Luka 11:1-54

  • Munacita tani phembero (1-13)

    • Yezu apfundzisa anyakupfundzace kuti anacita tani phembero (2-4)

  • Kubulusa madimonyo na mphambvu za Mulungu (14-23)

  • Dimonyo angabwerera (24-26)

  • Kutsandzaya kwandimomwene (27, 28)

  • Cidzindikiro ca Yona (29-32)

  • Ceza ca manungo (33-36)

  • Madzedze kuna anyakuphembera aumpfakafaka (37-54)

11  Pa ndzidzi unango, Yezu akhacita phembero pa mbuto inango, pidamala iye, m’bodzi wa anyakupfundzace ampanga: “Mbuya, tipfundziseni kucita phembero ninga pidacita Juwau kuna anyakupfundzace.”  Natenepa iye aapanga: “Ndzidzi onsene unacita imwe phembero longani tenepa: ‘Baba, dzina yanu mbiceneswe.* Umambo wanu mbudze.  Tipaseni cakudya* cathu ca ntsiku ibodzi na ibodzi mwakubverana na pinafunika kwa ife pa ntsiku.  Pontho tilekerereni madawo athu, thangwi ife tisalekererambo munthu onsene anatidawira;* lekani kutisiya mbatigwa m’mayesero.’”  Buluka penepo iye aapanga: “Nyerezerani kuti m’bodzi wa imwe ali na xamwali wace, mbaenda kunyumba kwace tcititciti, mbampanga: ‘Xamwali, ndibwerekembo mikate mitatu,  thangwi xamwali wanga afika cincino pano, iye abuluka kutali kakamwe, mbwenye ine nkhabe cinthu toera kumpasa.’  Mbwenye iye asatawira uku ali n’nyumba: ‘Leka kundinentsa. Nsuwo wafungwa, pontho ananga akugona pabodzi na ine patalimba. Nee ndinalamuka toera kukupasa cinthu.’  Ine ndinakupangani kuti iye analamuka mbampasa pinthu pinafuna iye, tayu thangwi yakukhala xamwali wace, mbwenye thangwi yakupitiriza kwace kuncemera nee kubwerera nduli.  Natenepa, ine ndinakupangani: Pitirizani kuphemba, munadzapaswa; pitirizani kusaka, munadzagumana; pitirizani kugogodza nsuwo, munadzafungulirwa. 10  Thangwi munthu onsene anaphemba, anapaswa; munthu onsene anasaka, anagumana; pontho munthu onsene anagogodza nsuwo, anafungulirwa. 11  Mwandimomwene, ndi baba upi pakati panu wakuti mwanace angaphemba nyama ya m’madzi anampasa nyoka? 12  Peno angaphemba dzai, anampasa kong’a? 13  Khala imwe, maseze ndimwe anyakudawa, musadziwa kupasa ananu pinthu pyadidi, ndiye tani Babanu wakudzulu, iye anadzapasa nzimu wakucena ale anam’phemba!” 14  Pa ndzidzi unango iye abulusa dimonyo akhacimwanisa munthu kulonga. Pidabuluswa dimonyo, mamuna wakuti akhacimwana kulonga, atoma kulonga; mwinji wa anthu wadzumatirwa kakamwe. 15  Mbwenye anango a iwo alonga: “Iye asabulusa madimonyo na mphambvu za Bhelizebhu,* ntongi wa madimonyo.” 16  Toera kumuyesera, anango atoma kum’phemba kuti acite cirengo mu dzina ya Mulungu.* 17  Pidadziwa iye manyerezero awo, Yezu aapanga: “Umambo onsene wakugawika okhene usafudzika, pontho nyumba yakugawika yokhene isagwa. 18  Munjira ibodzi ene, khala Sathani agawika ekhene, mphapo umambo wace unapitiriza tani kukhala wakuwanga? Thangwi imwe musalonga kuti ine ndisabulusa madimonyo na mphambvu za Bhelizebhu. 19  Khala ine ndisabulusa madimonyo na mphambvu za Bhelizebhu, mphapo anyakupfundza anu asaabulusa na mphambvu za ani? Na thangwi ineyi, anyakupfundza anu anadzakutongani. 20  Mbwenye khala ndisabulusa madimonyo na mphambvu* za Mulungu, pisabveka kuti Umambo wa Mulungu wafika kuna imwe mwakututumusa. 21  Khala munthu wamphambvu wakuti ali na pida pya nkhondo pyakukwana, akuonera nyumba yace, pinthu pyace pinakhala pyakutsidzikizika. 22  Mbwenye munthu wamphambvu kakamwe kupiringana iye angabwera mbankunda, asampokosera pida pyonsene pikhanyindira iye, mbagawiza anango pinthu pidankwatira iye. 23  Munthu onsene anakhonda kukhala kukhundu yanga, ndi nyamalwa wanga, pontho ule anakhonda kuphata na ine basa yakugumanya anthu toera abwere kuna ine, asaamwaza. 24  “Dimonyo angabuluka muna munthu, asapita na n’thando mbasaka mbuto yakupuma, mbwenye angakhonda kuigumana, asalonga: ‘Ndinabwerera kunyumba yanga idabuluka ine.’ 25  Angafika, asagumana kuti nyumba yamala kupswairwa na kubalikiswa. 26  Natenepa, asaenda kakwata madimonyo anango manomwe akuipa kakamwe kupiringana iye. Angapita muna munthu, asakhala mwenemu; penepo makhaliro akumalisa a munthu unoyu asatekera kakamwe kupiringana akutoma.” 27  Pikhalonga iye mafala anewa, nkazi unango pakati pa mwinji wa anthu alonga mwakugaluza: “Wakutsandzaya ndi nkazi adakubalani mbakuyamwisani!” 28  Mbwenye Yezu alonga: “Nkhabe, anyakutsandzaya ndi ale anabva mafala a Mulungu mbaaphatisira!” 29  Pikhagumanyikana mwinji wa anthu, iye atoma kulonga: “Anthu awa akuipa a ndzidzi uno asasaka cidzindikiro, mbwenye nee cidzindikiro cibodzi cinafuna kupangizwa iwo, kusiyapo cidzindikiro ca Yona. 30  Ninga Yona akhali cidzindikiro kuna anthu a ku Ninive, natenepa Mwana wa munthu anadzakhalambo cidzindikiro kuna anthu awa a ndzidzi uno. 31  Mambo wankazi wakunterero anadzalamuswa muli akufa pabodzi na anthu a ndzidzi uno, iye anadzaakonesa, thangwi iye abuluka kutali kakamwe toera kubvesera udziwisi wa Salomoni. Mbwenye onani! Munthu wankulu kakamwe kupiringana Salomoni ali pano. 32  Pa Ntsiku Yakutongwa, anthu a ku Ninive anadzalamuswa pabodzi na anthu a ndzidzi uno, mbaakonesa, thangwi iwo atcunyuka pidabva iwo mphangwa zidamwaza Yona. Mbwenye onani! Munthu wankulu kakamwe kupiringana Yona ali pano. 33  Munthu angagasa nyale nkhabe kuiikha pa mbuto yakubisalika nee kuigudumira na citundu, mbwenye asaiikha pakweca, toera anthu anapita n’nyumba akwanise kuona ceza. 34  Ceza ca manungo ndi diso. Natenepa, diso yako ingayang’anisa* cinthu cadidi basi, manungo ako onsene anadzakhalambo na ceza,* mbwenye khala diso yako ndi yakuipa, manungo ako onsene anakhalambo cidima. 35  Natenepa, cita mphole-mphole toera ceza ciri muna iwe cikhonde kukhala cidima. 36  Khala manungo ako onsene adzala na ceza, pontho nkhabe khundu ibodzi iri na cidima, manungo ako onsene anadzagaka kakamwe ninga ceza ca nyale cinakumwanikira.” 37  Pidamala iye kulonga mafala anewa, Nfarisi m’bodzi am’phemba toera aende kadya na iye. Natenepa iye aenda kunyumba kwace mbakhala pameza. 38  Mbwenye Nfarisi adzumatirwa pidaona iye kuti Yezu nee asamba manja* mbadzati toma kudya. 39  Mbwenye Mbuya ampanga: “Imwe Afarisi, imwe ndimwe ninga khomitco na mbale idatsukwa kunja, mbwenye nkati mwanu mwadzala na manyerezero akusirira pinthu pizinji na kucita pinthu pyakuipa. 40  Imwe anthu akusowa ndzeru! Kodi ule adacita kunja nee ndiye adacitambo nkati? 41  Mphapo perekani na ntima onsene miyoni kuna anyakutcerenga,* natenepa pinthu pyanu pyonsene pinadzakhala pyakucena. 42  Mbwenye dzedze kwa imwe Afarisi, thangwi musapereka cacikhumi ca menta,* peganoni na ca mitundu yonsene ya masamba a m’munda, mbwenye musapwaza ulungami na ufuni wa Mulungu! Mukhafunika kupereka cacikhumi, mbamukhonda kupwaza ulungami na ufuni wa Mulungu. 43  Dzedze kwa imwe Afarisi, thangwi musafuna mipando yakutsogolo* m’masinagoga na kumwanyikwa mwacilemedzo m’misika! 44  Dzedze kwa imwe, thangwi ndimwe ninga nthumbi zinakhonda kuoneka* mwadidi, anthu asafamba padzulu pazo mbakhonda kuzidzindikira!” 45  M’bodzi wa anyakudziwisa Mwambo antawira: “Mpfundzisi, mungalonga pyenepi, musatikana na ife ene.” 46  Penepo Yezu alonga: “Dzedze kwa imwembo anyakudziwisa Mwambo, thangwi musathukisa anthu mitolo yakulemera kakamwe, mbwenye imwe nkhabe funa kukhuya mitolo ineyi na pyala pyanu! 47  “Dzedze kwa imwe, thangwi musacita nthumbi za aprofeta, mbwenye ambuyanu ndiwo adaapha! 48  Mwandimomwene, imwe musadziwa pidacita ambuyanu, ngakhale tenepo imwe musaphedzera pidacita iwo, thangwi iwo apha aprofeta mbwenye imwe musacita nthumbi zawo. 49  Na thangwi ineyi, mu udziwisi wace Mulungu alongambo kuti: ‘Ndinadzaatumira aprofeta na apostolo, mbwenye anango iwo anadzaapha, anango anadzaatcinga, 50  toera anthu a ndzidzi uno akhale na mulando* wa ciropa ca aprofeta onsene adaphiwa kubulukira pa ndzidzi udatoma dziko, 51  kutomera ciropa ca Abheli mpaka ciropa ca Zakariya adaphiwa pakati-nakati, uku guwa ya ntsembe uku mbuto yakucena.’ Mwandimomwene ine ndinakupangani kuti anthu a ndzidzi uno anadzatcunyuswa thangwi ya ciropa cawo. 52  “Dzedze kwa imwe anyakudziwisa Mwambo, thangwi mwakwatira anthu xavi ya cidziwiso. Imwe nee mwapitamo, pontho musapingiza ale anafuna kupitamo!” 53  Natenepa, pidabuluka iye kweneko, apfundzisi a mwambo na Afarisi atoma kun’nentsa na kuncita mibvundzo mizinji kakamwe, 54  toera kugumana njira yakumpambizira nayo kubulukira ku mafala ace.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “ioniwe ninga yakucena; itsalakanwe ninga yakucena.”
Fala na Fala: “nkate.”
Fala na Fala: “ali na mangawa na ife.”
Bhelizebhu ndi dzina inango ya Sathani.
Fala na Fala: “cidzindikiro cakudzulu.”
Fala na Fala: “cala ca Mulungu.”
Fala na Fala: “ingayang’ana kubodzi.”
Peno: “anadzala na ceza.”
Pisabveka kuceneseka mwakubverana na mwambo.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani cidzindikiro capantsi pa Mateu 23:23.
Peno: “yadidi kakamwe.”
Peno: “zakukhonda kuikhwa cidzindikiro.”
Peno: “toera iwo atawirire.”