Apokalipse 18:1-24

  • Kugwa kwa “Bhabhilonya Wankulu” (1-8)

    • “Bulukani muna iye mbumba yanga” (4)

  • Kulira thangwi yakugwa kwa Bhabhilonya (9-19)

  • Kukomerwa kudzulu thangwi yakugwa kwa Bhabhilonya (20)

  • Bhabhilonya anadzaponywa m’bara ninga mwala (21-24)

18  Buluka penepo ndaona anju unango mbakatcita buluka kudzulu na utongi ukulu, penepo dziko yapantsi yamwanikirwa na mbiri yace.  Iye akhuwa na fala yamphambvu, mbati: “Agwa! Agwa Bhabhilonya Wankulu, nzinda unoyu wadzakhala mbuto inakhala madimonyo, na mbuto inabisalira madimonyo* na mbalame zonsene zakunyanyasa na zakuidiwa!  Thangwi anthu a madzindza onsene aledzera na vinyu yakusirira* kwace pyaulukwali,* amambo a pa dziko yapantsi acita ulukwali na iye, pontho anyamalonda* a pa dziko yapantsi apfuma thangwi ya pinthu pizinji pya ntengo ukulu pidagumanya iye mwakusowa manyadzo.”  Ine ndabva fala inango idabuluka kudzulu mbilonga: “Bulukani muna iye mbumba yanga, khala imwe nkhabe funa kukhala na mulando wa madawo ace, pontho khala nee musafuna kuona nyatwa za miliri yace.  Thangwi madawo ace anjipa mpaka kufika kudzulu, pontho Mulungu akumbuka macitiro ace akuipa.*  M’bwezereni mwakubverana na pidacita iye, inde m’bwezereni kawiri mwakubverana na pidacita iye; mu ndiko idabvungaza iye pyakumwa, mbvungazireni kawiri.  Ninga mudapasika iye mbiri, mbagumanya upfumi mwakusowa manyadzo, n’thabuseni mbamuntsukwalisa.* Thangwi iye asapitiriza kulonga ekhene muntima mwace: ‘Ine ndiri nawa ninga mambo wankazi, sine nzice tayu; pontho cipo ndinadzatsukwala.’*  Na thangwi ineyi, miliri* yace inabwera pa ntsiku ibodzi basi: Kufa, kutsukwala na njala, pontho iye anadzapiswa pa moto, thangwi Yahova Mulungu, ule anantonga ndi wamphambvu.  “Amambo a pa dziko yapantsi adacita ulukwali* na iye mbakhala pabodzi na iye mu upfumi udagumanya iye mwakusowa manyadzo, anadzalira mbamenya pa nthimandzi* mwakutsukwala thangwi ya iye, angadzaona utci wa kupya kwace. 10  Iwo anadzalimira nakutali thangwi yakugopa kutcunyuswa ninga iye, mbalonga: ‘Mphyakutsukwalisa, mphyakutsukwalisa pidacitikira nzinda ukulu, Bhabhilonya nzinda wakuwanga, thangwi mu ndzidzi ubodzi basi, iwe wamala kutongwa!’ 11  “Anyamalonda a pa dziko yapantsi anadzalira mbatsukwala thangwi ya iye, thangwi nkhabe kudzaonekabve munthu anafuna kugula malonda awo onsene, 12  pinthu pyawo pyonsene pya ouro, parata, miyala ya ntengo ukulu, perola, nguwo zadidi kakamwe, nguwo zakufuirira, nguwo za sedha na nguwo zakufuira kakamwe; pinthu pyonsene pidacitwa na matabwa akununkhira; pinthu pyonsene pidacitwa na nyanga za ndzou, na matabwa adidi kakamwe, na nkuwa, na utale, na mwala wa marmore; 13  pontho kanela, pyakununkhirisa pya ku Indiya, insenso, mafuta akununkhira, olibhano, vinyu, mafuta a azeiti, ufa wadidi, tirigu, ng’ombe, mabira, makavalo, ngolo, mabitcu na umaso wa anthu. 14  Inde, pinthu pyadidi pikhafuna iwe pyakusiya, pontho pyakudya pyako pyadidi na pinthu pyako pyakubalika pyamala kuzambazika, cipo pinadzaoneka pontho. 15  “Anyamalonda adagulisa pinthu pyenepi, ale adapfuma thangwi ya iye, anadzalimira nakutali thangwi yakugopa kutcunyuswa ninga iye, iwo anadzalira mbatsukwala, 16  mbalonga: ‘Mphyakutsukwalisa, mphyakutsukwalisa pidacitikira nzinda ukulu, udabvala nguwo zadidi, zakufuirira na zakufuira kakamwe, pontho udabalikiswa na pinthu pyadidi pya ouro, pya miyala ya ntengo ukulu na pya perola, 17  thangwi upfumi ukulu unoyu wafudzwa mu ndzidzi ubodzi basi!’ “Onsene akhafambisa maxitima a m’madzi, anyakucita ulendo m’maxitima, anyabasa a m’maxitima anewa, na onsene anacita malonda m’bara anadzalimira kutali, 18  pontho angadzaona utci wa kupya kwace, iwo anadzakhuwa: ‘Ndi upi nzinda unango udalandana na nzinda ukulu unoyu?’ 19  Iwo anadzaponya pfumbi munsolo, anadzakhuwa, anadzalira, mbalonga mwakutsukwala: ‘Mphyakutsukwalisa, mphyakutsukwalisa pidacitikira nzinda ukulu, wakuti upfumi wace wapfumisa onsene akhali na maxitima m’bara, thangwi wafudzwa mu ndzidzi ubodzi basi!’ 20  “Komerwani imwe muli kudzulu, thangwi ya pinthu pidancitikira, imwembo anthu akucena, apostolo na aprofeta, komerwani thangwi Mulungu antonga thangwi ya pinthu pidakucitirani iye!” 21  Penepo anju wamphambvu athukula mwala wakulandana na mwala ukulu wa pa libwe, auponya m’bara, mbalonga: “Bhabhilonya, nzinda ukulu, unadzaponywa tenepa mwakucimbiza, iwo cipo unadzaoniwa pontho. 22  Mwa iwe Bhabhilonya, cipo munadzabveka pontho nyimbo za anyakuimba mbakaimba na maarpa awo, anyakuimba na fulauta, na tuluka, nee anyakuimba anango. Mwa iwe cipo munadzaoneka pontho amesiri a mabasa akusiyana-siyana, pontho mwa iwe, nkhabebve anafuna kudzapeya pa libwe. 23  Mwa iwe cipo munadzaoneka pontho ceza ca nyale, pontho nkhabebve kudzabveka fala ya mankhadzi wamamuna na wankazi; thangwi anyamalonda ako akhali akulu-akulu a pa dziko, pontho kubulukira m’macitiro ako akukhulupira mizimu, iwe wanyengeza anthu a madzindza onsene. 24  Inde, mwa iye mwagumanika ciropa ca aprofeta, ca anthu akucena na ca anthu onsene adaphiwa pa dziko yapantsi.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Munjira inango: “muya unabuluka na nkanwa; muya wakuipa.”
Peno: “ukali.”
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “anyakucita malonda m’mbuto zizinji.”
Peno: “uphanga wace.”
Peno: “mbamumuonesa nyatwa zakuferwa.”
Peno: “cipo ndinadzaona nyatwa zakuferwa.”
Peno: “nyatwa.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “diti.”