Apokalipse 9:1-21

  • Tuluka yacixanu (1-11)

  • Dzedze ibodzi yapita, mawiri akubwera (12)

  • Tuluka yacitanthatu (13-21)

9  Anju wacixanu aliza tuluka yace. Penepo ine ndaona nyenyezi idagwa pa dziko yapantsi buluka kudzulu, pontho iyo yapaswa xavi ya djenje yakuzika kakamwe.  Nyenyezi ineyi yafungula djenje yakuzika kakamwe. Mu djenje ineyi mwabuluka utci ninga utci wa moto ukulu, pontho dzuwa na muya, pyapswipiswa na utci ukhabuluka mu djenje ineyi.  Pakati pa utci unoyu, pabuluka anyadzombe* mbamwazika pa dziko yapantsi. Pontho iwo apaswa mphambvu ninga mphambvu za makong’a a pa dziko yapantsi.  Iwo apangwa toera akhonde kubvunga umera wa pa dziko yapantsi, nee tsanga iwisi, nee miti, mbwenye akhafunika kuluma basi ene ale adasowa cidzindikiro* ca Mulungu pa nkhope zawo.  Anyadzombe nee atawiriswa toera kuapha, mbwenye atawiriswa toera kuathabusa mu miyezi mixanu; pontho kupha kukhabva iwo kukhali ninga kubva kupha kunakhala na munthu angalumwa na kong’a.  Mu ntsiku zenezi anthu anadzasaka kufa, mbwenye nee anakugumana, iwo anadzafuna kufa pyawo, mbwenye kufa kunadzaathawa.  Anyadzombe anewa akhaoneka ninga makavalo adamala kukhunganyika toera kamenya nkhondo; m’misolo yawo mukhali na pinthu pikhaoneka ninga nthimba za ouro, pontho nkhope zawo zikhali ninga nkhope za anthu,  mbwenye iwo akhali na tsisi ninga tsisi ya akazi. Pontho mano awo akhali ninga a nkhalamu,  iwo akhali na pyakutsidzikiza napyo diti pya utale. Kulira kwa maphapido awo kukhabveka ninga ngolo zinakweyiwa na makavalo angathamanga kuenda kunkhondo. 10  Kusiyapo pyenepi, iwo ali na micira yakuti iri na minga ninga ya kong’a, m’micira yawo muli na mphambvu zakuthabusa nazo anthu mu miyezi mixanu. 11  Iwo ali na mambo wawo, wakuti ndi anju wa djenje yakuzika kakamwe. Mu Cihebheri dzina yace ndi Abhadhoni,* mbwenye mu Cigerego dzina yace ndi Apoliyoni.* 12  Dzedze ibodzi yapita. Mbwenye pakumala kwa pyenepi, anabwera madzedze mawiri. 13  Anju wacitanthatu aliza tuluka yace. Ine ndabva fala ikhabuluka pakati pa nyanga za guwa ya ouro, yakuti iri pamaso pa Mulungu, 14  mbipanga anju wacitanthatu wakuti akhali na tuluka: “Sudzula aanju anai adamangirirwa dhuzi na nyandza ikulu ya Eufrate.” 15  Penepo aanju anai adakhunganywa toera ungafika ndzidzi, ntsiku, mwezi na caka, asudzulwa toera aphe khundu yacitatu ya anthu. 16  Anyankhondo akuti akhali na makavalo ndi mamiliyau madzana mawiri;* ine ndabva numero yawo. 17  Makavalo adaona ine m’masomphenya na ale adaakwira, akhali tenepa: Iwo akhali na pyakutsidzikiza napyo diti pyakufuira ninga moto, pya bhurumu ninga mwala unacemerwa jasintu, pya safarau ninga enxofre;* misolo ya makavalo ikhali ninga misolo ya nkhalamu, pontho nkanwa mwa makavalo anewa mukhabuluka moto, utci na enxofre.* 18  Khundu yacitatu ya anthu aphiwa na miliri ineyi mitatu: Moto, utci na enxofre, pyakuti pikhabuluka nkanwa mwa makavalo. 19  Thangwi mphambvu za makavalo anewa ziri nkanwa na kuncira, thangwi micira yawo ndi ninga nyoka, pontho iri na misolo. Na micira ineyi, iwo akhathabusa nayo anthu. 20  Mbwenye anthu anango adakhonda kuphiwa na miliri ineyi nee atcunyuka ku macitiro awo.* Iwo nee asiya kulambira madimonyo na madzimunthu a ouro, a parata, a nkuwa, a miyala na matabwa, akuti nkhabe kuona, nkhabe kubva, nee kufamba. 21  Iwo nee asiya macitiro awo akupha anthu, akukhulupira mizimu,* pontho nee asiya kucita pyaulukwali,* na pyaumbava wawo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “nthete.”
Peno: “selo.”
Isabveka “Kufudza.”
Isabveka “Nyakufudza.”
Peno: “20.000x10.000,” yakuti ndi 200.000.000.
Peno: “safuli.”
Peno: “safuli.”
Fala na Fala: “macitiro a manja awo.”
Peno: “pyaung’anga.”
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.