Apokalipse 3:1-22

  • Mphangwa ku Sardhe (1-6), ku Filadhelfiya (7-13), ku Laudhiseya (14-22)

3  “Kuna anju wa ku mpingo wa ku Sardhe, lemba: Ipi ndi pinalonga ule wakuti ali na mizimu minomwe ya Mulungu na nyenyezi zinomwe: ‘Ine ndisadziwa pinacita iwe; iwe usaoneka ninga uli na umaso,* mbwenye ndiwe wakufa.  Khala wakuyang’anira,* pontho wangisa ale adasala* akuti akhali dhuzi na kufa, thangwi ndaona kuti mabasa ako nee acitwa mwakukwana* pamaso pa Mulungu wanga.  Natenepa, pitiriza kukumbuka pinthu pidatambira iwe na pidabva iwe, pitiriza kupikoya, mbutcunyuka. Mwandimomwene, ungakhonda kulamuka ncitulo, ine ndinabwera ninga mbava, pontho nee unadzadziwa ndzidzi unafuna ine kubwera kuna iwe.  “‘Mbwenye iwe uli na anthu angasi* ku Sardhe akuti nee apswipisa nguwo zawo, pontho iwo anadzafamba na ine na nguwo zakucena, thangwi iwo ndi akuthema.  Ule anakunda anadzabvazikwa nguwo zakucena, pontho ine cipo ndinadzafudza dzina yace m’bukhu ya umaso, mbwenye ndinadzalonga pamaso pa Babanga na pa aanju ace kuti ine ndisadziwa dzina yace.  Ule ali na makutu mbabve pinalonga nzimu wakucena kuna mipingo.’  “Kuna anju wa ku mpingo wa ku Filadhelfiya, lemba: Ipi ndi pinalonga ule wakuti ndi wakucena, wandimomwene, ule wakuti ali na xavi ya Dhavidhi, wakuti angafungula nkhabe anakwanisa kufunga, angafunga nkhabe anakwanisa kufungula:  ‘Ine ndisadziwa pinacita iwe, ona, ndafungula nsuwo patsogolo pako wakuti nkhabe anafuna kwanisa kuufunga. Ine ndisadziwa kuti iwe uli na mphambvu pang’ono, pontho wabvera mafala anga mbupangiza kuti ndiwe wakukhulupirika kuna ine.*  Ona, anthu a mu sinagoga ya Sathani, ale analonga mwauthambi kuti ndi Ayuda, mbwenye nee ndi Ayuda, ndinadzaacitisa kuti abwere kudzagodama* patsogolo pa manyalo ako, mbandiacitisa kudziwa kuti ine ndisakufuna. 10  Nakuti wakoya mafala adabva iwe thangwi ya kupirira kwanga,* inembo ndinadzakukoya mu ndzidzi wakuyeserwa unafuna kudza pa dziko yonsene, toera kuyesera ale anakhala pa dziko yapantsi. 11  Ine ndiri kubwera mwakucimbiza. Pitiriza kuphatisisa ciri na iwe, toera akhonde kuoneka munthu anafuna kukukwatira nthimba yako.* 12  “‘Ule anakunda, ndinadzancitisa kukhala mphanda* ya mu templo ya Mulungu wanga, pontho nkhabe cinthu cinafuna kum’bulusa mwenemu. Ine ndinadzamulemba dzina ya Mulungu wanga na dzina ya nzinda wa Mulungu wanga wakuti ndi Yerusalemu mupswa unatcita buluka kudzulu kuna Mulungu wanga, pontho ndinadzamulembambo dzina yanga ipswa. 13  Ule ali na makutu mbabve pinalonga nzimu wakucena ku mipingo.’ 14  “Kuna anju wa ku mpingo wa ku Laudhiseya, lemba: Ipi ndi pinalonga Ameni, mboni wakukhulupirika na wandimomwene, wakutoma mu pinthu pidacitwa na Mulungu: 15  ‘Ine ndisadziwa pinacita iwe, kuti nee ndiwe wakutonthola nee wakupisa. Ine ndikhafuna kuti ukhale wakutonthola peno wakupisa. 16  Nakuti wakhala ninga madzi akuti nee ndi akupisa nee ndi akutonthola, ine ndinakutapika nkanwa mwanga. 17  Thangwi iwe usalonga: “Ine ndine wakupfuma, ndiri na mpfuma, pontho nkhabe cinasowa ine,” mbwenye nee usadziwa kuti uli pa nyatwa, ndiwe wakutsukwala, ndiwe ntcerengi, ndiwe boliboli, pontho uli cipezipezi, 18  ine ndisakukulumiza toera ugule kuna ine ouro idamala kuyeserwa* na moto, toera upfume; ugulembo nguwo zakucena toera ubvale, gopa anthu anakuona cipezipezi mbupasika manyadzo. Pontho ugule ntombwe wa m’maso toera ukwanise kuona. 19  “‘Onsene akuti ndisaafuna, ine ndisaasandika, mbandialanga. Natenepa, khala waphinga, mbutcunyuka. 20  Bveserani! Ine ndiri dzololo pansuwo, pontho ndiri kugogodza. Munthu angabva fala yanga mbafungula nsuwo, ine ndinapita n’nyumba mwace, mbandisiyali pabodzi na iye, iyembo mbasiyali pabodzi na ine. 21  Ule anakunda, ndinadzantawirisa kuti akhale pabodzi na ine pa mpando wanga waumambo, ninga ine ndakunda mbandikhala pa mpando waumambo wa Babanga. 22  Ule ali na makutu mbabve pinalonga nzimu wakucena ku mipingo.’”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “usabvekera kuti uli na umaso.”
Peno: “Leka kuodzira.”
Fala na Fala: “pinthu pidasala.”
Peno: “nee amaliswa.”
Peno: “madzina mangasi.”
Fala na Fala: “kuna dzina yanga.”
Peno: “kudzapangiza cilemedzo.”
Munjira inango: “watowezera kupirira kwanga.”
Peno: “muoni wako.”
Peno: “tcikhwa; nzati.”
Peno: “kusungulwa.”