Luka 14:1-35

  • Mamuna wakubzwimba miyendo na mikono awangiswa pa ntsiku ya Sabudu (1-6)

  • Kukhala wakucepeseka ungacemerwa pa phwando (7-11)

  • Cemera ale akuti nee anakwanisa kukubwezera (12-14)

  • Nsangani unalonga pya anthu akuti akhonda kuenda kuphwando (15-24)

  • Pinafunika toera kukhala nyakupfundza (25-33)

  • Munyu udasuluka (34, 35)

14  Pa ndzidzi unango, Yezu aenda kadya panyumba ya nkulu wa Afarisi pa ntsiku ya Sabudu, penepo anthu akhamuyang’ana soo.  Patsogolo pace pakhali na mamuna wakuti akhali na utenda wakubzwimba miyendo na mikono.*  Natenepa, Yezu abvundzisa anyakudziwisa Mwambo na Afarisi: “Pisatawiriswa kuwangisa munthu pa ntsiku ya Sabudu?”  Mbwenye iwo nee atawira. Penepo Yezu aphata mamuna unoyu, amuwangisa mbampanga toera aende pyace.  Buluka penepo iye aabvundza: “Mbani mwa imwe khala mwanace peno ng’ombe yace yagwera mu ncera pa ntsiku ya Sabudu nkhabe kuibulusa mwakucimbiza?”  Mbwenye iwo nee akwanisa kuntawira.  Pidaona Yezu kuti anthu adacemerwa akhasankhula mbuto zadidi kakamwe toera kukhala, iye aapanga nsangani uyu:  “Ungacemerwa toera kugumanika pa phwando yakumanga banja, leka kukhala pa mbuto yadidi kakamwe. Thangwi panango ule adakucemera acemerambo munthu unango wakufunika kakamwe kupiringana iwe.  Natenepa, iye anabwera mbakupanga: ‘Buluka penepa toera uyu akhale pa mbuto ineyi.’ Penepo iwe unadzakhala na manyadzo mbuenda kakhala pa mbuto yakupwazika. 10  Mbwenye iwe ungacemerwa pa phwando, ndoko kakhale pa mbuto yakupwazika, toera ule adakucemera angabwera akupange kuti: ‘Xamwali, ndoko kakhale pa mbuto yadidi kakamwe.’ Penepo iwe unadzalemedzwa pamaso pa anthu onsene adacemerwa pa phwando. 11  Thangwi munthu onsene anakuzika ekhene anadzacepeswa, mbwenye ule anacepeseka anadzakuzwa.” 12  Buluka penepo iye apangambo ule adancemera: “Ungacita phwando, leka kucemera axamwali ako, abale ako peno anthu akupfuma anakhala dhuzi na iwe pacisa. Thangwi panango iwo anadzakucemerambo, natenepa pinadzakhala ninga ali kukubwezera pidaacitira iwe. 13  Mbwenye ungacita phwando, cemera anyakutcerenga, anyakulamala, anyampfutete na maboliboli; 14  iwe unadzakhala wakutsandzaya thangwi iwo nkhabe cinthu toera kukubwezera. Natenepa iwe unadzapaswa muoni wako anthu akulungama angalamuswa muli akufa.” 15  M’bodzi wa ale adacemerwa pa phwando abva pyenepi, mbalonga: “Wakutsandzaya ndi ule anadya* mu Umambo wa Mulungu.” 16  Yezu ampanga: “Mamuna m’bodzi akhafuna kucita phwando ikulu kakamwe, natenepa iye acemera anthu azinji. 17  Pidakwana ndzidzi wa phwando, iye atuma nyabasace toera kuenda kapanga ale adacemerwa kuphwando kuti: ‘Bwerani, thangwi pinthu pyonsene pyamala kukhunganywa.’ 18  Mbwenye onsene asaka njira toera kukhonda. Wakutoma alonga: ‘Ndagula munda, natenepa ndisafuna kuenda kauona; munandilekerera, nee ndinakwanisa kuendako.’ 19  Unango alonga: ‘Ndagula ng’ombe khumi zakulima nazo, tepa ndiri kuenda kaziona; munandilekerera, nee ndinakwanisa kuendako.’ 20  Unangombo alonga: ‘Ndamala kwene kumanga banja cincino, na thangwi ineyi nee ndinakwanisa kuenda.’ 21  Natenepa, nyabasa abwerera mbalonga pyenepi kuna mbuyace. Penepo mbuyace aipirwa mbapanga nyabasace: ‘Ndoko mwakucimbiza m’miseu mikulu na munjira za nzinda, bweresa anyakutcerenga, anyakulamala, maboliboli na anyampfutete.’ 22  Pidabwerera nyabasa, alonga: ‘Mbuya, ndacita pidandipanga imwe, mbwenye mbuto iciripo basi.’ 23  Penepo mbuyace ampanga: ‘Ndoko m’miseu na munjira, akakamize abwere toera nyumba yanga idzale na anthu. 24  Thangwi ine ndinakupangani kuti nee m’bodzi wa ale adacemerwa pakutoma anadzalawira phwando yanga.’” 25  Mwinji ukulu wa anthu ukhaenda pabodzi na Yezu, iye azungunuka kuna iwo, mbalonga: 26  “Munthu onsene anafuna kukhala nyakupfundza wanga, asafunika kundifuna kakamwe kupiringana babace, mace, nkazace, anace, abale ace acimuna na acikazi, peno umaso wace. 27  Munthu onsene anakhonda kukwata muti wace wakusikimizira* mbanditowera, nee anakwanisa kukhala nyakupfundza wanga. 28  Mbani mwa imwe wakuti angafuna kumanga nyumba,* pakutoma nkhabe kukhala pantsi toera kuona khala kobiri yace inakwana? 29  Angakhonda kucita pyenepi, iye anatoma kuimanga mbacimwana kuimalisa, natenepa anthu onsene anaona pyenepi anatoma kunseka, 30  mbalonga: ‘Munthu uyu atoma kumanga nyumba, mbwenye acimwana kuimalisa.’ 31  Peno ndi mambo upi wakuti angafuna kuenda kunkhondo kamenyana na mambo unango, pakutoma nee anakhala pantsi na andzace mbacedza toera kuona khala na anyankhondo ace 10.000 anakwanisa kumenyana na mambo anadza na anyankhondo 20.000? 32  Khala nee anakwanisa, ndzace mbaciri kutali, iye anatuma aimiriri ace toera aende kakhazikise ntendere. 33  Munjira ibodzi ene, dziwani kuti nee m’bodzi wa imwe anakwanisa kukhala nyakupfundza wanga angakhonda kusiya pinthu pyace pyonsene. 34  “Mwandimomwene, munyu ndi wadidi. Mphapo ungasuluka, unakhala tani pontho na mphambvu yakulungula? 35  Iwo nkhabebve basa, nee pa mataka nee toera kucitisa mataka kukhala na ndimu. Anthu asautaya kunja. Ule ali na makutu akubva, mbabve.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Ncizungu utenda unoyu usacemerwa hidropisia peno edema. Utenda unoyu usacitisa munthu kunjipa madzi m’manungo.
Fala na Fala: “anadya nkate.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “nyumba yandzulu yakulapha kakamwe.”