Marko 10:1-52

  • Kumanga banja na kukhondana (1-12)

  • Yezu apasa nkhombo anang’ono (13-16)

  • Mbvundzo wa m’phale wakupfuma (17-25)

  • Kusiya pyonsene thangwi ya Umambo (26-31)

  • Kufa kwa Yezu kwalongwa pontho mwanyapantsi (32-34)

  • Phembo ya Tiyago na Juwau (35-45)

    • Yezu ndi ciomboli kwa anthu azinji (45)

  • Kuwangiswa kwa boliboli anacemerwa Bhartimeu (46-52)

10  Iye abuluka kweneko mbaenda kumadire* a Yudeya kuntunda unango wa Yordani, mwinji wa anthu wagumanyikana pontho pana iye. Ninga pikhacita iye mwandzolowero, Yezu atoma pontho kuapfundzisa.  Afarisi afendedzera Yezu toera kumuyesera, iwo ambvundza khala mphyakutawirika mamuna kukhonda nkazace.  Iye aatawira: “Ninji pidakupangani Mose?”  Iwo atawira: “Mose atawirisa kuti mamuna alembe tsamba inapangiza kuti iye akhondana na nkazace.”  Mbwenye Yezu aapanga: “Mose akulemberani ntemo unoyu thangwi yakuuma kwanu mitima.  Mbwenye pakutoma, Mulungu pidacita iye anthu, ‘Iye aacita mamuna na nkazi.  Na thangwi ineyi, mamuna anadzasiya babace na mace,  pontho uwiri wawo anadzakhala manungo mabodzi basi,’ munjira ineyi, iwo si awiribve tayu, mbwenye ndi manungo mabodzi basi.  Natenepa, pidagumanya Mulungu, munthu mbaleke kupimwaza.” 10  Pikhali iwo pontho n’nyumba, anyakupfundzace atoma kumbvundza thangwi ya pyenepi. 11  Iye aatawira: “Munthu onsene anakhonda nkazace mbasemba unango, akucita upombo mbadawira nkazace, 12  pontho, nkazi angakhonda mamunace mbasembwa na mamuna unango, akucitambo upombo.” 13  Penepo anthu atoma kubweresa anang’ono toera Yezu aapase nkhombo,* mbwenye anyakupfundzace asandika anthu anewa. 14  Pidaona iye pyenepi, Yezu nee akomerwa napyo, mbaapanga: “Siyani anang’ono abwere kuna ine; lekani kuapingiza, thangwi Umambo wa Mulungu ndi wa anthu ninga iwo. 15  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti ule anakhonda kutawira Umambo wa Mulungu ninga mwanang’ono, cipo anadzapitamo.” 16  Natenepa iye akwata anang’ono, aakhumbatira mbatoma kuapasa nkhombo mu kuasandzikira manjace. 17  Pikhaenda iye, mamuna unango an’thamangira, agodama patsogolo pace, mbambvundza: “Mpfundzisi Wadidi, ndisafunika kucitanji toera ndigumane umaso wakukhonda mala?” 18  Yezu antawira: “Thangwi yanji usandicemera wadidi? Nkhabepo unango wadidi kusiyapo Mulungu. 19  Iwe usadziwa matongero awa: ‘Leka kupha munthu, leka kucita upombo, leka kuba, leka kupereka umboni wauthambi, leka kupundza ndzako, lemedza babako na mako.’” 20  Mamuna alonga: “Mpfundzisi, ine ndisabvera matongero anewa kutomera mu uwana wanga.” 21  Yezu amuyang’ana, nakuti akhanfuna, iye ampanga: “Casala cinthu cibodzi toera ucicite: Ndoko kagulise pinthu pyako mbupereka kobiri ineyi kuna anyakutcerenga, natenepa unadzakhala na mpfuma kudzulu, buluka penepo bwera ukhale nyakupfundza wanga.” 22  Mbwenye iye anentseka na ntawiro unoyu mbaenda mwakutsukwala, thangwi iye akhali na pinthu pizinji kakamwe. 23  Yezu ayang’ana n’khundu mwace, mbapanga anyakupfundzace: “Pinadzakhala pyakunentsa kakamwe kuti anthu akupfuma apite mu Umambo wa Mulungu!” 24  Mbwenye anyakupfundzace adzumatirwa na mafalace. Penepo Yezu aapanga: “Ananga, mphyakunentsa kakamwe toera kupita mu Umambo wa Mulungu! 25  Mphyakukhonda nentsa kakamwe kamelo kupita na pa benga ya ntsingano, kupiringana munthu wakupfuma kupita mu Umambo wa Mulungu.” 26  Iwo apitiriza kudzudzumika kakamwe, mbambvundza:* “Khala ndi tenepo, mbani anafuna kupulumuswa?” 27  Yezu aayang’ana soo, mbaapanga: “Kuna anthu nkhabe kwanisika, mbwenye kuna Mulungu pinthu pyonsene pisakwanisika.” 28  Pedhru atoma kumpanga: “Onani, ife tasiya pinthu pyonsene mbatikutowerani.” 29  Yezu atawira: “Mwandimomwene ine ndinakupangani, munthu onsene adasiya nyumba yace, abale ace acimuna peno acikazi, babace, mace, anace, peno munda wace thangwi ya ine, na thangwi ya mphangwa zadidi, 30  anadzatambira pizinji kupiringana 100 mu ndzidzi uno—nyumba, abale acimuna na acikazi, amama, ana, na minda, kubulukira mu kutcingwa, pontho ntsogolo anadzagumana umaso wakukhonda mala. 31  Mbwenye azinji akuti ndi akutoma anadzakhala akumalisa, akumalisa anadzakhala akutoma.” 32  Pikhaenda iwo ku Yerusalemu, Yezu akhali patsogolo pawo, anyakupfundzace adzumatirwa kakamwe, mbwenye ale akhaatowera atoma kugopa. Yezu aenda pontho pakhundu na apostolo 12 mbatoma kuafokotozera pinthu pikhafuna kuncitikira: 33  “Bveserani, ife tiri kuenda ku Yerusalemu, kweneko Mwana wa munthu anadzaperekwa kuna akulu a anyantsembe na apfundzisi a mwambo. Iwo anadzatonga kuti iye aphiwe, pontho anadzampereka kuna anthu a madzindza anango, 34  anthu anewa anadzansingirira, kum’phulira mata, kunkwapula na kumupha, mbwenye zingapita ntsiku zitatu, iye anadzalamuswa muli akufa.” 35  Tiyago na Juwau ana a Zebhedheu afendedzera Yezu, mbampanga: “Mpfundzisi, tisafuna kuti muticitire cinthu consene cinakuphembani ife.” 36  Iye aatawira: “Musafuna ndicitenji kuna imwe?” 37  Iwo atawira: “Tawirisani kuti tikhale na imwe mungapita mu Umambo wanu, m’bodzi akhale kunkono wanu wamadyo unango kunkono wanu wabzwere.” 38  Mbwenye Yezu aapanga: “Imwe nkhabe dziwa pinaphemba imwe. Kodi imwe munakwanisa kumwera mu ndiko inamwera ine, peno kubatizwa na ubatizo unabatizwa na ine?” 39  Iwo antawira: “Tinakwanisa.” Yezu aapanga: “Imwe munadzamwera mu ndiko inamwera ine, pontho munadzabatizwa na ubatizo unabatizwa na ine. 40  Mbwenye pyakukhala kunkono wanga wamadyo na wabzwere sine tayu anatonga pyenepi, mbuto zenezi ndi za ale adasankhulwa na Babanga.” 41  Anyakupfundza khumi pidabva iwo pyenepi, aipirwa na Tiyago na Juwau. 42  Mbwenye Yezu aacemera, mbaapanga: “Imwe musadziwa kuti atongi a dziko asatonga anthu ninga munafunira iwo, pontho akulu-akulu awo asaphatisira mphambvu zawo toera kuponderera anthu. 43  Pyenepi nee pisafunika kucitika pakati panu; mbwenye ule anafuna kukhala nkulu pakati panu asafunika kukhala ntumiki wanu, 44  pontho ule anafuna kukhala wakutoma pakati panu asafunika kukhala bitcu wa onsene. 45  Thangwi munjira ibodzi ene, Mwana wa munthu nee abwera toera kutumikirwa, mbwenye toera kutumikira na kupereka umaso wace ninga ciomboli toera kuombola anthu azinji.” 46  Penepo iwo afika ku Yeriko. Mbwenye mu ndzidzi ukhabuluka iye mu Yeriko pabodzi na anyakupfundzace na mwinji wa anthu, Bhartimeu (mwana wa Timeu), boliboli wakuphemba-phemba akhali nawa n’khundu mwa nseu. 47  Pidabva iye kuti Yezu wa ku Nazareti akupita, atoma kukhuwa mbati: “Yezu, Mwana wa Dhavidhi, ndibverenimbo ntsisi!” 48  Natenepa, anthu azinji atoma kunsandika, mbampanga toera amatame, mbwenye iye apitiriza kukhuwa kakamwe: “Mwana wa Dhavidhi, ndibverenimbo ntsisi!” 49  Penepo Yezu alimira mbalonga: “Ncemereni abwere.” Natenepa iwo acemera boliboli, mbampanga: “Khala na cipapo! Lamuka; iye asakucemera.” 50  Natenepa, iye ataya kapoti wace, alamuka mwakucimbiza mbaenda kuna Yezu. 51  Yezu ambvundza: “Usafuna ndicitenji kuna iwe?” Boliboli alonga: “Mpfundzisi, ndiphedzeni toera ndikwanise kuona pontho.” 52  Yezu ampanga: “Ndoko. Cikhulupiro cako cakuwangisa.” Penepo pene iye atoma pontho kuona, mbatoma kutowera Yezu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kumigano.”
Peno: “aasandzikire manja.”
Munjira inango: “kuna unango na ndzace.”