Apokalipse 6:1-17

 • Mwanabira afungula pidzindikiro pitanthatu pyakutoma (1-17)

  • Nyakukunda ali pa kavalo yakucena (1, 2)

  • Ule adakwira pa kavalo yakufuira ninga moto asabulusa ntendere (3, 4)

  • Ule adakwira pa kavalo yakupswipa asabweresa njala (5, 6)

  • Ule adakwira pa kavalo yakuumbuka dzina yace ndi Kufa (7, 8)

  • Ale adaphiwa aoniwa pantsi pa guwa ya ntsembe (9-11)

  • Citeketeke cikulu (12-17)

6  Ine ndaona Mwanabira mbakafungula cibodzi mwa pidzindikiro* pinomwe, pontho ndabva m’bodzi wa aanju anai mbakalonga na fala ninga kudhima kwa njazi: “Bwera!”  Buluka penepo, ine ndaona kavalo yakucena. Ule akhali pa kavalo ineyi akhali na uta; pontho apaswa nthimba, iye abuluka mbakakunda anyamalwa ace, toera kumalisa kuwina kwace.  Pidafungula iye cidzindikiro* caciwiri, ndabva anju waciwiri mbakalonga: “Bwera!”  Yabuluka kavalo inango yakufuira ninga moto. Ule akhali pa kavalo ineyi atawiriswa toera kubulusa ntendere pa dziko yapantsi, toera anthu aphane unango na ndzace, pontho iye apaswa supada ikulu.  Pidafungula iye cidzindikiro cacitatu, ine ndabva anju wacitatu mbakalonga: “Bwera!” Penepo ndaona kavalo yakupswipa. Ule akhali pa kavalo ineyi akhali na bhalansa* m’manja mwace.  Ine ndabva fala ikhabuluka pakati pa aanju anai ikhalonga kuti: “Kilu ibodzi ya tirigu ntengo wace ndi dhenaryo* ibodzi; makilu matatu a sevadha ntengo wace ndi dhenaryo ibodzi. Leka kubvunga mafuta* na vinyu.”  Pidafungula iye cidzindikiro cacinai, ine ndabva fala ya anju wacinai mbakalonga: “Bwera!”  Penepo ine ndaona kavalo yakuumbuka.* Ule akhali pa kavalo ineyi dzina yace ndi Kufa. Masiye* akhali nduli mwace. Iwo apaswa mphambvu pa khundu yacinai ya dziko yapantsi toera aphe anthu na supada yakulapha, na njala, na utenda wakugopswa, na pikala pya pa dziko yapantsi.  Pidafungula iye cidzindikiro cacixanu, ndaona kuti pantsi pa guwa ya ntsembe pakhali na umaso* wa ale adaphiwa thangwi ya mafala a Mulungu, pontho thangwi ya umboni udapereka iwo. 10  Iwo akhuwa mwakugaluza, mbati: “Mbuya Wankulu Kakamwe, wakucena na wandimomwene, mpaka lini munapitiriza nee kutonga ale anakhala pa dziko yapantsi, mbamukhonda kuatcunyusa thangwi ya ciropa cathu cidacucisa iwo?” 11  M’bodzi na m’bodzi wa iwo apaswa nguwo yakucena yakulapha, mbapangwa toera athimize kudikhira pang’ono, mpaka ukwane nsoka wa atumiki andzawo na abale awo, akuti akhali cifupi toera kuphiwa ninga pidacitwa iwo. 12  Ine ndaona pikhafungula iye cidzindikiro cacitanthatu. Penepo pacitika citeketeke cikulu; pontho dzuwa yacinja mbikhala yakupswipa ninga nguwo yakupswipa,* mwezi onsene mbukhala wakufuira ninga ciropa, 13  pontho nyenyezi zakudzulu zagwa pa dziko yapantsi ninga munagwa masambvu mawisi a muti wa nsambvu ungatekenyeswa na mphepo ikulu. 14  Pontho kudzulu kwabuluka pa mbuto yace ninga munafendedza tsamba pakupyangirirwa, mapiri onsene na ntsuwa zonsene pyabuluswa pa mbuto yapyo. 15  Penepo, amambo a pa dziko yapantsi, akulu, akadamu a anyankhondo, anyakupfuma, anyamphambvu, mabitcu onsene na anthu onsene aufulu, abisala m’madzimba na pakati pa miyala ya m’mapiri. 16  Iwo akhapanga mapiri na miyala: “Tigwereni pyathu, mbamutibisa pamaso pa Ule adakhala pa mpando waumambo, pontho toera tikhonde kuona ukali wa Mwanabira, 17  thangwi yafika ntsiku ikulu ya kuipirwa kwawo, mphapo mbani anafuna kwanisa kulimira pamaso pawo?”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “maselo.”
Peno: “selo.”
Peno: “cakupima naco.”
Kobiri yaparata Yaciroma, yakuti munthu mbadaitambira angaphata basa ntsiku ibodzi.
Peno: “mafuta a azeiti.”
Peno: “yakucenerera; yakuthunduwala.”
Peno: “Hadhe,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Panango pyenepi pisaimirira ciropa ca anthu adaphiwa pa guwa ya ntsembe.
Ntundu unoyu wa nguwo yakupswipa, ikhacitwa mukuphatisira maweya a mbuzi.