Marko 11:1-33

  • Kupita kwa Yezu mwakutsandzayisa (1-11)

  • Yezu apasa dzedze muti wa nsambvu (12-14)

  • Yezu acenesa templo (15-18)

  • Pinapfundza ife thangwi ya muti wa nsambvu udauma (19-26)

  • Kusaka kudziwa kudabuluka mphambvu za Yezu (27-33)

11  Pikhali iwo cifupi na Yerusalemu, afika Paphiri ya Milivera kupisa pya Bhetifaji na Bhetanya. Penepo Yezu atuma anyakupfundzace awiri,  mbaapanga: “Ndokoni kucisa ciri patsogolo panu, mu ndzidzi unapita imwe, munagumana mwanaburu wamamuna adamangirirwa wakuti adzati kukwirwa na munthu. Nsudzuleni mbamubwera naye kuno.  Munthu angakubvundzani kuti: ‘Thangwi yanji mukucita pyenepi?’ Longani kuti: ‘Mbuya asanfuna, angamala naye anantumiza mwakucimbiza.’”  Natenepa iwo aenda, agumana mwanaburu wamamuna adamangirirwa kutsogolo kwa nsuwo wa nyumba yakuti ikhali n’khundu mwa nseu, mbansudzula.  Mbwenye anango mwa ale akhali penepo aabvundza: “Thangwi yanji mukusudzula mwanaburu?”  Iwo atawira ninga mudapangirwa iwo na Yezu, penepo anthu aasiya mbaenda.  Anyakupfundza abweresa mwanaburu kuna Yezu, iwo aikha nguwo zawo pa nsana wa buru, Yezu mbakwira.  Anthu azinji athasika nguwo zawo mu nseu, mbwenye anango agwanda matsandzo m’minda.  Ale akhaenda patsogolo na ale akhabwera nduli akhapitiriza kukhuwa mbati: “Mpulumuseni, tisakuphembani! Mbapaswe nkhombo ule anabwera mu dzina ya Yahova! 10  Mbupaswe nkhombo Umambo unafuna kudza wa babathu Dhavidhi! Mpulumuseni, tisakuphembani imwe wakudzulu kakamwe!” 11  Yezu apita mu Yerusalemu mbaenda ku templo. Ayang’ana pinthu pyonsene mwenemu, mbwenye nakuti dzuwa ikhadadoka, iye aenda ku Bhetanya pabodzi na apostolo ace 12. 12  Mangwana mwace, pikhabuluka iwo ku Bhetanya, Yezu aphatwa na njala. 13  Nakutali iye aona muti wa nsambvu, mbaufendedzera toera kuona khala uli na misapo. Mbwenye pidafika iye, nee agumana misapo, mbwenye ukhali na masamba basi, thangwi nee ukhali ndzidzi wa masambvu. 14  Natenepa iye apanga muti unoyu: “Nee munthu m’bodzi anadzadya pontho nsapo wako.” Anyakupfundzace abva pyenepi. 15  Pidafika iwo ku Yerusalemu, Yezu apita mu templo mbatoma kuthamangisa ale akhagulisa na akhagula pinthu mu templo, pontho abhoma meza za anyakucinjisa kobiri na mipando ya ale akhagulisa nkhangaiwa, 16  pontho iye nee akhatawirisa anthu kuthukula pinthu mbagwanda na pa templo. 17  Iye akhaapfundzisa mbaapanga: “Kodi nee pyalembwa kuti: ‘Nyumba yanga inadzacemerwa nyumba inacitira maphembero anthu a madzindza onsene’? Mbwenye imwe mwaisanduza kudza dzimba ya mambava.” 18  Akulu a anyantsembe na apfundzisi a mwambo abva pyenepi, mbatoma kusaka njira toera kumupha, mbwenye iwo akhan’gopa thangwi mwinji onsene wa anthu ukhadzumatirwa na pipfundziso pyace. 19  Pikhadoka dzuwa, iwo abuluka mu nzinda. 20  Mbwenye pikhagwanda iwo namacibese kakamwe, aona kuti muti ule wa nsambvu wauma na mitcici ene. 21  Pedhru akumbuka mbapanga Yezu: “Rabhi, onani! Muti ule udapasa imwe dzedze, wauma.” 22  Pakuatawira Yezu aapanga: “Khulupirani Mulungu. 23  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti munthu onsene anapanga phiri iyi kuti: ‘Thukuka pano mbuponyeka m’bara,’ mbakhonda kupenula muntima mwace, mbwenye mbakhulupira kuti pinalonga iye pinacitika, pinadzacitikadi. 24  Na thangwi ineyi ine ndisakupangani kuti, pinthu pyonsene pinaphemba imwe mu phembero, khalani na cikhulupiro cakuti mwapitambira kale, natenepa munadzapipaswa. 25  Imwe mungalimira mbamucita phembero, lekererani munthu onsene pinthu pyonsene pidakudawirani iye, toera Babanu wakudzulu akulekererenimbo madawo anu.” 26  —— 27  Iwo afika pontho ku Yerusalemu. Pikhafamba Yezu mu templo, akulu a anyantsembe na apfundzisi a mwambo pabodzi na akulu a mbumba abwera, 28  mbambvundza: “Usacita pyenepi na mphambvu za ani? Peno mbani adakutawirisa toera kucita pinthu pyenepi?” 29  Yezu aatawira: “Ine ndinakucitani mbvundzo ubodzi. Munganditawira, ine ndinakupanganimbo kuti ndisacita pyenepi na mphambvu za ani. 30  Kodi mphambvu zikhabatiza na Juwau zikhabuluka kuna Mulungu* peno kuna anthu? Nditawireni.” 31  Natenepa iwo atoma kulonga okha-okha, mbati: “Tingalonga kuti: ‘Zabuluka kuna Mulungu,’ iye anatibvundza: ‘Mphapo thangwi yanji imwe nee mwan’khulupira?’ 32  Peno tilonge kuti: ‘Zabuluka kuna anthu,’?” Iwo akhagopa mwinji wa anthu, thangwi onsene akhaona kuti mwandimomwene Juwau akhali mprofeta. 33  Natenepa iwo antawira: “Ife nkhabe kupidziwa.” Yezu aapanga: “Inembo nee ndinakupangani kuti ndisacita pyenepi na mphambvu za ani.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “zabuluka kudzulu.”