Luka 16:1-31

  • Nsangani unalonga pya ntumiki wakuipa (1-13)

    • ‘Munthu wakunyindirika mu pinthu pyakucepa ndi wakunyindirikambo mu pinthu pizinji’ (10)

  • Mwambo na Umambo wa Mulungu (14-18)

  • Nsangani unalonga pya nyakupfuma na Lazaro (19-31)

16  Buluka penepo iye apangambo anyakupfundzace: “Mamuna unango wakupfuma akhali na ntumiki* wace adapambizirwa kuti akhabvunga mpfuma yace.  Natenepa, iye ancemeresa mbambvundza: ‘Ninji pinabva ine thangwi ya iwe? Ndipangize njira idaphatisira iwe kobiri yanga, thangwi nee unapitirizabve kutsalakana pinthu pya panyumba panga.’  Penepo ntumiki alonga ekhene: ‘Ndinacitanji? Thangwi mbuyanga asafuna kundibulusa basa! Ine nee ndiri na mphambvu toera kulima, pontho ndiri na manyadzo toera kuphemba-phemba.  Yaa! Cincino ndisadziwa pinafuna ine kucita toera anthu anditambire m’mamidzi mwawo ndingabuluswa basa.’  Iye acemera m’bodzi na m’bodzi wa ale akhafiyari mbuyace, mbabvundza wakutoma: ‘Iwe uli na mangawa a ntengo wanji na mbuyanga?’  Iye atawira: ‘Nkhali* 100 za mafuta akudya.’ Penepo iye ampanga: ‘Kwata tsamba ya mangawa ako, khala pantsi mbulemba mwakucimbiza kuti usafiyari nkhali 50.’  Buluka penepo, iye abvundza unango: ‘Iwe uli na mangawa a ntengo wanji?’ Iye antawira: ‘Masakha* 100 a tirigu.’ Iye ampanga: ‘Kwata tsamba ya mangawa ako, lemba kuti usafiyari masakha 80.’  Ntumiki unoyu asimbwa na mbuyace thangwi iye acita pinthu mwaudziwisi* maseze akhali wakuipa. Thangwi anthu a ndzidzi uno ndi audziwisi kakamwe pakutsalakana anthu a ndzidzi wawo kupiringana ale anafamba mu ceza.*  “Ine ndinakupanganimbo: Citani uxamwali na anango mukuphatisira mpfuma ya dziko ino yakuipa, toera ingamala, iwo akutambireni ku mbuto za kwenda na kwenda. 10  Munthu wakunyindirika mu pinthu pyakucepa ndi wakunyindirikambo mu pinthu pizinji. Munthu wakukhonda kunyindirika mu pinthu pyakucepa ndi wakukhondambo kunyindirika mu pinthu pizinji. 11  Mphapo, mungakhonda kukhala akunyindirika pakuphatisira mpfuma ya dziko ino yakuipa, mbani anafuna kukupasani basa yakutsalakana mpfuma yandimomwene? 12  Mungakhonda kukhala akunyindirika pakuphatisira pinthu pya anango, mbani anafuna kukupasani pinthu pidakoyerwa imwe? 13  Nkhabe nyabasa anakwanisa kuphatira ambuya awiri, thangwi anaida m’bodzi mbafuna unango, peno analemedza m’bodzi mbapwaza unango. Imwe nee munakwanisa kukhala atumiki a Mulungu na a Mpfuma.” 14  Penepo Afarisi akuti akhafuna kakamwe kobiri akhabvesera mafala anewa onsene, mbatoma kunsingirira. 15  Natenepa Yezu aapanga: “Imwe musacita pinthu toera anthu akuoneni ninga ndimwe akulungama, mbwenye Mulungu asadziwa piri m’mitima yanu. Thangwi pinthu pinanyerezera anthu kuti ndi pyakufunika, ndi pyakunyanyasa pamaso pa Mulungu. 16  “Mwambo na mafala a Aprofeta pyalongwa mpaka mu ntsiku za Juwau. Buluka penepo kuenda kutsogolo, Umambo wa Mulungu usamwazwa ninga mphangwa zadidi, pontho anthu a mitundu yonsene asawangisira mwaphinga toera kupitamo. 17  Mwandimomwene, ninga kudzulu na dziko yapantsi nkhabe kufudzika, tenepambo nee letra ibodzi ya mwambo inafudzika mbidzati kukwanirisika. 18  “Munthu onsene anakhonda nkazace mbasemba unango, akucita upombo, pontho munthu onsene anasemba nkazi adakhondwa na mamunace akucita upombo. 19  “Akhalipo mamuna m’bodzi wakupfuma wakuti akhabvala nguwo zakufuirira za ntengo ukulu kakamwe. Iye akhatsandzaya mbadya mwadidi ntsiku zonsene. 20  Kazinji kene pansuwo pace anthu akhaikhapo mamuna wakutcerenga anacemerwa Lazaro, wakuti akhali na pironda m’manungo mwace monsene. 21  Iye akhasirira manyedzwa akhagwa pantsi pameza ya mamuna wakupfuma. Penepo anambwa akhabwera mbanyanguta pironda pyace. 22  Mukupita kwa ndzidzi, nyakutcerenga afa mbakwatwa na aanju mbaendeswa kuna Abhrahamu.* “Pontho, mamuna wakupfuma afambo mbaikhwa munthumbi. 23  Pikhaona iye nyatwa Munthumbi,* afungula maso ace mbaona Abhrahamu akhali kutali, pontho Lazaro akhali pakhundu pace.* 24  Natenepa, iye akhuwa mbati: ‘Baba Abhrahamu, ndibverenimbo ntsisi, tumani Lazaro aende kabvike ntsonga ya cala cace m’madzi toera atontholese lirimi yanga, thangwi ndiri kuthabuka na moto uyu wakupisa.’ 25  Mbwenye Abhrahamu ampanga: ‘Mwanawe, kumbuka kuti pikhali iwe maso ukhali na pinthu pyadidi, mbwenye Lazaro akhathabuka kakamwe. Cincino iye ali kubalangazwa kuno, mbwenye iwe ukuthabuka. 26  Kusiyapo pyenepi, pakati apa pana djenje yakuzika kakamwe, natenepa anthu ali kuno nkhabe kwanisa kubwera kweneko, anthu ali kweneko nee anakwanisambo kubwera kuno.’ 27  Penepo iye alonga: ‘Baba, khala ndi tenepo, ndisakuphembani toera muntume aende kunyumba kwa babanga, 28  thangwi ndiri na abale anga axanu, nsiyeni aende kaacenjeze toera iwo akhonde kubwerambo ku mbuto ino ya nyatwa.’ 29  Mbwenye Abhrahamu ampanga: ‘Iwo ali na mabukhu adalembwa na Mose na Aprofeta; mbabvere mabukhu anewa.’ 30  Penepo iye alonga: ‘Baba Abhrahamu, iwo nee anaabvera. Mbwenye munthu adalamuswa muli akufa angaenda kalonga nawo, iwo anatcunyuka.’ 31  Mbwenye iye ampanga: ‘Angakhonda kubvera mabukhu adalembwa na Mose na Aprofeta, iwo nee anabverambo munthu adalamuswa muli akufa.’”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “nkulu wa anyabasace.”
Nkhali ibodzi ikhali ya malitru 22.
Sakha ibodzi ikhali ya makilu 170.
Peno: “mwandzeru.”
Fala na Fala: “kupiringana ana a ceza.”
Fala na Fala: “paditi pa Abhrahamu.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “paditi pace.”