Aroma 13:1-14

  • Kubvera mautongi (1-7)

    • Kulipa misonkho (6, 7)

  • Kupangiza ufuni ndi kubvera Mwambo (8-10)

  • Kufamba namasikati (11-14)

13  Munthu onsene asafunika kubvera mautongi, thangwi nkhabepo utongi udakhonda kutawiriswa na Mulungu; mautongi anaoneka awa ali m’mbuto zawo zakusiyana-siyana thangwi asatawiriswa na Mulungu.  Natenepa, munthu onsene anakhonda kubvera utongi ali kuthimbana na masasanyiro a Mulungu; ale anathimbana na masasanyiro anewa anadzatongwa na iwo.  Thangwi mautongi nee asagopiwa na ale anacita pinthu pyadidi, mbwenye asagopiwa na ale anacita pinthu pyakuipa. Khala nee usafuna kugopa utongi, pitiriza kucita pinthu pyadidi, natenepa unadzasimbwa na iwo;  thangwi iwo ndi atumiki a Mulungu toera kukuphedzani. Mbwenye khala ukucita pinthu pyakuipa, khala mbugopa, thangwi iwo ali na mphambvu* toera kutcunyusa, tayu toera kusendzeka nazo. Mautongi ndi atumiki a Mulungu toera kutcunyusa ale anacita pinthu pyakuipa.  Natenepa, imwe musafunika kubvera mautongi, tayu basi thangwi yakugopa kutcunyuswa, mbwenye muabverembo thangwi ya cikumbuntima canu.*  Na thangwi ineyi imwe musalipambo misonkho; thangwi ndzidzi onsene mautongi asaphata basa toera kuphedza anthu, munjira ineyi iwo ndi atumiki a Mulungu.  Pasani onsene pinthu pyawo: Ale anaphemba nsonkho, apaseni nsonkho; ale anaphemba nsonkho-nsonkho, apaseni nsonkho-nsonkho; ale anaphemba kugopiwa, agopeni; ale anaphemba kulemedzwa, alemedzeni.  Lekani kukhala na mangawa nee na munthu m’bodzi, mbwenye mufunane unango na ndzace; thangwi ule anafuna ndzace, akucita pinalonga mwambo.  Thangwi Mwambo usalonga: “Leka kucita upombo, leka kupha munthu, leka kuba, leka kusirira.” Matongero anewa na anango onsene, asaphatanizwa pa mafala awa: “Funa ndzako ninga iwe ene.” 10  Munthu waufuni nkhabe kucitira ndzace pinthu pyakuipa, natenepa munthu anafuna ndzace asabvera mwambo. 11  Citani pyenepi thangwi imwe musadziwa ndzidzi, kuti uno ndi ndzidzi toera imwe mulamuke ncitulo, thangwi cipulumuso cathu ciri cifupi kakamwe kupiringana mu ndzidzi udatoma ife kukhulupira. 12  Masiku ali cifupi na kumala; kunja kuli dhuzi na kuca. Natenepa, tendeni titaye mabasa a ncidima, mbatibvala pida pya ceza. 13  Tendeni tifambe mwakuthema ninga tiri kufamba namasikati, tayu kucita maphwando akukhonda thema,* kuledzera, ulukwali, makhaliro akupasa manyadzo,* pontho tikhonde kucita pya nthonga, nee ntcanje.* 14  Mbwenye towezerani* Mbuya Yezu Kristu, pontho lekani kucita masasanyiro mwanyapantsi toera kucita pinthu pinafuna manungo.*

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “supada.”
Peno: “thangwi mitima yanu isakupangani kuti kucita pyenepi mphyadidi.”
Peno: “kucita maphwando mwandzayaya.”
Peno: “kucita pinthu mwakusowa manyadzo.”
Peno: “bibvu.”
Fala na Fala: “bvalani.”
Peno: “pifuno pyakuipa.”