Apokalipse 22:1-21

  • Nkulo wa madzi akupasa umaso (1-5)

  • Mafala akumalisa (6-21)

    • ‘Bwera! Mwaa mwakukhonda lipa madzi akupasa umaso’ (17)

    • “Bwerani Mbuya Yezu” (20)

22  Pontho iye andipangiza nkulo wa madzi akupasa umaso, wakucena ninga vidhru, ukhawewa buluka pa mpando waumambo wa Mulungu na wa Mwanabira,  mbupita na pakati pa nseu ukulu wa nzinda. Mitunda miwiri ene ya nkulo unoyu ikhali na miti yakupasa umaso, yakuti ikhabala misapo khumi na kawiri pacaka, mbibala misapo miyezi yonsene. Masamba a miti ineyi akhali na basa yakuwangisa madzindza a anthu.  Mwenemu nkhabe kudzaonekabve dzedze. Mbwenye mpando waumambo wa Mulungu na wa Mwanabira unadzakhala mu nzinda unoyu, pontho atumiki* ace anadzam’phatira basa yakucena;  iwo anadzaona nkhope yace, pontho dzina yace inadzakhala pa nkhope pawo.  Kusiyapo pyenepi, nkhabe kudzaonekabve masiku, pontho iwo nee anadzafuna ceza ca nyale, nee ceza ca dzuwa, thangwi Yahova Mulungu anadzapereka ceza kuna iwo, pontho iwo anadzatonga kwenda na kwenda.  Iye andipanga: “Mafala awa ndi akunyindirika* na andimomwene; inde, Yahova, Mulungu wakuti asalonga kubulukira mwa aprofeta, atuma anju wace toera kupangiza atumiki ace pinthu pinafuna kucitika mwakukhonda dembuka.  Bvesera! Ine ndiri kubwera mwakucimbiza. Nyakutsandzaya ndi ule anabvera mafala a profesiya ya bukhu iyi.”  Ine Juwau ndine adabva, mbandiona pinthu pyenepi. Pidapibva ine mbandipiona, ndagodama patsogolo pa anju adandipangiza pinthu pyenepi toera kumulambira.  Mbwenye iye andipanga: “Cita mphole-mphole! Leka kucita pyenepi! Inembo ndine bitcu ninga iwe na abale ako, akuti ndi aprofeta na ale anabvera mafala a bukhu iyi. Lambira Mulungu.” 10  Iye andipangambo: “Leka kufunga mafala a profesiya ya bukhu iyi, thangwi ndzidzi udakhazikiswa uli cifupi. 11  Ule anacita pinthu pyakuipa, mbapitirize kucita pinthu pyakuipa, ule anacita pinthu pyakunyanyasa, mbapitirize kucita pinthu pyakunyanyasa; mbwenye munthu wakulungama, mbapitirize kukhala wakulungama, pontho munthu wakucena mbapitirize kukhala wakucena. 12  “‘Bvesera! Ine ndiri kubwera mwakucimbiza, pontho muoni unafuna ine kupereka uli na ine, toera kubwezera m’bodzi na m’bodzi mwakubverana na macitiro ace. 13  Ine ndine Alfa na Omega,* wakutoma na wakumalisa, kutoma na kumalisa. 14  Anyakutsandzaya ndi ale anafula nguwo zawo zakulapha, toera akhale na ufulu wakuenda kadya misapo ya miti yakupasa umaso, pontho toera akwanise kupita mu nzinda na pa misuwo yace. 15  Kunja kwa nzinda kuli na anambwa,* ale anakhulupira mizimu, ale anacita pyaulukwali,* mapanga, ale analambira madzimunthu, na onsene anafuna uthambi mbaulonga.’ 16  “‘Ine Yezu, ndatuma anju wanga toera apereke umboni wa pinthu pyenepi kuna imwe toera kuphedza mipingo. Ine ndine ntcitci wa Dhavidhi, pontho ndine wa dzindza yace, ndinembo nyenyezi* yakuyetimira yakumacibese.’” 17  Nzimu wakucena na mankhadzi wankazi asapitiriza kulonga kuti: “Bwera!” Ule anabva mbalonge: “Bwera!” Ule ali na nyota mbabwere; ule anafuna, mbamwe mwakukhonda lipa madzi akupasa umaso. 18  Ine ndiri kupereka umboni kuna ale anabva mafala a profesiya a bukhu iyi: Munthu angathimizira pinthu pyenepi, Mulungu anadzan’thimizira miliri idalembwa m’bukhu iyi; 19  pontho munthu angabulusa cinthu m’mafala a bukhu ya profesiya iyi, Mulungu anadzabulusambo khundu yace pa miti yakupasa umaso, na mu nzinda wakucena, pyakuti ndi pinthu pidalembwa m’bukhu iyi. 20  “Ule anapereka umboni wa pinthu pyenepi asalonga: ‘Inde, ine ndiri kubwera mwakucimbiza.’” “Ameni! Bwerani Mbuya Yezu.” 21  Kukoma ntima kukulu kwa Mbuya Yezu mbakukhale na anthu akucena.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “mabitcu.”
Peno: “akukhulupirika.”
Peno: “A na Z.” Alfa na Omega ndi letra yakutoma na yakumalisa ya alfabheto Yacigerego.
Anewa ndi ale anacita pinthu pyakunyanyasa pamaso pa Mulungu.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “nthondowa.”