Apokalipse 4:1-11

  • Masomphenya a kuonekera kwa Yahova kudzulu (1-11)

    • Yahova akhala pa mpando wace waumambo (2)

    • Akulu a mpingo 24 ali m’mipando yaumambo (4)

    • Aanju anai (6)

4  Pakumala kwa pyenepi, ine ndaona nsuwo udafunguka kudzulu, fala yakutoma idabva ine mbikalonga na ine, ikhabveka ninga tuluka, mbilonga: “Kwira kuno, ine ndinakupangiza pinthu pinafuna kucitika.”  Pakumala kwa pyenepi, nzimu wakucena watoma kuphata basa muna ine, mbandiona mpando waumambo kudzulu, na munthu adakhala pa mpando unoyu.  Ule adakhala pa mpando unoyu akhaoneka ninga mwala wa jaspe na mwala wa sardhyo,* pontho mpando waumambo ukhadazungulirwa na utawaleza* ukhaoneka ninga mwala unacemerwa ejimiradha.  Mpando waumambo ukhadazungulirwa na mipando yaumambo yakukwana 24, m’mipando ineyi, ndaona akulu a mpingo akukwana 24 adabvala nguwo zakucena, m’misolo mwawo iwo akhali na nthimba za ouro.  Pa mpando waumambo pakhacetuma, pakhabveka mafala na kudhima. Patsogolo pa mpando waumambo pakhali na nyale zinomwe zikhagaka moto, nyale zenezi zisaimirira mizimu minomwe ya Mulungu.  Patsogolo pa mpando waumambo pakhali na cinthu cakulandana na bara ya vidhru, cakucena kakamwe ninga mwala unacemerwa dhiyamante. Pakati-nakati pa mbuto inagumanika mpando waumambo, n’khundu mwace akhalipo aanju anai akuti akhali na maso mazinji kakamwe kutsogolo na nduli mwene.  Anju wakutoma akhaoneka ninga nkhalamu, anju waciwiri akhaoneka ninga mwanang’ombe wamamuna, anju wacitatu akhali na nkhope ninga ya munthu, anju wacinai akhaoneka ninga capungu mbakamburuka.  M’bodzi na m’bodzi wa aanju anewa, akhali na maphapido matanthatu akuti akhali na maso mazinji kakamwe n’khundu na pantsi pene. Ndzidzi onsene, masiku na masikati iwo asalonga: “Wakucena, wakucena, wakucena ndi Yahova Mulungu, Wamphambvu Zonsene, wakuti akhalipo, alipo, pontho akubwera.”  Ndzidzi onsene wakuti aanju anai anewa asapasa mbiri, cilemedzo na kupereka takhuta kuna Ule adakhala pa mpando waumambo, Ule wakuti ali maso kwenda na kwenda, 10  akulu a mpingo 24 asagodama patsogolo pa Ule adakhala pa mpando waumambo, asalambira Ule wakuti ali maso kwenda na kwenda, mbaponya nthimba zawo patsogolo pa mpando waumambo, mbalonga: 11  “Wakuthema ndimwe Yahova Mulungu wathu, toera kutambira mbiri, cilemedzo na mphambvu, thangwi mwacita pinthu pyonsene, pontho pinthu pyonsene pyacitwa thangwi yakufuna kwanu.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mwala wakufuirira wa ntengo ukulu kakamwe.”
Peno: “utazimu.”