Marko 1:1-45

  • Juwau M’batizi akumwaza mphangwa (1-8)

  • Kubatizwa kwa Yezu (9-11)

  • Yezu ayeserwa na Sathani (12, 13)

  • Yezu atoma kumwaza mphangwa mu Galileya (14, 15)

  • Kucemerwa kwa anyakupfundza akutoma (16-20)

  • Yezu abulusa dimonyo (21-28)

  • Yezu awangisa anthu azinji mu Kafarnau (29-34)

  • Kucita phembero pa mbuto ya paekha (35-39)

  • Kuwangiswa kwa nyamatanya (40-45)

1  Kutoma kwa mphangwa zadidi zinalonga pya Yezu Kristu, Mwana wa Mulungu:  Ninga mudalemberwa izo na mprofeta Izaiya kuti: “(Ona! Ndiri kutumiza ntumiki wanga patsogolo pako, iye anadzasasanyira njira yako.)  Munthu ali kukhuwa n’thando: ‘Sasanyirani njira ya Yahova! Lungamisani miseu yace.’”  Juwau M’batizi akhali n’thando, iye akhamwaza mphangwa kuna anthu mbaapanga toera abatizwe ninga cipangizo ca kutcunyuka kwawo toera alekererwe madawo.  Anthu onsene a ku Yudeya na a ku Yerusalemu akhaenda kuna Juwau, iwo akhabweka pakweca madawo awo mbabatizwa* na iye mu Nkulo wa Yordani.  Juwau akhabvala nguwo zakucitwa na maweya a kamelo mbamanga sintu* ya nthembe ncunu mwace, iye akhadya nthete na uci wa ntsanga.  Juwau akhamwaza mphangwa mbalonga: “Munthu wamphambvu kakamwe kupiringana ine ali kubwera nduli mwanga, wakuti mithambo ya masandalya ace nee ndathema kukotama toera kuisudzula.  Ine ndakubatizani na madzi, mbwenye iye anadzakubatizani na nzimu wakucena.”  Mu ntsiku zenezi, Yezu afika buluka ku Nazareti wa ku Galileya mbabatizwa na Juwau mu Yordani. 10  Mu ndzidzi ukhabuluka iye m’madzi, aona kuti kudzulu kukhafunguka, pontho nzimu wakucena ukhatcita ninga nkhangaiwa mbudza kuna iye. 11  Penepo yabveka fala kudzulu mbilonga: “Iwe ndiwe Mwananga wakufunika; ine ndisakomerwa na iwe.” 12  Mwakucimbiza, nzimu wakucena wamuendesa kuthando. 13  Natenepa, iye apitiriza n’thando mu ntsiku 40, mbakayeserwa na Sathani. Yezu akhali pabodzi na pinyama pya ntsanga, mbwenye aanju akhamuwangisa.* 14  Pidaikhwa Juwau nkaidi, Yezu aenda ku Galileya mbamwaza mphangwa zadidi za Mulungu, 15  mbalonga: “Ndzidzi udakhazikiswa wakwana! Umambo wa Mulungu uli cifupi. Tcunyukani, mbamukhulupira mphangwa zadidi.” 16  Pikhafamba Yezu n’khundu mwa bara ya Galileya, aona Simau na m’bale wace anacemerwa Andreya mbakagwisira makokota awo m’bara, thangwi iwo akhali asodzi a m’madzi. 17  Natenepa Yezu aapanga: “Nditowereni, ine ndinadzakucitisani kukhala asodzi a anthu.” 18  Mu ndzidzi ubodzi ene iwo asiya makokota awo mbatowera Yezu. 19  Pidaenda iye patsogolo pang’ono, aona Tiyago na Juwau ana a Zebhedheu, iwo akhali m’mwadiya mbakasona makokota awo, 20  mwakukhonda dembuka iye aacemera. Natenepa, iwo asiya babawo Zebhedheu m’mwadiya pabodzi na anyabasace, mbatowera Yezu. 21  Iwo aenda ku Kafarnau. Pidafika ntsiku ya Sabudu, iye apita mu sinagoga mbatoma kupfundzisa. 22  Anthu adzumatirwa kakamwe na njira yace yakupfundzisa, thangwi pikhapfundzisa iye pikhabuluka kuna Mulungu, mwakusiyana na apfundzisi a mwambo. 23  Mu sinagoga mukhali mamuna m’bodzi wakuti akhali na dimonyo, iye akhuwa: 24  “Yezu wa ku Nazareti, musafunanji na ife? Mwabwera kudzatifudza? Ine ndisadziwa mwadidi kuti imwe ndimwe Ntumiki Wakucena wa Mulungu!” 25  Mbwenye Yezu asandika dimonyo, mbalonga: “Matama, buluka muna iye!” 26  Penepo dimonyo agwisa pantsi mamuna, pontho dimonyo akhuwa mwakugaluza kakamwe, mbabuluka muna iye. 27  Anthu onsene adzumatirwa kakamwe, mbatoma kulonga okha-okha: “Ninji pyenepi? Ndi cipfundziso cipswa! Iye ali na mphambvu zakubulusa madimonyo, iwo mbambvera.” 28  Natenepa, mphangwa zinalonga pya Yezu zamwazika mwakucimbiza mucisa consene ca Galileya. 29  Buluka penepo, iwo abuluka mu sinagoga mbaenda pabodzi na Tiyago na Juwau kunyumba kwa Simau na Andreya. 30  Mebzwalace Simau akhali lamba thangwi akhadaferuka, iwo adziwisa Yezu pya utenda wace. 31  Yezu aenda kuna iye, aphata manjace mbamulamusa. Penepo iye awanga, mbatoma kuaphikira cakudya. 32  Namaulo, pikhadoka dzuwa, anthu atoma kubweresa kuna iye anyakuduwala onsene na ale akhali na madimonyo; 33  anthu onsene a mu nzinda agumanyikana pansuwo wa nyumba ikhali Yezu. 34  Natenepa, iye awangisa anthu azinji akuti akhali na mautenda akusiyana-siyana, mbabulusa madimonyo, mbwenye iye nee akhatawirisa kuti madimonyo alonge cinthu, thangwi iwo akhadziwa kuti iye ndi Kristu.* 35  Namacibese kakamwe, kunja mbakudzati kuca, Yezu alamuka mbaenda kunja pa mbuto ya paekha, kweneko iye atoma kuphembera. 36  Mbwenye Simau na ale akhali na iye aenda kansaka, 37  iwo an’gumana mbampanga: “Anthu onsene asakusakani.” 38  Mbwenye iye aapanga: “Tendeni ku mbuto inango, m’mizinda ya cifupi toera ndimwazembo mphangwa kweneko, thangwi ine ndadzera pyenepi.” 39  Iye aenda, mbamwaza mphangwa m’masinagoga awo mucisa consene ca Galileya, mbabulusa madimonyo. 40  Abwerambo kuna iye mamuna m’bodzi wa matanya, mbatoma kudembetera mpaka kun’godamira, mbalonga: “Imwe mungafuna, munakwanisa kundiwangisa.” 41  Mu kukulumizwa na ntsisi, Yezu afuthula djanja yace, am’phata mbampanga: “Ine ndisafuna! Utenda wako mbuwangiswe.” 42  Penepo pene matanya ace amala, mbawanga. 43  Yezu ampanga toera aende pidamala iye kuncenjeza mwamphambvu kuti: 44  “Leka kupanga munthu nee cinthu cibodzi, mbwenye ndoko ukapangizike kuna anyantsembe, ungamala, pereka ntsembe idalonga Mose thangwi ya kuwangiswa kwako, toera anyantsembe aone kuti iwe wawangiswa.” 45  Mbwenye pidaenda mamuna unoyu, atoma kulonga pyenepi konsene kwene, mbamwaza mphangwa zenezi m’mbuto zinango. Munjira ineyi, Yezu nee akhakwanisabve kupita mu nzinda mbakhonda kudzindikirwa, natenepa iye akakhala kunja ku mbuto yakusowa anthu. Mbwenye anthu a mbuto zonsene akhapitiriza kuenda kuna iye.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mbabvikwa; mbabizwa manungo onsene.”
Peno: “bhande.”
Peno: “akhantumikira.”
Munjira inango: “iwo akhadziwa kuti iye akhali ani.”