Apokalipse 8:1-13

  • Kufungulwa kwa cidzindikiro cacinomwe (1-6)

  • Kulizwa kwa matuluka manai akutoma (7-12)

  • Kudziwiswa kwa madzedze matatu (13)

8  Pidafungula iye cidzindikiro* cacinomwe, kwaoneka kumatama kudzulu mu mphindi cifupi na 30.  Penepo ndaona aanju anomwe adalimira pamaso pa Mulungu, pontho iwo apaswa matuluka manomwe.  Anju unango, wakuti akhadaphatirira combo* ca ouro cakupisira pyakununkhira, afika mbalimira cifupi na guwa ya ntsembe. Iye apaswa pyakununkhira pizinji toera apipise pa guwa ya ouro yakuperekera ntsembe, yakuti ikhali patsogolo pa mpando waumambo, mu ndzidzi wakuti anthu akucena akhacita maphembero.  Utci wa pyakununkhira pyenepi pyakuti pikhapiswa na anju, pabodzi na maphembero a anthu akucena, pikhaenda pamaso pa Mulungu.  Mbwenye mwakucimbiza anju akwata combo cakupisira pyakununkhira, acidzadza na makala a moto adakwata iye pa guwa ya ntsembe, mbaciponya pa dziko yapantsi. Penepo, kwabveka kudhima, mafala, kwaonekambo kucetuma na citeketeke.  Pontho aanju anomwe, akuti akhali na matuluka manomwe akhunganyika toera kualiza.  Anju wakutoma aliza tuluka yace. Penepo paoneka matalala na moto wakubvungazikana na ciropa, mbapiponywa pa dziko yapantsi; khundu yacitatu ya dziko yapantsi yapya, khundu yacitatu ya miti yapya, tsanga yonsene iwisi yapyambo.  Anju waciwiri aliza tuluka yace. Penepo cinthu cakulandana na phiri yakugaka moto caponywa m’bara. Khundu yacitatu ya bara yacinja mbidza ciropa;  khundu yacitatu ya pinyama pya m’bara pyafa, pontho khundu yacitatu ya maxitima a m’madzi afudzwa. 10  Anju wacitatu aliza tuluka yace. Penepo yagwa buluka kudzulu nyenyezi ikulu yakugaka ninga nyale, iyo yagwa pa khundu yacitatu ya mikulo na mphuno za* madzi. 11  Dzina ya nyenyezi ineyi ndi Kuwawa. Pontho khundu yacitatu ya madzi yadzakhala yakuwawa, anthu azinji afa na madzi anewa, thangwi akhali akuwawa. 12  Anju wacinai aliza tuluka yace. Penepo khundu yacitatu ya dzuwa, khundu yacitatu ya mwezi na khundu yacitatu ya nyenyezi pyapswipa; natenepa nee pakhali na ceza pa khundu yacitatu ya masikati na khundu yacitatu ya masiku. 13  Pontho ine ndaona, mbandibva capungu mbakamburuka kudzulu, mbalonga mwakugaluza: “Dzedze, dzedze, dzedze kuna ale anakhala pa dziko yapantsi, thangwi yakulira kwa matuluka matatu adasala, akuti aanju atatu anaaliza mwakukhonda dembuka!”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “selo.”
Peno: “cinthu cakupisira ntsembe.”
Peno: “micera ya.”