Apokalipse 19:1-21

  • Simbani Yahova thangwi yakutonga kwace (1-10)

    • Kumanga banja kwa Mwanabira (7-9)

  • Ule adakwira pa kavalo yakucena (11-16)

  • Phwando ikulu ya Mulungu (17, 18)

  • Kukundwa kwa cikala (19-21)

19  Buluka penepo, ndabva fala yakugaluza ninga ya mwinji ukulu wa anthu kudzulu. Iwo akhalonga: “Simbani Yahova!* Cipulumuso, mbiri na mphambvu mphya Mulungu wathu,  thangwi kutonga kwace ndi kwakunyindirika* na kwandimomwene. Thangwi iye atonga puta wankulu, wakuti akhaipisa dziko yapantsi na ulukwali* wace, pontho iye atcunyusa nkazi unoyu thangwi ya ciropa ca atumiki Ace cidacucisa iye.*  Penepo pene iwo alonga pontho kaciwiri: “Simbani Yahova!* Pontho utci wa kupya kwace unapitiriza kubuluka kwenda na kwenda.”  Akulu a mpingo 24 na aanju anai agodama mbalambira Mulungu wakuti ali nawa pa mpando waumambo, mbalonga: “Ameni! Simbani Yahova!”*  Pontho, yabuluka fala pa mpando waumambo, mbilonga: “Simbani Mulungu wathu, imwe atumiki ace onsene, akuti musan’gopa, akulu na ang’ono ene.”  Penepo ine ndabva fala ninga ya mwinji ukulu wa anthu, ikhabveka ninga kutitima kwa madzi mazinji, pontho ninga kudhima kwa njazi za mphambvu. Iwo akhalonga: “Simbani Yahova,* thangwi Yahova Mulungu wathu, Wamphambvu Zonsene atoma kutonga!  Tendeni tikomerwe mbatitsandzaya kakamwe, pontho timpase mbiri, thangwi wafika ndzidzi wakumanga banja kwa Mwanabira, pontho mankhadzi* wace amala kukhunganyika.  Inde, iye atawiriswa kubvala nguwo zadidi kakamwe, zakuyetimira na zakucena, thangwi nguwo zadidi kakamwe zisaimirira macitiro akulungama a anthu akucena.”  Iye andipanga: “Lemba: Anyakutsandzaya ndi ale adacemerwa kuphwando yakumanga banja kwa Mwanabira.” Pontho iye andipanga: “Awa ndi mafala andimomwene a Mulungu.” 10  Penepo pene ine ndagodama patsogolo pace, toera kumulambira. Mbwenye iye andipanga: “Cita mphole-mphole! Leka kucita pyenepi! Inembo ndine bitcu ninga iwe na abale ako, akuti ali na basa yakupereka umboni unalonga pya Yezu. Lambira Mulungu! Thangwi kupereka umboni unalonga pya Yezu ndi cifuniro ca maprofesiya.” 11  Ine ndaona kudzulu kwafunguka, penepo yaoneka kavalo yakucena. Ule adakwira kavalo ineyi asacemerwa Wakukhulupirika na Wandimomwene, pontho iye asatonga, mbamenya nkhondo mwakulungama. 12  Maso ace ndi ninga malirimi a moto, pontho munsolo mwace muli na nthimba zizinji.* Iye ali na dzina idalembwa, yakuti nkhabe unango anaidziwa, kusiyapo iye basi, 13  iye abvala nguwo idakhwazika* ciropa, pontho iye asacemerwa Fala ya Mulungu. 14  Kusiyapo pyenepi, anyankhondo kudzulu akhantowera pa makavalo akucena, iwo akhadabvala nguwo zadidi kakamwe, zakuyetimira na zakucena. 15  Pamulomo pace pakhali na supada yakulapha, yakutwa, toera kufudza nayo madzindza a anthu. Iye anadzaakumbiza* na ndodo ya utale. Kusiyapo pyenepi, iye asaponda mbuto yakukamulira mauva ya ukali wa Mulungu Wamphambvu Zonsene. 16  Pa nguwo yace, inde, pa ntcafu yace, palembwa dzina: Mambo wa amambo, na Mbuya wa ambuya. 17  Ine ndaonambo anju m’bodzi akhali dzololo pa dzuwa, iye akhuwa mwakugaluza, mbapanga mbalame zonsene zinamburuka kudzulu: “Bwerani kuno, gumanyikanani pa phwando ikulu ya Mulungu, 18  toera mudye manungo a amambo, manungo a akadamu a anyankhondo, manungo a amuna akuwanga, nyama za makavalo, manungo a anyamakavalo, manungo a onsene, anthu aufulu, mabitcu, akulu na ang’ono ene.” 19  Ine ndaona cikala, amambo a pa dziko yapantsi na misoka ya anyankhondo awo, agumanyikana toera kumenya nkhondo na ule adakhala pa kavalo pabodzi na anyankhondo ace. 20  Cikala caphatwa pabodzi na mprofeta wauthambi, ule akhacita pirengo pamaso pa cikala, mbanyengeza napyo ale adaikhwa cidzindikiro ca cikala na ale akhalambira dzimunthu ya cikala. Mbaciri maso, uwiri wawo aponywa mu djenje yakugaka moto na enxofre.* 21  Mbwenye anango aphiwa na supada yakulapha ikhali pamulomo wa ule adakwira pa kavalo. Mbalame zonsene zakhuta na manungo a anthu anewa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Aleluya,” fala ineyi isabveka ‘simbani Yah!’ “Yah” ndi dzina ya Yahova ingakhonda kulembwa yonsene.
Peno: “kwakulungama.”
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “ciri m’manja mwace.”
Peno: “Aleluya,” fala ineyi isabveka ‘simbani Yah!’ “Yah” ndi dzina ya Yahova ingakhonda kulembwa yonsene.
Peno: “Aleluya,” fala ineyi isabveka ‘simbani Yah!’ “Yah” ndi dzina ya Yahova ingakhonda kulembwa yonsene.
Peno: “Aleluya,” fala ineyi isabveka ‘simbani Yah!’ “Yah” ndi dzina ya Yahova ingakhonda kulembwa yonsene.
Fala na Fala: “nkazace.”
Peno: “nthimba zizinji zaumambo.”
Munjira inango: “idawazirwa.”
Peno: “anadzaatonga.”
Peno: “safuli.”