Luka 21:1-38

 • Kobiri ziwiri za nkazi wanzice wakutcerenga (1-4)

 • CIDZINDIKIRO CA PINTHU PINAFUNA KUDZACITIKA (5-36)

  • Nkhondo, piteketeke pikulu, mautenda, njala (10, 11)

  • Yerusalemu anazungulirwa na anyankhondo (20)

  • Ndzidzi udakhazikiswa kwa anthu a madzindza anango (24)

  • Kubwera kwa Mwana wa munthu (27)

  • Nsangani unalonga pya muti wa nsambvu (29-33)

  • Pitirizani kuyang’anira (34-36)

 • Yezu apfundzisa mu templo (37, 38)

21  Yezu akhayang’ana mabokosi akuikhira kobiri, mbaona anyakupfuma akhaikha pyakupereka pyawo mwenemu.  Penepo iye aona nzice wakutcerenga mbakaikhamo kobiri ziwiri zing’ono za ndzaya za ntengo wakucepa kakamwe.  Yezu alonga: “Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti nzice uyu wakutcerenga aikha pizinji kupiringana anango onsene.  Thangwi onsene aikhamo pire pidapambula iwo mu mpfuma zawo, mbwenye iye mu utcerengi wace, aikha pyonsene pikhali na iye toera kutsalakana umaso wace.”  Buluka penepo, mu ndzidzi ukhalonga anthu anango pya kubalikiswa kwa templo na miyala yadidi, na miyoni idaperekwa kuna Mulungu,  Yezu alonga: “Zinadzafika ntsiku zakuti pinthu ipi pyonsene pinaona imwe cincino pinadzafudzwa, nee mwala ubodzi unafuna kudzasala padzulu pamwala undzace.”  Iwo ambvundza: “Mpfundzisi, mwandimomwene pinthu pyenepi pinacitika lini, pontho ndi cipi cidzindikiro cinafuna kupangiza kuti pinthu pyenepi piri cifupi na kucitika?”  Iye alonga: “Citani mphole-mphole toera mukhonde kunyengezwa, thangwi azinji anadzabwera mu dzina yanga mbalonga: ‘Ine ndine Kristu,’ iwo anadzalongambo kuti: ‘Ndzidzi uli cifupi.’ Lekani kuatowera.  Kusiyapo pyenepi, mungabva pya nkhondo na uviyaviya, lekani kugopa kakamwe. Thangwi pinthu pyenepi pisafunika picitike pakutoma, mbwenye kumala nee kunafika pa ndzidzi unoyu.” 10  Buluka penepo, Yezu aapanga: “Mbumba inadzamenyana na mbumba indzace, umambo unadzamenyana na umambo undzace. 11  Kunadzaoneka piteketeke pikulu, kunadzaonekambo njala na mautenda m’mbuto zakusiyana-siyana; pontho anthu anadzaona pinthu pyakugopswa, na pidzindikiro pikulu kudzulu. 12  “Mbwenye pinthu pyenepi mbapidzati kucitika, anthu anadzakumangani mbakutcingani, iwo anadzakuperekani m’masinagoga na m’makaidi. Imwe munadzaperekwa kuna amambo na atongi thangwi ya dzina yanga. 13  Munjira ineyi, imwe munadzapereka umboni kuna anango. 14  Natenepa, nee musafunika kukhunganyika mwanyapantsi kuti munatawira tani, 15  thangwi ine ndinadzakupasani mafala na udziwisi wakuti anyamalwa anu onsene anacimwana kukupokanyani peno kukukundani. 16  Kusiyapo pyenepi, imwe munadzasandukirwa* na anyakubala anu, na abale anu, anthu anadziwana na imwe na axamwali anu; pontho iwo anadzapha anango a imwe. 17  Imwe munadzaidiwa na anthu onsene thangwi ya dzina yanga. 18  Mbwenye nee tsisi ibodzi ya munsolo mwanu inadzaluzika. 19  Mungapirira mpaka kunkhomo, munadzapulumusa umaso wanu. 20  “Mbwenye mungaona nzinda wa Yerusalemu mbuzungulirwa na anyankhondo, dziwani kuti uli dhuzi na kufudzwa. 21  Penepo, ale ali mu Yudeya mbatome kuthawira ku mapiri, ale ali nkati mwa Yerusalemu mbabuluke, alembo ali kunja mbaleke kupitamo, 22  thangwi zenezi zinadzakhala ntsiku zakuti Mulungu anadzatonga anthu toera kukwanirisa pinthu pyonsene pidalembwa. 23  Pinadzakhala pyakutsukwalisa kakamwe kuna akazi ali na mimba na ale anayamwisa mu ntsiku zenezi! Thangwi panadzaoneka nyatwa ikulu pa dziko, pontho anthu anadzatcunyuswa. 24  Iwo anadzaphiwa na supada, anango anadzaendeswa ku ubitcu m’madziko onsene; pontho nzinda wa Yerusalemu unadzapondiwa na miyendo ya anthu a madzindza anango* mpaka kumala kwa ndzidzi udakhazikiswa kwa anthu a madzindza anango.* 25  “Pontho, kunadzaoneka pidzindikiro pa dzuwa, pa mwezi na pa nyenyezi. Pa dziko yapantsi anthu anadzatsukwala mbasowa cakucita thangwi ya kutitimira kwa mabimbi a m’bara. 26  Anthu anadzakomoka thangwi yakugopa munadikhira iwo pinthu pinafuna kucitika pa dziko yapantsi, thangwi mphambvu zakudzulu zinadzatekenyeka. 27  Buluka penepo, anthu anadzaona Mwana wa munthu mbakabwera m’makole na mphambvu zikulu na mbiri. 28  Mbwenye pinthu pyenepi pingatoma kucitika, khalani dzololo mbamulamusa misolo yanu, thangwi cipulumuso canu ciri cifupi.” 29  Natenepa iye aapanga nsangani ubodzi: “Nyerezerani pinacitika na muti wa nsambvu na miti inango yonsene. 30  Mungaona kuti miti ikutoma kubulusa masamba mapswa, imwe musadziwa kuti malimwe ali cifupi. 31  Munjira ibodzi ene, mungaona pinthu pyenepi mbapicitika, dziwani kuti Umambo wa Mulungu uli cifupi. 32  Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti anthu a ubalwi uyu nee anadzamala kufa mpaka kucitika pinthu pyenepi pyonsene. 33  Kudzulu na dziko yapantsi pinadzapita, mbwenye mafala anga anadzakhala kwenda na kwenda. 34  “Mbwenye citani mphole-mphole toera mitima yanu ikhonde kudzudzumika kakamwe thangwi ya kudya, kumwa peno kudzudzumika na pinthu pinafuna imwe mu umaso, ntsiku ineyi mbifika kwa imwe mwakututumusa ninga nsampha. 35  Thangwi ntsiku ineyi inadzafika mwakututumusa kuna anthu onsene anakhala pa dziko yapantsi. 36  Natenepa, pitirizani kuyang’anira,* ndzidzi onsene citani maphembero akudembetera toera mukwanise kupulumuka mu pinthu pyenepi pyonsene pinafuna kucitika, mbamukwanisambo kulimira pamaso pa Mwana wa munthu.” 37  Natenepa, namasikati Yezu akhapfundzisa anthu mu templo, mbwenye dzuwa ingadoka, iye akhabuluka mbaenda kagona kuphiri inacemerwa Phiri ya Milivera. 38  Anthu onsene akhaenda ku templo namacibese kakamwe toera kubvesera Yezu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “munadzaperekwa.”
Peno: “Ajentiu.”
Peno: “Ajentiu.”
Peno: “kukhala maso.”