Aroma 10:1-21

  • Tinakhala tani akulungama kuna Mulungu (1-15)

    • Kulonga pakweca (10)

    • Kucemera Yahova kusabweresa cipulumuso (13)

    • Manyalo akubalika a amwazi mphangwa (15)

  • Mphangwa  zadidi zisakhondwa (16-21)

10  Abale, pinafuna ine muntima mwanga na pinaphemba ine kuna Mulungu thangwi ya iwo, ndi toera apulumuswe.  Ndinakwanisa kulonga kuti iwo ali na phinga yakutumikira Mulungu, mbwenye tayu mwakubverana na cidziwiso candimomwene.  Thangwi yakukhonda kudziwa ulungami wa Mulungu, mbwenye mbasaka kukhazikisa ulungami wawo, iwo akhonda kubvera ulungami wa Mulungu.  Thangwi Kristu ndi kumala kwa Mwambo, toera munthu onsene anakhulupira akhale wakulungama.  Mose alonga kuti munthu anacita pinthu pyakulungama mwakubverana na Mwambo, anadzakhala maso thangwi yaulungami.  Mbwenye thangwi yaulungami cinabulukira mu cikhulupiro, Mafala a Mulungu asalonga: “Leka kulonga muntima mwako kuti: ‘Mbani anafuna kwira kudzulu?’ pisabveka, toera kutcithisa Kristu,’  peno: ‘Mbani anafuna kutcithira mu djenje yakuzika kakamwe?’ pisabveka, toera kulamusa Kristu muli akufa.”  Mphapo Mafala a Mulungu asalonganji? “Mafala ali cifupi na iwe, ali pamulomo pako, pontho ali muntima mwako”; anewa ndi “mafala” a cikhulupiro anamwaza ife.  Iwe ungalonga pakweca na mulomo wako kuti Yezu ndi Mbuya, mbukhulupira muntima mwako kuti Mulungu amulamusa muli akufa, unadzapulumuswa. 10  Thangwi kubulukira muntima, munthu asakhulupira toera kukhala wakulungama, mbwenye na mulomo iye asalonga pakweca cikhulupiro cace toera apulumuke. 11  Thangwi khundu inango ya Malemba isalonga kuti: “Munthu onsene anan’khulupira, nkhabe kudzatsumbikika.”* 12  Nkhabepo kusiyana pakati pa Muyuda na N’gerego, onsene Mbuya wawo ndi m’bodzi ene, wakuti asapasa mwakudzala manja anthu onsene anancemera.* 13  Thangwi “onsene anacemera dzina ya Yahova anadzapulumuswa.” 14  Mphapo, iwo anadzancemera tani khala nkhabe kun’khulupira? Anakhulupira tani munthu adakhonda iwo kubva mbakalongwa? Iwo anabva tani thangwi ya iye, angasoweka munthu wakumwaza mphangwa? 15  Anamwaza tani mphangwa angakhonda kutumwa? Ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Manyalo akubalika ndi a ale anamwaza mphangwa zadidi za pinthu pyadidi!” 16  Mbwenye si onsene tayu adabvera mphangwa zadidi. Thangwi Izaiya alonga: “Yahova, mbani adakhulupira pinthu pidalonga ife?”* 17  Natenepa, munthu asakhala na cikhulupiro thangwi ya pidabva iye. Pontho iye asabva mphangwa zenezi munthu angalonga thangwi ya Kristu. 18  Mbwenye ine ndisabvundza kuti: Kodi iwo nee abva mphangwa zenezi? Si pyenepi basi tayu. “Mphangwa zenezi zabviwa pa dziko yonsene yapantsi, zabviwambo na ale anakhala ku mbuto zakutali kakamwe.” 19  Mphapo, pyenepi pisabveka kuti Aizraeli nee akhapidziwa? Nkhabe, iwo akhapidziwa, thangwi pakutoma Mose alonga: “Kubulukira kwa anthu a madzindza anango, ine ndinadzakucitisani kukhala na bibvu; ndinadzakucitisani kuipirwa kakamwe kubulukira ku dzindza yakusowa ndzeru.” 20  Mbwenye Izaiya alonga mwacipapo mafala a Mulungu kuti: “Ndagumanwa na ale akuti nee akhandisaka; pontho ale akuti nee akhandibvundzisa andidziwa.” 21  Mbwenye thangwi ya Izraeli iye alonga: “Ntsiku zonsene ine ndikhaphemba toera mbumba yakukhonda kubvera na yaupoka ibwerere kuna ine.”*

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kudzaphatiswa mwala.”
Peno: “anaphemba ciphedzo kuna iye.”
Peno: “pidabva ife.”
Fala na Fala: “Ntsiku zonsene ndafuthula manja anga kuna mbumba yakukhonda kubvera na yaupoka.”