Aroma 14:1-23

  • Lekani kutongana unango na ndzace (1-12)

  • Lekani kugwegwedusa anango (13-18)

  • Kuwangisira toera kukhala muntendere na akuphatana (19-23)

14  Tambirani mwadidi munthu wakusowa cinyindiro thangwi ya cikhulupiro cace. Lekani kutonga munthu thangwi ali na maonero akusiyana.  Munthu wa cikhulupiro cakuwanga asadya pinthu pyonsene, mbwenye munthu wa cikhulupiro cakufewa asadya masamba basi.  Ule anadya pyonsene mbaleke kupwaza ule anakhonda kudya pyonsene, ulembo anakhonda kudya pyonsene mbaleke kutonga ule anadya pyonsene, thangwi Mulungu antambira.  Ndiwe ani iwe toera kutonga nyabasa wa ndzako? Khala iye agwa peno ali dzololo anapidziwa ndi mbuyace. Mwandimomwene iye anadzakhala dzololo, thangwi Yahova anakwanisa kum’phedza toera akhale dzololo.  Anango asaona ntsiku ibodzi ninga yakufunika kakamwe kupiringana zinango; anangombo asaona kuti ntsiku zonsene ndi sawasawa; natenepa, m’bodzi na m’bodzi mbakhale na cinyindiro pa cinthu cinanyerezera iye.  Ule anasiyanisa ntsiku ibodzi na zinango, asapicitira Yahova. Pontho ule anadya pyonsene, asadya toera kulemedza Yahova, thangwi iye asapereka takhuta kuna Mulungu. Ule anakhonda kudya pyonsene, asacita pyenepi toera kulemedza Yahova, thangwi iyembo asapereka takhuta kuna Mulungu.  Mwandimomwene, nee m’bodzi wa ife asakhala maso toera kulemedzeka ekhene, pontho nee m’bodzi asafa toera kulemedzeka ekhene.  Khala tiri na umaso, tiri na umaso toera kulemedza Yahova, pontho tingafa, tafera Yahova. Natenepa, khala tiri na umaso peno tafa, ndife a Yahova.  Na thangwi ineyi, Kristu afa mbakhala pontho na umaso, toera iye akhale Mbuya wa anthu adafa na wa anthu ali maso. 10  Mphapo thangwi yanji iwe usatonga m’bale wako? Peno thangwi yanji iwembo usapwaza m’bale wako? Thangwi tonsene tinadzalimira pa mbuto inatongera Mulungu miseru. 11  Thangwi pyalembwa kuti: “‘Ninga ine ndiri maso,’ alonga Yahova, ‘anthu onsene anadzandigodamira, pontho lirimi yonsene inadzatawira pakweca kuti ine ndine Mulungu.’” 12  Natenepa, m’bodzi na m’bodzi wa ife anadzatawirira ekhene pamaso pa Mulungu. 13  Na thangwi ineyi, nee tisafunikabve kutongana unango na ndzace, m’mbuto mwace, citani pyonsene pinakwanisa imwe toera mukhonde kuikha mwala wakugwegwedusa peno mpingizo patsogolo pa m’bale wanu. 14  Ine ndisadziwa, pontho ndiri na cinyindiro kubulukira mwa Mbuya Yezu kuti nkhabepo cinthu cakupswipa mwa ico cokha; basi ene munthu angaona kuti cinthu ndi cakupswipa, kwa iye ndi cakupswipa. 15  Khala m’bale wako asatsukwala thangwi ya cakudya cinadya iwe, nee usacitabve pinthu mwakubverana na ufuni. Na cakudya cako, leka kufudza munthu wakuti Kristu afa thangwi ya iye. 16  Natenepa, leka kutawirisa kuti pinthu pyadidi pinacita iwe pilongwe munjira yakuipa. 17  Thangwi toera munthu apite mu Umambo wa Mulungu nee pisanyindira kudya na kumwa, mbwenye pisanyindira kukhala wakulungama, kukhala muntendere na anango, na kukhala wakutsandzaya na ciphedzo ca nzimu wakucena. 18  Thangwi munthu onsene anatumikira Kristu mbakhala na makhaliro anewa ndi wakutawirika kuna Mulungu na kuna anthu. 19  Natenepa, tendeni ticite pinakwanisa ife toera tikhale muntendere, mbaticita pinthu pyakuti pinatiphedza toera kuwangisana unango na ndzace. 20  Lekani* kufudza basa ya Mulungu thangwi ya cakudya basi. Ndimomwene kuti pinthu pyonsene mphyakucena, mbwenye mphyakuipa khala munthu angadya anagwegwedusa anango. 21  Mphyadidi kukhonda kudya nyama peno kumwa vinyu, peno kucita cinthu cinango cakuti cinagwegwedusa m’bale wako. 22  Cikhulupiro ciri na iwe, ucikoye muna iwe pamaso pa Mulungu. Nyakutsandzaya ndi ule anacita pinthu pidasankhula iye kucita, mbakhonda kupasika napyo mulando. 23  Mbwenye khala iye asapenula, angadya, iye ali na mulando, thangwi nee asadya mukutsogolerwa na cikhulupiro. Mwandimomwene, pinthu pyonsene pinacitwa mwakukhonda kubverana na cikhulupiro, ndi madawo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Siyani.”