Marko 12:1-44

  • Nsangani unalonga pya anyakulima auphanga (1-12)

  • Mulungu na Sezari (13-17)

  • Mbvundzo thangwi ya kulamuswa muli akufa (18-27)

  • Matongero mawiri makulu kakamwe (28-34)

  • Kodi Kristu ndi mwana wa Dhavidhi? (35-37a)

  • Citani mphole-mphole na apfundzisi a mwambo (37b-40)

  • Kobiri ziwiri za nkazi wanzice wakutcerenga (41-44)

12  Natenepa iye atoma kulonga nawo mukuphatisira misangani: “Mamuna m’bodzi alima munda wa mauva, auzungulira na mpanda, asasanya mbuto yakukamulira mauva toera kucita vinyu, mbamanga cirindo;* buluka penepo asiya munda wace m’manja mwa anyakulima, mbaenda ku dziko inango.  Pidafika ndzidzi unatokota mauva, iye atuma nyabasace kuna anyakulima toera apaswe misapo mingasi ya m’munda mwace.  Mbwenye iwo am’phata, am’menya mbam’bweza cimanja-manja.  Iye atumiza nyabasa unango kuna iwo, unoyu iwo am’menya munsolo mbantikana.  Atumizambo nyabasa unango, iwo amupha, mbatumiza pontho anyabasa anango azinji, anango iwo aamenya, mbwenye anango aapha.  Natenepa, mwanaciro munda atuma mwanace wapantima kuna anyakulima, mbalonga: ‘Iwo analemedza mwananga.’  Mbwenye anyakulima anewa alonga okha-okha mbati: ‘Uyu ndiye anafuna kutambira unthaka, natenepa tendeni timuphe toera unthaka wace ukhale wathu.’  Natenepa, iwo am’phata, amupha mbamponya kunja kwa munda wa mauva.  Mphapo, ninji pinafuna kudzacita mwanaciro munda wa mauva? Iye anadzabwera mbapha anyakulima, pontho anadzapereka munda wace wa mauva kuna anyakulima anango. 10  Kodi imwe nee mwaleri pinalonga Malemba kuti: ‘Mwala udakhondwa na anyakumanga nyumba, wadzakhala mwala wakufunika kakamwe wapankhomo.* 11  Mwala unoyu wabuluka kuna Yahova, pontho ndi wakudzumisa kakamwe kwa ife’?” 12  Penepo, akulu a anyantsembe, apfundzisi a mwambo na akulu a mbumba akhafuna kum’manga, thangwi adzindikira kuti nsangani unoyu ukhalonga pya iwo, mbwenye akhagopa mwinji wa anthu. Natenepa iwo ansiya mbaenda pyawo. 13  Buluka penepo, iwo atumiza kuna iye Afarisi angasi na anyakuphedzera a Herodhi toera asake madodo m’mafalace. 14  Pidafika iwo, ambvundza: “Mpfundzisi, ife tisadziwa kuti musalonga undimomwene, pontho nee musasaka kukomeresa munthu, thangwi nee musayang’ana maonekero a munthu, mbwenye musapfundzisa pinafuna Mulungu mwakubverana na undimomwene. Mphyakuthema kupereka nsonkho kuna Sezari peno nkhabe? 15  Tisafunika kulipa peno nee tisafunika kulipa?” Pidadzindikira Yezu umpfakafaka wawo, aapanga: “Thangwi yanji musandiyesera? Ndibweresereni dhenaryo toera ndiione.” 16  Iwo abweresa dhenaryo ibodzi, Yezu aabvundza: “Kodi nkhope iyi na dzina iyi mphya ani?” Iwo antawira: “Mphya Sezari.” 17  Penepo Yezu aapanga: “Perekani kuna Sezari pinthu pya Sezari, mbwenye pya Mulungu perekani kuna Mulungu.” Natenepa iwo adzumatirwa naye kakamwe. 18  Asadhuki, ale analonga kuti anthu nkhabe kulamuswa muli akufa, afendedzera Yezu mbambvundza: 19  “Mpfundzisi, Mose atilembera kuti munthu angafa mbasiya nkazi wakuti nee abala naye mwana, m’bale wace asafunika kukwata nkazi unoyu toera abalire mwana m’bale wace adafa. 20  Akhalipo amuna anomwe mu ubale wawo. Wakutoma asemba nkazi, mbwenye pidafa iye nee asiya mwana. 21  Pontho waciwiri ansemba, mbwenye afa nee kusiya mwana, pyenepi pyacitikambo kuna wacitatu. 22  Natenepa, onsene anomwe afa nee kusiya mwana. Pakumalisa, nkazi unoyu afambo. 23  Mphapo, pakulamuswa muli akufa, nkazi unoyu anadzakhala wa ani? Thangwi amuna anomwe anewa amanga naye banja.” 24  Yezu aatawira: “Imwe mwadodomeka, thangwi imwe nkhabe kudziwa Malemba, nee mphambvu za Mulungu. 25  Thangwi anthu angalamuswa muli akufa, amuna nkhabe kudzasemba, pontho akazi nkhabe kudzasembwa, mbwenye anadzakhala ninga aanju akudzulu. 26  Thangwi ya kulamuswa kwa anthu akufa, kodi imwe nee mwaleri pidalemba Mose thangwi ya thendere ya minga, pidampanga Mulungu kuti: ‘Ine ndine Mulungu wa Abhrahamu, Mulungu wa Izaki na Mulungu wa Yakobe’? 27  Iye nee ndi Mulungu wa anthu akufa, mbwenye wa anthu ali maso. Imwe mwadodomeka kakamwe.” 28  M’bodzi wa apfundzisi a mwambo aafendedzera mbabva kuketesana kwawo, pidaona iye kuti Yezu aatawira mwadidi, ambvundza: “Mwa matongero onsene, ndi api akutoma?”* 29  Yezu atawira: “Akutoma ndi awa, ‘Bvesera Izraeli, Yahova Mulungu wathu, ndi Yahova m’bodzi. 30  Funa Yahova* Mulungu wako na ntima wako onsene, na umaso wako onsene, na ndzeru zako zonsene na mphambvu zako zonsene.’ 31  Aciwiri ndi awa: ‘Funa ndzako ninga iwe ene.’ Nkhabepo matongero anango makulu kakamwe kupiringana anewa.” 32  Mpfundzisi wa mwambo ampanga: “Mpfundzisi, imwe mwalonga mwadidi mwakubverana na undimomwene, ‘Iye ndi M’bodzi, pontho nkhabepo unango kusiyapo iye’; 33  pontho kunfuna na ntima onsene, na ndzeru zonsene, na mphambvu zonsene, na kufuna ndzako ninga iwe ene piri na ntengo ukulu kakamwe kupiringana kupisa ntsembe za pinyama na kupereka ntsembe zinango zonsene.” 34  Nakuti Yezu aona kuti iye atawira mwandzeru, ampanga: “Iwe nee uli kutali na Umambo wa Mulungu.” Mbwenye nee munthu m’bodzi adakhala na cipapo toera kuncita pontho mibvundzo. 35  Mbwenye pikhapitiriza Yezu kupfundzisa mu templo, abvundza: “Thangwi yanji apfundzisi a mwambo asalonga kuti Kristu ndi mwana wa Dhavidhi? 36  Mu kutsogolerwa na nzimu wakucena, Dhavidhi alonga: ‘Yahova alonga kuna Mbuyanga: “Khala kunkono wanga wamadyo mpaka ine ndiikhe anyamalwa ako pantsi pa manyalo ako.”’ 37  Dhavidhi asancemera Mbuya, mphapo pinakwanisika tani kuti iye akhale mwanace?” Natenepa, mwinji ukulu wa anthu ukhambvesera mwakukomerwa. 38  Yezu akhapfundzisa mbalonga: “Citani mphole-mphole na apfundzisi a mwambo, iwo asakomerwa kufamba mbadabvala nguwo zakulapha, mbafuna kumwanyikwa m’misika, 39  m’masinagoga, iwo asafuna mipando yakutsogolo,* pontho m’maphwando, iwo asafuna mbuto zadidi kakamwe. 40  Iwo asatapata nyumba za* akazi adaferwa na amuna awo, pontho asacita maphembero akulapha kakamwe toera adzumiwe na anthu. Iwo anadzatcunyuswa kakamwe kupiringana anango.” 41  Yezu akhala pantsi patsogolo pa mabokosi akuikhira kobiri, mbatoma kuona kuti mwinji wa anthu ukaikha tani kobiri m’mabokosi akuikhira kobiri, penepo anthu azinji akupfuma akaikha kobiri izinji kakamwe. 42  Penepo afika nkazi m’bodzi wakuti akhali nzice wakutcerenga mbaikhamo kobiri ziwiri zing’ono za ndzaya za ntengo wakucepa kakamwe. 43  Natenepa, Yezu acemera anyakupfundzace, mbaapanga: “Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti nkazi uyu wa nzice wakutcerenga aikha pizinji kupiringana anango onsene adaikha kobiri m’mabokosi akuikhira kobiri. 44  Thangwi iwo onsene aikhamo pire pidapambula iwo mu mpfuma zawo, mbwenye nzice iye mu utcerengi wace, aikha pinthu pyonsene pikhali na iye, pyonsene pikhali na iye toera kutsalakana umaso wace.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Ndi cinyumba cinamangwa kumunda toera kuonera pinthu piri m’munda gopa pinadyiwa na pinyama peno mbalame.
Mwala unoyu usaikhwa pankhomo ya nyumba panagumana mapfufu mawiri.
Peno: “akufunika kakamwe.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “yadidi kakamwe.”
Peno: “pinthu pya.”