyumba yace, iye apasa basa m’bodzi na m’bodzi, mbapanga nyakuonera pansuwo toera apitirize kuyang’anira. 35  Natenepa, pitirizani kuyang’anira, thangwi imwe nkhabe kudziwa ntsiku inafuna kubwera mwanaciro nyumba, peno pa kudoka kwa dzuwa, peno tcititciti, peno m’madzongwe,* peno namacibese kakamwe, 36  toera angabwera mwakukhonda dikhira, akhonde kukugumanani kuti muli kugona. 37  Mbwenye pinakupangani ine, ndiri kupanga anthu onsene: Pitirizani kuyang’anira.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kukhala maso.”
Peno: “kunja mbakudzati kuca.”