Aroma 15:1-33

  • Kutambirana unango na ndzace ninga pidacita Kristu (1-13)

  • Paulu ndi ntumiki wa anthu a madzindza anango (14-21)

  • Ulendo unafuna kucita Paulu (22-33)

15  Natenepa, ife akuti tiri na cikhulupiro cakuwanga tisafunika kupirira kufewa kwa ale akuti nee ali na cikhulupiro cakuwanga, mbatikhonda kucita pinthu pinakomerwa na ife basi.  M’bodzi na m’bodzi wa ife akomerese ndzace, mbancitira pinthu pyadidi toera kumuwangisa.  Thangwi Kristu nee acita pinthu pinakomerwa na iye basi, mbwenye ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Kutikana kwa ale anakutikanani, kwagwera ine.”  Thangwi pinthu pyonsene pidalembwa kalene, pyalembwa toera kutipfundzisa, toera kubulukira mu kupirira kwathu na cibalangazo cinagumana ife m’Malemba, tikwanise kukhala na cidikhiro.  Mulungu wakuti asatibalangaza, pontho asatiwangisa toera kupirira, akuphedzeni imwe monsene toera mukhale na manyerezero mabodzi ene ninga a Kristu Yezu,  toera mwakuphatana, pontho na fala ibodzi basi,* musimbe Mulungu na Baba wa Mbuyathu Yezu Kristu.  Natenepa, tambiranani unango na ndzace ninga mudakutambirani Kristu, toera kupasa mbiri Mulungu.  Thangwi ine ndinakupangani kuti Kristu akhala ntumiki wa anthu akusidzwa toera kugomezera kukhulupirika kwa Mulungu, mbapangiza kuti mapikiro adacita Iye kuna ambuyawo ndi akunyindirika,  toera anthu a madzindza anango asimbe Mulungu thangwi ya ntsisi zace. Ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Na thangwi ineyi, ine ndinadzakusimbani pakati pa anthu a madzindza anango, pontho ndinadzaimba nyimbo toera kusimba dzina yanu.” 10  Iye alongambo kuti: “Tsandzayani imwe anthu a madzindza anango pabodzi na mbumba yace.” 11  Iye athimiza: “Simbani Yahova imwe anthu a madzindza onsene, pontho anthu onsene ansimbe.” 12  Izaiya alongambo kuti: “Kunadzaoneka ntcitci wa Yese, ule anafuna kudzalamuka toera kutonga madzindza a anthu; madzindza a anthu anadzaikha cidikhiro cawo muna iye.” 13  Mulungu wakuti asapasa anthu cidikhiro akudzadzeni na kutsandzaya pabodzi na ntendere thangwi ya kun’nyindira kwanu, toera mudzale na cidikhiro kubulukira mu mphambvu ya nzimu wakucena. 14  Abale anga, ine ndiri na cinyindiro cakuti imwe mwadzala na pinthu pyadidi, mwadzala na cidziwiso, pontho munakwanisa kulangana* unango na ndzace. 15  Ngakhale tenepo, ine ndapangiza pakweca ntsonga zingasi mu tsamba idakulemberani ine toera ndikukumbuseni pontho. Ndiri kucita pyenepi thangwi ya kukoma ntima kukulu kudapangiza Mulungu kuna ine, 16  kuti ndikhale ntumiki wa Kristu Yezu toera kuphedza anthu a madzindza anango. Ndisaphata basa iyi yakucena yakumwaza mphangwa zadidi za Mulungu, toera anthu a madzindza anango akhale ntsembe yakutawirika, idaceneswa na nzimu wakucena. 17  Natenepa, ine ndiri na mathangwi toera kugaya ninga ntumiki wa Kristu Yezu m’basa idandipasa Mulungu. 18  Thangwi ine nee ndinayesera kulonga cinthu cinango cakusiyana na pidacita Kristu mukuphatisira ine, toera anthu a madzindza anango akhale akubvera kubulukira m’mafala anga na pinthu pidacita ine, 19  na mphambvu ya pidzindikiro na pirengo, na mphambvu ya nzimu wa Mulungu, ine ndamwaza mwakukwana mphangwa zadidi zinalonga pya Kristu kutomera mu Yerusalemu na mupisa pyonsene mpaka ku Iliriko. 20  Munjira ineyi, ine ndacita pyonsene toera ndikhonde kumwaza mphangwa zadidi m’mbuto zakuti anthu akhadziwa Kristu, toera ndikhonde kupitiriza kucita basa idatomwa kale na munthu unango;* 21  mbwenye ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Ale adakhonda kubva mphangwa zinalonga pya iye anadzamuona, alembo adakhonda kubva pya iye anadzabvesesa.” 22  Na thangwi ineyi, ine ndapingizwa kazinji kene toera ndikhonde kudzakuonani. 23  Mbwenye cincino nkhabepo cisa cidakhonda ine kumwaza mphangwa mphimba zino, na thangwi ineyi, mu pyaka pizinji* ine ndikhafuna kakamwe kudzakuonani. 24  Natenepa, ndisadikhira kukuonani pakuenda kwanga ku Espanya. Mbwenye ndingamala ntsiku zingasi pabodzi na imwe, ndisafuna kuti mundiperekere pang’ono paulendo wanga. 25  Mbwenye cincino ndiri kuenda ku Yerusalemu toera kutumikira abale* kweneko. 26  Thangwi abale a ku Masedhonya na a ku Akaya apereka pinthu pyawo mwakutsandzaya toera kuphedza anyakutcerenga pakati pa abale* a ku Yerusalemu. 27  Mwandimomwene, iwo acita pyenepi mwakukomerwa, iwo akhali ninga ali na mangawa na iwo; khala anthu a madzindza anango atambira pinthu pyauzimu pya anthu akucena, iwombo asafunika kuphatisira pinthu pyawo toera kuphedza anthu akucena. 28  Natenepa, ndingamala kupereka pinthu pidabulusa iwo toera kuphedza abale, ndinapita na kuna imwe toera kukuonani pakuenda kwanga ku Espanya. 29  Kusiyapo pyenepi, ine ndisadziwa kuti ndingabwera kudzakuonani, ndinabwera na nkhombo zizinji za Kristu. 30  Abale, cincino ndisakudembeterani mu dzina ya Mbuyathu Yezu Kristu kubulukira mu ufuni wa nzimu wakucena, toera muwangisire pabodzi na ine pakucita maphembero kuna Mulungu thangwi ya ine, 31  toera ndiombolwe m’manja mwa anthu akukhonda khulupira ali mu Yudeya, pontho toera anyakukhulupira ali mu Yerusalemu atambire mwakutsandzaya pinthu pinafuna ine kuenda kapereka kuna iwo. 32  Munjira ineyi, na kufuna kwa Mulungu, ine ndinabwera mwakutsandzaya kuna imwe, mbandibalangazwa pabodzi na imwe. 33  Mulungu wakuti asapasa anthu ntendere mbakhale na imwe monsene. Ameni.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “na mulomo ubodzi basi.”
Peno: “kupfundzisana.”
Fala na Fala: “toera ndikhonde kumanga pa mbuto yakuti munthu unango atoma kale kumanga nyumba.”
Munjira inango: “pingasi.”
Fala na Fala: “anthu akucena.”
Fala na Fala: “anthu akucena.”