Apokalipse 20:1-15

  • Kumangwa kwa Sathani mu pyaka 1.000 (1-3)

  • Utongi wa Kristu mu pyaka cikwi (4-6)

  • Sathani anasudzulwa, buluka penepo anadzafudzwa (7-10)

  • Kutongwa kwa anyakufa patsogolo pa mpando wakucena waumambo (11-15)

20  Ine ndaona anju akhatcita buluka kudzulu, iye akhali na xavi ya djenje yakuzika kakamwe, pontho akhali na unyolo m’manja mwace.  Iye aphata nyoka ikulu, nyoka yakale ire, yakuti ndi Dyabo na Sathani, mbam’manga mu pyaka 1.000.  Iye amponya mu djenje yakuzika kakamwe, afunga djenje ineyi mbaikha cidzindikiro* padzulu pace, toera akhonde kunyengeza pontho anthu mpaka kumala kwa pyaka 1.000. Buluka penepo, iye anadzasudzulwa mu ndzidzi wakucepa.  Ine ndaona mipando yaumambo, ale akhali m’mipando ineyi apaswa mphambvu toera kutonga. Inde, ine ndaona umaso wa ale adaphiwa* thangwi yakupereka umboni unalonga pya Yezu, pontho thangwi yakulonga pya Mulungu, ndaona ale adakhonda kulambira cikala na dzimunthu ya cikala, akuti nee aikhwa cidzindikiro ca cikala pa nkhope pawo na mu djanja yawo. Iwo adzakhala pontho na umaso mbatonga na Kristu mu pyaka 1.000.  (Anyakufa anango nee adzakhala pontho na umaso mpaka kumala kwa pyaka 1.000.) Kweneku ndi kulamuswa muli akufa kwakutoma.  Anyakutsandzaya na akucena ndi onsene anafuna kulamuswa muli akufa pakutoma; kwa iwo kufa kwaciwiri nkhabe mphambvu toera kuakunda, mbwenye iwo anadzakhala anyantsembe a Mulungu na a Kristu, pontho anadzatonga pabodzi na iye mu pyaka 1.000.  Pyaka 1.000 pingamala, mwakukhonda dembuka Sathani anadzasudzulwa nkaidi yace,  iye anadzabuluka toera kunyengeza madzindza a anthu m’makhundu* manai a dziko yapantsi, akuti ndi Goge na Magoge, iye anaagumanya toera acite nkhondo. Kunjipa kwawo ndi ninga tcetca ya ku bara.  Iwo amwazika pa dziko yonsene yapantsi, azungulira nsasa wa anthu akucena na nzinda unafuniwa na Mulungu. Mbwenye moto wabuluka kudzulu mbuafudza. 10  Dyabo wakuti akhaanyengeza aponywa mu thawala ya moto na enxofre,* mwakuti cikala na mprofeta wauthambi akhali mwenemu; pontho iwo anadzathabuswa* masiku na masikati, kwenda na kwenda. 11  Penepo ine ndaona mpando ukulu wakucena waumambo, na Ule adaukhalira. Dziko yapantsi na kudzulu pyathawa pamaso pace, pontho mbuto yapyo nee ikhalipobve. 12  Ine ndaona anyakufa, akulu na ang’ono ene, akhali dzololo patsogolo pa mpando waumambo, penepo afungulwa mabukhu. Mbwenye yafungulwa bukhu inango; ineyi ikhali bukhu ya umaso. Anyakufa atongwa mwakubverana na pidalembwa m’mabukhu anewa, mwakubverana na macitiro awo. 13  Bara yapereka anyakufa akhali mwenemu, kufa na Masiye* apereka anyakufa akhali mwenemu, pontho m’bodzi na m’bodzi wa anthu anewa atongwa mwakubverana na macitiro awo. 14  Kufa na Masiye,* pyaponywa mu thawala ya moto. Thawala ya moto isaimirira kufa kwaciwiri. 15  Kusiyapo pyenepi, munthu onsene wakuti dzina yace nee yalembwa m’bukhu ya umaso, aponywa mu thawala ya moto.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “selo.”
Fala na Fala: “adaphiwa na macado.”
Fala na Fala: “nkhomo.”
Peno: “safuli.”
Peno: “anadzafungirwa.”
Peno: “Hadhe,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “Hadhe,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.