Luka 9:1-62

 • Apostolo 12 apfundziswa kuti anamwaza tani mphangwa (1-6)

 • Herodhi adzudzumika kakamwe thangwi ya Yezu (7-9)

 • Yezu adyesa amuna 5.000 (10-17)

 • Pedhru adzindikira Kristu (18-20)

 • Kufa kwa Yezu kwalongwa mwanyapantsi (21, 22)

 • Nyakupfundza wandimomwene (23-27)

 • Kucinjika kwa Yezu (28-36)

 • Kuwangiswa kwa m’phale wakuti akhali na dimonyo (37-43a)

 • Kufa kwa Yezu kwalongwa pontho mwanyapantsi (43b-45)

 • Anyakupfundza aketesana kuti mbani nkulu (46-48)

 • Munthu onsene anakhonda kutipokanya ali kukhundu yathu (49, 50)

 • Anthu a cisa ca Asamariya akhonda Yezu (51-56)

 • Munatowera tani Yezu (57-62)

9  Buluka penepo Yezu acemera apostolo 12 mbaapasa mphambvu zakubulusa madimonyo onsene na kuwangisa mautenda.  Iye aatuma toera kuenda kamwaza mphangwa za Umambo wa Mulungu na kuwangisa atenda.  Iye aapanga: “Lekani kukwata cinthu paulendo, nee ndodo, nee budu ya pyakudya, nee nkate nee kobiri;* lekanimbo kukwata nguwo inango.*  Mbwenye panyumba yonsene inafikira imwe, khalani penepo mpaka kubuluka kwanu.  Konsene kwene kunakhonda imwe kutambirwa na anthu, pakubuluka mu nzinda unoyu, gubudzani pfumbi ya manyalo anu toera pikhale umboni kuna iwo.”  Natenepa, iwo aenda cisa na cisa. Amwaza mphangwa zadidi mbawangisa atenda m’mbuto zonsene.  Ntongi* Herodhi* abva pinthu pyonsene pikhacitika, natenepa iye adzudzumika kakamwe thangwi anango akhalonga kuti Juwau alamuswa muli akufa,  mbwenye anango akhalonga kuti Eliya abwera pontho, anangombo akhalonga kuti m’bodzi wa aprofeta akale alamuka muli akufa.  Herodhi alonga: “Juwau ndan’gwandisa nsolo. Mphapo, mbani unoyu anabva ine mbakacita pinthu pyenepi?” Natenepa, Herodhi akhafuna kakamwe kuonana naye. 10  Pidabwerera apostolo, apanga Yezu pinthu pyonsene pidacita iwo. Natenepa, iye aakwata mbaenda nawo pa mbuto yakutali na anthu mu nzinda unacemerwa Bhetisaidha. 11  Mbwenye mwinji wa anthu wadziwa pyenepi mbuntowera. Iye aatambira mwadidi mbatoma kuapanga pya Umambo wa Mulungu, mbawangisa ale akhaduwala. 12  Pikhadoka dzuwa, apostolo 12 afendedzera Yezu mbampanga: “Pangani anthu aende pyawo, toera akwanise kuenda mupisa na mbuto za cifupi toera asake cakudya na pakugona, thangwi kuno kuna ife ndi kutali na anthu.” 13  Mbwenye Yezu aapanga: “Apaseni imwe cakudya.” Iwo alonga: “Ife nkhabe pinango kusiyapo mikate mixanu na nyama ziwiri za m’madzi. Panango ife ene tiende kagula cakudya toera kupasa anthu onsene awa.” 14  Akhalipo penepo amuna cifupi na 5.000. Mbwenye Yezu apanga anyakupfundzace: “Pangani mbumba toera ikhale pantsi m’misoka ya anthu cifupi na 50.” 15  Anyakupfundza acita pyenepi, anthu onsene mbakhala pantsi. 16  Iye akwata mikate mixanu na nyama ziwiri za m’madzi, ayang’ana kudzulu mbacita phembero yakupereka takhuta. Buluka penepo iye aigwanda-gwanda mbatoma kuipereka kuna anyakupfundzace toera aigawire anthu. 17  Natenepa anthu onsene adya mbakhuta, iwo agumanya mapindi adasala mbadzadza pitundu 12. 18  Buluka penepo, pikhacita iye phembero paekha, anyakupfundza anfendedzera, iye mbaabvundza: “Kodi anthu asalonga kuti ndine ani?” 19  Iwo antawira: “Juwau M’batizi, mbwenye anango asalonga kuti ndimwe Eliya, anangombo asalonga kuti ndimwe m’bodzi wa aprofeta akale adalamuswa muli akufa.” 20  Penepo iye aabvundza: “Mphapo imwembo musalonga kuti ndine ani?” Pedhru atawira: “Ndimwe Kristu adatumwa na Mulungu.” 21  Penepo iye acedza nawo mbaacenjeza toera akhonde kupanga munthu pinthu pyenepi, 22  mbwenye iye alonga: “Mwana wa munthu asafunika kuona nyatwa zizinji mbakhondiwa na akulu a mbumba, akulu a anyantsembe na apfundzisi a mwambo. Buluka penepo iye anaphiwa, mbwenye pa ntsiku yacitatu iye analamuswa muli akufa.” 23  Penepo iye apangambo anthu onsene: “Munthu onsene anafuna kunditowera, asafunika akhondeke ekhene, akwate muti wace wakusikimizira* mbapitiriza kunditowera ntsiku zonsene. 24  Thangwi munthu onsene anafuna kupulumusa umaso wace, anadzauluza, mbwenye munthu onsene analuza umaso wace thangwi ya ine, anadzaupulumusa. 25  Kodi munthu anawinanji angakhala na pinthu pyonsene pya dziko ino, mbwenye mbaluza peno kufudza umaso wace? 26  Natenepa, munthu onsene anakhala na manyadzo thangwi ya ine, pontho thangwi ya mafala anga, Mwana wa munthu anadzakhalambo na manyadzo na munthu unoyu angabwera na mphambvu yace, ya Babace na ya aanju akucena. 27  Mbwenye mwandimomwene ine ndinakupangani kuti anango mwa ale ali pano nee anadzafa mbadzati kuona Umambo wa Mulungu.” 28  Pidapita ntsiku zisere pakumala kulonga mafala anewa, iye akwata Pedhru, Juwau na Tiyago mbakwira nawo paphiri toera kucita phembero. 29  Pikhacita iye phembero, nkhope yace yacinja, nguwo zace zakhala zakucena kakamwe mbaziyetima. 30  Penepo aoneka amuna awiri mbakacedza na iye; iwo akhali Mose na Eliya. 31  Iwo aonekera na mbiri mbatoma kulonga pya kubuluka kwace pa dziko yapantsi, kwakuti mbakudacitika ku Yerusalemu. 32  Pedhru na ale akhali na iye akhadaphatwa kakamwe na citulo, mbwenye pidalamuka iwo, aona mbiri yace na amuna awiri adalimira na iye. 33  Pikhaenda amuna anewa, Pedhru apanga Yezu: “Mpfundzisi, mphyadidi tikhale pyathu pano. Natenepa tisiyeni timange misasa mitatu, ubodzi wanu, unango wa Mose, unangombo wa Eliya.” Iye nee akhadziwa pikhalonga iye. 34  Mbwenye pikhalonga iye pyenepi, yaoneka khole mbitoma kuaphimbira. Pidaphimbirwa iwo na khole, iwo agopa. 35  Penepo yabveka fala mu khole mbilonga: “Uyu ndi Mwananga adasankhula ine, mbvereni.” 36  Pidabveka fala ineyi, Yezu akhadasala ekhene. Mbwenye mu ntsiku zenezi iwo apitiriza nee kulonga cinthu cibodzi mwa pire pidaona iwo. 37  Mangwana mwace, pikhatcita iwo paphiri, mwinji ukulu wa anthu waenda kaonana na iye. 38  Penepo mamuna m’bodzi akhuwa pakati pa mwinji wa anthu, mbalonga: “Mpfundzisi, ndisakuphembani toera muphedze* mwananga wamamuna, thangwi iye ndi m’bodzi basi. 39  Dimonyo angam’phata, mwakucimbiza iye asatoma kukhuwa, asan’gwisa pantsi mbabuluka mapobvu nkanwa. Toera kunsiya pisanentsa kakamwe, asansiya basi ene angamala kum’phekesa. 40  Ine ndaphemba anyakupfundza anu toera abuluse dimonyo, mbwenye iwo nee akwanisa.” 41  Yezu atawira: “Imwe anthu akuipa na akusowa cikhulupiro, ndinapitiriza kukhala na imwe mpaka lini? Ndinakupirirani mpaka lini? Bweresa mwanako pano.” 42  Pikhafendedzera m’phale, dimonyo an’gwisa pantsi mbancitisa kutetemera kakamwe. Mbwenye Yezu asandika dimonyo, awangisa m’phale mbampereka kuna babace. 43  Anthu onsene adzumatirwa kakamwe thangwi ya mphambvu ikulu ya Mulungu. Mu ndzidzi ukhadzumatirwa anthu onsene thangwi ya pinthu pyonsene pikhacita Yezu, iye apanga anyakupfundzace: 44  “Bveserani mwadidi mbamukumbuka mafala awa, thangwi Mwana wa munthu anadzaperekwa m’manja mwa anthu.” 45  Mbwenye iwo nee abvesesa pikhalonga iye. Mwandimomwene, iwo akhadapibisirwa toera akhonde kupibvesesa, pontho iwo akhagopa kumbvundzisa mabvekero a mafala anewa. 46  Buluka penepo, anyakupfundza atoma kuketesana kuti mbani nkulu kakamwe pakati pawo. 47  Yezu pidadziwa iye manyerezero a m’mitima yawo, akwata mwanang’ono, amuikha pakhundu pace, 48  mbaapanga: “Munthu onsene anatambira mwanang’ono uyu mu dzina yanga, akutambirambo ine; pontho munthu onsene ananditambira, akutambirambo Ule adandituma. Thangwi ule anacepeseka mbakhala ninga mwanang’ono pakati pa imwe monsene, unoyu ndiye nkulu.” 49  Natenepa Juwau alonga: “Mpfundzisi, ife taona munthu unango mbakabulusa madimonyo mu dzina yanu, ife tayesera kun’khondesa, thangwi iye nee ndi m’bodzi wa ife.” 50  Mbwenye Yezu ampanga: “Lekani kuyesera kun’khondesa, thangwi munthu onsene anakhonda kukupokanyani ali kukhundu yanu.” 51  Pikhafendedzera* ntsiku toera Yezu aende kudzulu, iye atonga muntima mwace toera kuenda ku Yerusalemu. 52  Natenepa iye atuma anyakupfundzace angasi toera aende patsogolo pace. Iwo aenda mbapita mucisa ca Asamariya toera kukhunganya mbuto ikhafuna iye kufikira. 53  Mbwenye Asamariya nee antambira, thangwi iye akhadatonga* kuenda ku Yerusalemu. 54  Nyakupfundza Tiyago na Juwau mudaona iwo pyenepi, alonga: “Mbuya, musafuna kuti tiphembe moto ubwere buluka kudzulu toera kuafudza?” 55  Mbwenye iye azungunuka mbaasandika. 56  Natenepa, iwo aenda kucisa cinango. 57  Pikhafamba iwo mu nseu, munthu m’bodzi ampanga: “Ine ndinakutowerani konsene kwene kunaenda imwe.” 58  Mbwenye Yezu antawira: “Anambwa a ntsanga* ali na madzimba, mbalame zakudzulu ziri na ntsandza, mbwenye Mwana wa munthu nkhabe mbuto yakutsamisa nsolo wace.” 59  Penepo iye apanga unango: “Bwera ukhale nyakupfundza wanga.” Mamuna unoyu antawira: “Mbuya, pakutoma ndisiyeni ndiende kaikha babanga.” 60  Mbwenye Yezu ampanga: “Siya anthu akufa aikhe anyakufa awo, mbwenye iwe ndoko kamwaza mphangwa za Umambo wa Mulungu konsene kwene.” 61  Unangombo alonga: “Mbuya, ine ndinakutowerani, mbwenye pakutoma ndisiyeni ndikapangane anthu a panyumba panga.” 62  Yezu antawira: “Munthu onsene anaphata phaza mbayang’ana nduli nee ndi wakuthema mu Umambo wa Mulungu.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “parata.”
Fala na Fala: “nguwo ziwiri.”
Fala na Fala: “tetrarka.”
Unoyu ndi Herodhi Antipa. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “muone.”
Fala na Fala: “Pikhakwana.”
Fala na Fala: “nkhope yace ikhadayang’ana.”
Peno: “Nyenga.” Ndi cinyama ca ntsanga cakulandana pang’ono na mwanambwa.