Aroma 12:1-21

  • Mupereke manungo anu ninga ntsembe za maso (1, 2)

  • Miyoni ndi yakusiyana, mbwenye manungo ndi mabodzi ene (3-8)

  • Uphungu unalonga pya umaso wa Akristu andimomwene (9-21)

12  Natenepa abale anga, ndisakuphembani na ntsisi za Mulungu toera mupereke manungo anu ninga ntsembe za maso, zakucena na zakutawirika kuna Mulungu, wakuti ndi utumiki wakucena mukuphatisira luso yanu yakunyerezera.  Lekani kupitiriza kutowezera anthu a dziko, mbwenye cinjani manyerezero anu toera mukwanise kudziwa mwadidi pinafuna Mulungu, pyakuti ndi pyadidi, pyakuthema na pyakutawirika kwa iye.  Thangwi kubulukira mu kukoma ntima kukulu kudapangizwa ine, ndiri kupanga imwe monsene kuti mukhonde kunyerezera kupiringana pinafunika imwe kunyerezera thangwi ya imwe ene, mbwenye pangizani kuti muli na manyerezero adidi mwakubverana na cikhulupiro cidapereka Mulungu kuna m’bodzi na m’bodzi wa imwe.  Thangwi ninga manungo athu ali na makhundu mazinji, mbwenye iwo nee asaphata basa ibodzi ene,  pyenepi ndi sawasawa na ife, maseze ndife azinji, ndife manungo mabodzi ene mwakuphatana na Kristu, thangwi m’bodzi na m’bodzi asacita khundu ya ndzace.  Nakuti tiri na miyoni yakusiyana idapaswa ife mwakubverana na kukoma ntima kukulu kudapangizwa ife, khala tapaswa muoni wakulonga profesiya, tendeni tilonge profesiya mwakubverana na cikhulupiro cathu;  khala tapaswa utumiki, tendeni tipitirize kucita utumiki unoyu; peno ule anapfundzisa, mbapfundzise;  ule adapaswa muoni wakuwangisa,* mbapereke ciwangiso;* ule anapasa,* mbapase na ntima onsene; ule anatsogolera, mbatsogolere mwaphinga;* ule anabvera ntsisi, mbacite pyenepi mwakutsandzaya.  Ufuni wanu ukhale wakusowa umpfakafaka. Idani pinthu pyakuipa, pontho wangisirani toera kufuna pinthu pyadidi. 10  Ninga abale, funanani unango na ndzace na ntima onsene. Khalani akutoma pakupangiza cilemedzo kuna unango na ndzace. 11  Khalani aphinga, tayu akupolola.* Khalani akuwanga mukutsogolerwa na nzimu wakucena. Tumikirani Yahova ninga mabitcu. 12  Tsandzayani thangwi ya cidikhiro canu. Pirirani pakuthimbana na nyatwa. Pitirizani* kucita phembero. 13  Phedzani abale mu pire pidasowa iwo. Ndzidzi onsene khalani na nsambo wakutambira alendo.* 14  Pitirizani kupasa nkhombo ale anakutcingani; pasani nkhombo, lekani kupasa dzedze. 15  Tsandzayani na ale anatsandzaya; lirani na ale analira. 16  Onani andzanu ninga munaonekera imwe mwekhene; lekani kukhala na manyerezero akudzikuza,* mbwenye tsogolerwani na manyerezero akucepeseka. Lekani kunyerezera kuti ndimwe audziwisi kakamwe. 17  Lekani kubwezera pyakuipa kuna munthu adakucitirani pyakuipa. Sakani kucita pinthu pyadidi pamaso* pa anthu onsene. 18  Pingakwanisika, citani pyonsene pinakwanisa imwe toera kukhala muntendere na anthu onsene. 19  Abale anga, lekani kubwezera pyakuipa pinacitirwa imwe, mbwenye siyani kuti Mulungu apangize ukali wace kuna anthu anacita pyakuipa, thangwi pyalembwa kuti: “‘Kubwezera ndi kwanga; ine ndinadzabwezera,’ alonga Yahova.” 20  Mbwenye “khala nyamalwa wako ali na njala, mpase cakudya; khala ali na nyota, mpase madzi amwe; thangwi ungacita pyenepi ndi ninga ukugumanya makala a moto pa nsolo* pace.” 21  Lekani kukundwa na pinthu pyakuipa, mbwenye pitirizani kukunda pinthu pyakuipa mukucita pinthu pyadidi.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “anacenjeza.”
Peno: “cenjezo.”
Peno: “anapereka.”
Peno: “na ntima onsene.”
Peno: “Lekani kukhala akupolola pakuphata mabasa anu.”
Peno: “Pirirani.”
Peno: “wakupangiza khodzo.”
Fala na Fala: “lekani kuikha manyerezero anu mu pinthu pikulu.”
Peno: “pyakuti anthu onsene anapiona kukhala pyadidi.”
Pyenepi pisabveka kufewesa ntima wa munthu na kukhurudza kuipirwa kwace.