Luka 13:1-35

  • Kutcunyuka peno kufudzwa (1-5)

  • Nsangani unalonga pya nsambvu wakukhonda bala misapo (6-9)

  • Nkazi wakufunyika nsana awangiswa pa ntsiku ya Sabudu (10-17)

  • Misangani inalonga pya mbeu ya mostardha na ntombwe wakutupisa mikate (18-21)

  • Kuwangisira toera kupita na pansuwo ung’ono (22-30)

  • Herodhi, “mwanambwa wantsanga ule” (31-33)

  • Yezu atsukwala thangwi ya Yerusalemu (34, 35)

13  Pa ndzidzi unoyu, anthu anango akhali penepo apanga Yezu pya Agalileu adaphiwa na Pilato mu ndzidzi ukhapereka iwo ntsembe zawo.  Yezu aatawira: “Musanyerezera kuti Agalileu anewa akhali anyakudawa kakamwe kupiringana Agalileu anango onsene thangwi ya pidaacitikira?  Nkhabe, mbwenye ine ndinakupangani kuti mungakhonda kutcunyuka, imwe munadzafudzwambo.  Ndiye tani pya anthu 18 adagwerwa na nyumba yandzulu yakulapha kakamwe ku Silowe, mbiapha onsene, musanyerezera kuti iwo akhali anyakudawa kakamwe kupiringana anthu onsene anakhala mu Yerusalemu?  Nkhabe, mbwenye ine ndinakupangani kuti mungakhonda kutcunyuka, imwe munadzafudzwambo.”  Buluka penepo iye alonga nsangani uyu: “Mamuna unango atceka nsambvu m’munda mwace wa mauva, iye aenda kasaka masambvu pa nsambvu unoyu, mbwenye nee nsapo ubodzi udagumana iye.  Penepo iye apanga nyakulima mauva: ‘Cino ndi caka cacitatu cinabwera ine toera kusaka masambvu pamuti uyu, mbwenye nee ndisagumana misapo. Ugwande pyako! Thangwi yanji ndinausiya mbubvunga mataka papezi?’  Iye antawira: ‘Mbuya, usiyeni pontho umale caka cibodzi, ine ndinakumba n’khundu mwace mbandiikha pinthu pinacitisa mataka kukhala na ndimu.  Buluka penepo, ungabala misapo, mphyadidi; mbwenye ungakhonda kubala misapo, munaugwanda pyanu.’” 10  Pa ndzidzi unango, Yezu akhapfundzisa mu sinagoga pa ntsiku ya Sabudu. 11  Mwenemu mukhali na nkazi wakuti akhali na dimonyo ikhan’duwaza mu pyaka 18. Nkazi unoyu akhadafunyika nsana, natenepa akhacimwana kuufuthula. 12  Pidamuona Yezu, ancemera mbampanga: “Nkaziwe, utenda wako wawangiswa.” 13  Yezu am’phata, penepo pene nsana wa nkazi wadzongoka mbatoma kusimba Mulungu. 14  Mbwenye nkulu wa sinagoga aipirwa thangwi Yezu awangisa munthu pa ntsiku ya Sabudu, natenepa iye apanga mwinji wa anthu: “Pana ntsiku zitanthatu toera kuphata basa; bwerani mudzawangiswe mu ntsiku zenezi, tayu pa ntsiku ya Sabudu.” 15  Mbwenye Mbuya antawira: “Ampfakafaka, kodi imwe nee musasudzula ng’ombe yanu peno buru yanu pa ntsiku ya Sabudu mbamuenda kaimwesa madzi? 16  Nkazi uyu ndi wa dzindza ya Abhrahamu, iye athabuswa na Sathani mu pyaka 18. Kodi iye nee athema kuwangiswa utenda wace pa ntsiku ya Sabudu?” 17  Pidalonga iye mafala anewa, anyamalwa ace onsene akhala na manyadzo, mbwenye mwinji onsene wa anthu ukhakomerwa kakamwe na pinthu pyakudzumisa pikhacita iye. 18  Yezu apitiriza kulonga: “Umambo wa Mulungu walandana nanji, pontho ndinaulandanisa nanji? 19  Walandana na mbeu ya mostardha yakuti munthu aikwata mbaibzwala m’munda mwace, iyo isamera mbikula mpaka kukhala muti, mbalame zakudzulu zisamanga ntsandza mu nthawi zace.” 20  Iye alonga pontho: “Kodi Umambo wa Mulungu ndinaulandanisa nanji? 21  Walandana na ntombwe wakutupisa mikate wakuti nkazi aukwata mbaubvungaza na ntsengwa* zikulu zitatu za ufa mpaka kutupisa ufa onsene wakumunywa.” 22  Mu ndzidzi ukhaenda iye ku Yerusalemu, Yezu akhapita mu nzinda na nzinda, cisa na cisa mbakapfundzisa anthu. 23  Penepo mamuna m’bodzi ambvundza: “Mbuya, ndimodi kuti anthu anafuna kupulumuswa ndi pang’ono?” Yezu aapanga: 24  “Wangisirani kakamwe toera kupita na pansuwo ung’ono, thangwi ine ndinakupangani kuti azinji anadzayesera kupita, mbwenye nee anadzakwanisa. 25  Mwanaciro nyumba angalamuka mbafunga nsuwo, imwe munadzakhala kunja, munagogodza nsuwo mbamulonga: ‘Mbuya, tifungulirenimbo.’ Mbwenye iye anadzakutawirani: ‘Ine nkhabe kukudziwani.’ 26  Imwe munadzatoma kulonga: ‘Ife tadya mbatimwa pamaso panu, pontho imwe mwapfundzisa m’miseu mikulu ya mu nzinda wathu.’ 27  Mbwenye iye anadzakupangani: ‘Ine nkhabe kukudziwani. Bulukani pamaso panga, monsene imwe anyakucita pyakuipa!’ 28  Penepo imwe munadzalira mbamukukuta* mano anu, mungadzaona Abhrahamu, Izaki, Yakobe na aprofeta onsene mu Umambo wa Mulungu, mbwenye imwe mbamuponywa kunja. 29  Kusiyapo pyenepi, anthu a kumabulukiro a dzuwa na a kumadokero a dzuwa, a kunkwiriro na a kunterero anadzabwera mbakhala pameza mu Umambo wa Mulungu. 30  Bveserani, alipo anthu akumalisa akuti anadzakhala akutoma, alipombo anthu akutoma akuti anadzakhala akumalisa.” 31  Pa ndzidzi unoyu, afika Afarisi anango mbapanga Yezu: “Bulukani kuno, thangwi Herodhi asafuna kukuphani.” 32  Yezu aapanga: “Ndokoni kapange mwanambwa wantsanga* ule kuti: ‘Lero na mangwana ndinabulusa madimonyo na kuwangisa anthu, pa ntsiku yacitatu ndinamalisa basa yanga.’ 33  Natenepa, ndinapitiriza kucita basa yanga lero, mangwana na nkucauno, thangwi nkhabe funika* kuti mprofeta aphiwe kunja kwa Yerusalemu. 34  Yerusalemu, Yerusalemu, nyakupha aprofeta na nyakuponyera miyala ale anatumwa kuna iwe! Kazinji kene ine ndikhafuna kugumanya anako ninga munagumanya nkhuku anapiye ace pantsi pa maphapido ace! Mbwenye imwe mwakhonda. 35  Onani! Mulungu anadzasiya nyumba yanu. Ine ndinakupangani kuti nee munadzandionabve, mpaka mungadzalonga kuti: ‘Mbasimbwe ule anabwera mu dzina ya Yahova!’”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “midida mikulu mitatu,” ingabvungazwa mbidakwana cifupi na makilu 10.
Peno: “mbamukikiriza.”
Peno: “Nyenga.” Yezu akhalandanisa makhaliro a Herodhi na a cinyama ceneci cidalandana pang’ono na mwanambwa.
Peno: “nee ndi pyakuthema.”