Apokalipse 5:1-14

  • Tsamba yakupyangirirwa yakuti iri na pidzindikiro pinomwe (1-5)

  • Mwanabira akwata tsamba yakupyangirirwa (6-8)

  • Mwanabira athema toera kufungula pidzindikiro (9-14)

5  Mu djanja yamadyo ya Ule adakhala pa mpando waumambo, ine ndaona tsamba yakupyangirirwa* idalembwa nkati na kunja kwene, yakuti ikhadafungwa na pidzindikiro* pinomwe.  Ndaonambo anju wamphambvu akhalonga mwakugaluza kuti: “Mbani adathema toera kufungula tsamba yakupyangirirwa, mbabulusa pidzindikiro piri penepo?”  Mbwenye nee m’bodzi kudzulu, pa dziko yapantsi peno pantsi pa mataka mbadakwanisa kufungula tsamba yakupyangirirwa peno kuona pidalembwa mwenemu.  Ine ndatoma kulira kakamwe, thangwi nkhabe munthu adaoniwa kukhala wakuthema toera kufungula tsamba yakupyangirirwa peno kuona pidalembwa mwenemu.  Mbwenye m’bodzi wa akulu a mpingo andipanga: “Leka kulira. Ona! Nkhalamu ya dzindza ya Yuda, ntcitci wa Dhavidhi akunda, natenepa iye athema toera kufungula tsamba yakupyangirirwa na kubulusa pidzindikiro pinomwe piri penepo.”  Pontho ine ndaona mwanabira adalimira pakati-nakati pa mbuto inagumanika mpando waumambo, pakati pa aanju anai na pakati pa akulu a mpingo, wakuti akhaoneka ninga aphiwa, iye akhali na nyanga zinomwe na maso manomwe, maso anewa asaimirira mizimu minomwe ya Mulungu idatumizwa pa dziko yonsene yapantsi.  Penepo pene, mwanabira afendedzera, mbakwata tsamba yakupyangirirwa yakuti ikhali mu djanja yamadyo ya Ule adakhala pa mpando waumambo.  Pidakwata iye tsamba yakupyangirirwa, aanju anai pabodzi na akulu a mpingo 24 agodama patsogolo pa Mwanabira, m’bodzi na m’bodzi wa iwo akhali na arpa na mbale ya ouro idadzala na pyakununkhira. (Pyakununkhira pyenepi pisaimirira maphembero a anthu akucena.)  Iwo asaimba nyimbo ipswa: “Imwe mwathema kukwata tsamba yakupyangirirwa, mbamufungula pidzindikiro piri penepo, thangwi mwaphiwa, pontho na ciropa canu mwagula anthu mbamuapereka kuna Mulungu, anthu anewa abuluka m’madzindza onsene, pilongero pyonsene, mbumba zonsene na madziko onsene, 10  imwe mwaacitisa kukhala amambo na anyantsembe a Mulungu wathu, pontho iwo anadzatonga dziko yapantsi.” 11  Ine ndaona, mbandibva mafala a aanju azinji akhali n’khundu mwa mpando waumambo, iwo akhali pabodzi na aanju anai na akulu a mpingo. Iwo akhalipo azinji kakamwe, pikwi na pikwi pyakukhonda lengeseka, 12  pontho iwo akhalonga mwakugaluza: “Mwanabira wakuti akhadaphiwa athema kutambira utongi, upfumi, udziwisi, mphambvu, cilemedzo, mbiri na nkhombo.” 13  Pontho ine ndabva pinthu pyonsene piri kudzulu, pa dziko yapantsi, pantsi pa mataka na m’bara, inde, pinthu pyonsene piri m’mbuto zenezi pikhalonga: “Ule adakhala pa mpando waumambo, pabodzi na Mwanabira mbapaswe nkhombo, cilemedzo, mbiri na mphambvu kwenda na kwenda.” 14  Aanju anai akhalonga: “Ameni!” Akulu a mpingo agodama mbalambira Mulungu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mpukutu.”
Peno: “maselo.”