Apokalipse 7:1-17

  • Aanju anai asaphatirira mwakuwanga mphepo zinai zakufudza (1-3)

  • Anthu 144.000 aikhwa cidzindikiro (4-8)

  • Mwinji ukulu wa anthu adabvala nguwo zakucena zakulapha (9-17)

7  Pakumala kwa pyenepi, ine ndaona aanju anai akhali dzololo mu nkhomo zinai za dziko yapantsi, iwo akhaphatirira mwakuwanga mphepo zikhabuluka m’makhundu manai a dziko yapantsi, toera zikhonde kupepesa dziko yapantsi, bara peno muti.  Ine ndaonambo anju unango akhakwira kumabulukiro a dzuwa, wakuti akhali na cidzindikiro ca Mulungu wamaso; iye akhuwa mwakugaluza kuna aanju anai adapaswa mphambvu toera kucita pyakuipa dziko na bara,  mbalonga: “Leka kucita pyakuipa dziko, bara na miti, mpaka tingamala kuikha cidzindikiro* pa nkhope za atumiki a Mulungu wathu.”  Ine ndabva numero ya ale adaikhwa cidzindikiro, anthu akukwana 144.000 a madzindza onsene a Izraeli akuti aikhwa cidzindikiro:  Mu dzindza ya Yuda, adaikhwa cidzindikiro ndi anthu 12.000;mu dzindza ya Rubheni, 12.000;mu dzindza ya Gadhi, 12.000;  mu dzindza ya Azeri, 12.000;mu dzindza ya Nafitali, 12.000;mu dzindza ya Manase, 12.000;  mu dzindza ya Simeoni, 12.000;mu dzindza ya Levi 12.000;mu dzindza ya Isakari, 12.000;  mu dzindza ya Zebhuloni, 12.000;mu dzindza ya Zuze, 12.000; mu dzindza ya Bhenjamini adaikhwa cidzindikiro ndi anthu 12.000.  Buluka penepo, ine ndaona mwinji ukulu wa anthu wakuti nee m’bodzi mbadakwanisa kuulengesa, iwo akhali a madziko onsene, a madzindza onsene, a mbumba zonsene na a pilongero pyonsene. Iwo akhali dzololo patsogolo pa mpando waumambo na patsogolo pa Mwanabira, akhadabvala nguwo zakucena zakulapha; pontho akhali na matsandzo a micindu m’manja mwawo. 10  Iwo akhapitiriza kukhuwa mwakugaluza, mbalonga: “Cipulumuso cathu cisabuluka kuna Mulungu wathu, wakuti ali pa mpando waumambo, na kuna Mwanabira.” 11  Aanju onsene akhali dzololo n’khundu mwa mpando waumambo, akulu a mpingo na aanju anai, onsene agodama, mbakotamisa nkhope zawo mpaka pantsi patsogolo pa mpando waumambo, iwo alambira Mulungu, 12  mbalonga: “Ameni! Kusimbwa, mbiri, udziwisi, kupereka takhuta, cilemedzo, utongi na mphambvu mbapipaswe Mulungu wathu kwenda na kwenda. Ameni.” 13  Penepo, m’bodzi wa akulu a mpingo andibvundza: “Mbani awa adabvala nguwo zakucena zakulapha, pontho abuluka kupi?” 14  Penepo pene ine ndantawira: “Mbuyanga, imwe ndimwe anapidziwa.” Iye andipanga: “Awa ndiwo adabuluka mu nyatwa ikulu, iwo afula nguwo zawo zakulapha, mbazicenesa mu ciropa ca Mwanabira. 15  Na thangwi ineyi, iwo ali patsogolo pa mpando waumambo wa Mulungu, pontho asantumikira masiku na masikati mu templo yace; Ule adakhala pa mpando waumambo anadzafuthula khumbi yace mbaatsidzikiza. 16  Iwo cipo anadzakhala pontho na njala, nee nyota; iwombo cipo anadzathabuswa pontho na dzuwa peno kupisa kakamwe, 17  thangwi Mwanabira, wakuti ali pakati-nakati pa mbuto inagumanika mpando waumambo, anadzaakumbiza, mbaatsogolera ku mphuno za* madzi akupasa umaso. Pontho Mulungu anadzapukuta misozi yonsene m’maso mwawo.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “selo.”
Peno: “micera ya.”