Apokalipse 2:1-29

  • Mphangwa ku Efeso (1-7), ku Ejimirna (8-11), ku Pergamo (12-17), ku Tiyatira (18-29)

2  “Kuna anju wa ku mpingo wa ku Efeso, lemba: Ipi ndi pinalonga ule wakuti ali na nyenyezi zinomwe mu djanja yace yamadyo, anafamba pakati pa pinthu pyakuikhira nyale pinomwe pya ouro:  ‘Ine ndisadziwa pinacita iwe, basa yako yakuwanga na kupirira kwako. Ndisadziwa kuti iwe nee usatawirisa anthu akuipa akhale pakati pako; pontho wayesera ale analonga kuti ndi apostolo, mbwenye iwo nee ndi apostolo, mbudzindikira kuti iwo ndi anyauthambi.  Iwe usapirira, pontho wathimbana na nyatwa zizinji thangwi ya dzina yanga, mbwenye nee wafewa manungo.  Mbwenye pana cinthu cinakhonda kukomerwa na ine thangwi ya iwe: Wasiya ufuni ukhali na iwe pakutoma.  “‘Natenepa, kumbuka kuti wagwa kakamwe,* tcunyuka mbucita pontho pinthu pikhacita iwe pakutoma. Ungakhonda kutcunyuka, ine ndinabwera kuna iwe, mbandibulusa cinthu cako cakuikhira nyale pa mbuto yaco.  Mbwenye pana cinthu cibodzi cinacita iwe mwadidi: Usaida pinthu pinacita nsoka wa Nikolau, pinthu pyakuti ine ndisapiidambo.  Ule ali na makutu mbabve pinalonga nzimu wakucena ku mipingo: Ule anakunda, ndinantawirisa toera adye misapo ya muti wakupasa umaso, wakuti uli m’paraizu ya Mulungu.’  “Kuna anju wa ku mpingo wa ku Ejimirna, lemba: Ipi ndi pinalonga ‘Wakutoma na Wakumalisa,’ ule wakuti akhadafa, mbwenye adzakhala pontho na umaso:  ‘Ine ndisadziwa nyatwa zako na kutcerenga kwako, mbwenye ndiwe wakupfuma. Ndisadziwambo kuxola kunacita ale analonga okhene kuti ndi Ayuda, akuti mwandimomwene nee ndi Ayuda; mbwenye ndi sinagoga ya Sathani. 10  Leka kugopa nyatwa zinafuna kuthimbana na iwe cincino. Dyabo anadzapitiriza kutumiza anango a imwe nkaidi, toera muyeserwe mwakukwana, pontho munadzaona nyatwa mu ntsiku khumi. Khala wakukhulupirika mpaka kufa, natenepa ine ndinadzakupasa nthimba ya* umaso. 11  Ule ali na makutu mbabve pinalonga nzimu wakucena ku mipingo: Ule anakunda, kufa kwaciwiri* nkhabe kudzancita pinthu.’ 12  “Kuna anju wa ku mpingo wa ku Pergamo, lemba: Ipi ndi pinalonga ule wakuti ali na supada yakulapha, yakutwa, yakuceka uku na uku: 13  ‘Ine ndisadziwa kunakhala iwe, kule kunagumanika mpando waumambo wa Sathani; mbwenye usapitiriza kukhala wakukhulupirika kuna ine,* pontho nee wakhonda kuti usandikhulupira, ngakhale mu ntsiku za Antipa, mboni wanga wakukhulupirika, ule adaphiwa pamaso panu, kule kunakhala Sathani. 14  “‘Mbwenye pana pinthu pingasi pinakhonda kukomerwa na ine thangwi ya iwe: Kweneko iwe uli na anthu anatowezera cipfundziso ca Bhalamu, ule adapfundzisa Bhalake toera kuikha mwala wakugwegwedusa patsogolo pa Aizraeli, toera adye pinthu pidaperekwa ninga ntsembe kuna madzimunthu, pontho toera acite ulukwali.* 15  Munjira ibodzi ene, iwembo uli na anthu anatowezera cipfundziso ca nsoka wa Nikolau. 16  Natenepa, tcunyuka. Ungakhonda kucita pyenepi, ine ndinabwera kuna iwe mwakucimbiza, mbandimenya nkhondo na iwo mukuphatisira supada yakulapha inabuluka pamulomo panga. 17  “‘Ule ali na makutu mbabve pinalonga nzimu wakucena ku mipingo: Ule anakunda, ndinampasa mana adabiswa, pontho ndinampasa mwala ung’ono wakucena, pamwala unoyu palembwa dzina ipswa yakuti nkhabe anaidziwa, kusiyapo ule anaupaswa.’ 18  “Kuna anju wa ku mpingo wa ku Tiyatira, lemba: Ipi ndi pinalonga Mwana wa Mulungu, ule wakuti maso ace ndi ninga lirimi ya moto, pontho manyalo ace ndi ninga nkuwa wadidi: 19  ‘Ine ndisadziwa pinacita iwe, ufuni wako, cikhulupiro cako, utumiki wako na kupirira kwako, pontho ndisadziwa kuti pinacita iwe cincino ndi pizinji kakamwe kupiringana pikhacita iwe kale. 20  Mbwenye pana cinthu cinakhonda kukomerwa na ine thangwi ya iwe: Iwe usatawirisa nkazi ule wakuti ndi ninga Yezabhele, analonga ekhene kuti ndi mprofeta, iye asapfundzisa atumiki anga, mbaakulumiza toera kucita ulukwali* na kudya pinthu pinaperekwa ninga ntsembe kuna madzimunthu. 21  Ine ndampasa ndzidzi toera atcunyuke, mbwenye iye nkhabe funa kusiya ulukwali* wace. 22  Ona! Ine ndiri cifupi toera kun’thabusa na utenda, pontho ale anacita upombo na iye ndinaaonesa nyatwa ikulu, angakhonda kusiya pinthu pyakuipa ninga pinacita nkazi unoyu. 23  Ine ndinadzapha anace na utenda wakugopswa, natenepa, mipingo yonsene inadzadziwa kuti ndine ule wakuti asadinga manyerezero* na mitima, pontho ndinadzakubwezerani m’bodzi na m’bodzi mwakubverana na pidacita imwe. 24  “‘Mbwenye ine ndiri kulonga kuna anangombo a imwe ku Tiyatira, imwe monsene akuti nee musatowezera cipfundziso ceneci, akuti nee mwafika pakudziwa pinacemerwa “pinthu pyakuzika pya Sathani”: Ine nee ndinakuthukisani ntolo unango. 25  Mbwenye phatisisani pire piri na imwe mpaka kubwera kwanga. 26  Ule anakunda, mbatoweza pidacita ine mpaka kunkhomo, ine ndinadzampasa mphambvu toera atonge anthu a dziko, 27  pontho iye anadzaatonga* na ndodo ya utale, natenepa iwo anadzanyedzwa-nyedzwa ninga combo ca dongo, ninga mudapasirwa ine utongi na Babanga. 28  Pontho ndinadzampasa nyenyezi* yakumacibese. 29  Ule ali na makutu mbabve pinalonga nzimu wakucena ku mipingo.’

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “wabwerera nduli kakamwe.”
Peno: “muoni wa.”
Kufa kwaciwiri kusabveka kufa kwa kwenda na kwenda.
Fala na Fala: “kuphatisisa dzina yanga.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “manyerezero a nkati kakamwe.” Fala na Fala: “mpswiyo.”
Fala na Fala: “anadzaakumbiza.”
Peno: “nthondowa.”