Apokalipse 17:1-18

  • Kutongwa kwa “Bhabhilonya Wankulu” (1-18)

    • Puta wankulu ali nawa padzulu pa cikala cakufuira (1-3)

    • Cikala ‘cikhalipo, nee ciripo, mbwenye ciri cifupi toera kubuluka mu djenje yakuzika kakamwe’ (8)

    • Nyanga khumi zinadzamenyana na Mwanabira (12-14)

    • Nyanga khumi zinadzaida nkazi wauputa (16, 17)

17  M’bodzi wa aanju anomwe akuti akhali na mbale zinomwe, abwera mbandipanga: “Bwera, ine ndinakupangiza kutongwa kwa puta* wankulu, wakuti ali nawa padzulu pa madzi mazinji.  Amambo a pa dziko yapantsi acita ulukwali* na nkazi unoyu, pontho anthu a pa dziko yapantsi aledzera na vinyu ya ulukwali* wace.”  Anju andikwata mu mphambvu ya nzimu wakucena mpaka kuthando. Ine ndaona nkazi m’bodzi akhali nawa pa nsana wa cikala cakufuira cakuti cikhali na madzina mazinji kakamwe akuxola Mulungu, ico cikhali na misolo minomwe na nyanga khumi.  Nkazi unoyu akhadabvala nguwo zakufuirira na zakufuira kakamwe, pontho akhadabvala pyakubalikisa napyo manungo pya ouro, miyala ya ntengo ukulu na inango inacemerwa perola, pontho m’manja mwace mukhali na ndiko ya ouro idadzala na pinthu pyakuipa na pinthu pyakunyanyasa pya ulukwali* wace.  Pa nkhope pace palembwa dzina yakuti iri na cibisobiso: “Bhabhilonya Wankulu, mama wa maputa na wa pinthu pyakunyanyasa pya pa dziko yapantsi.”  Ine ndaona kuti nkazi unoyu akhadaledzera na ciropa ca anthu akucena, pontho na ciropa ca amboni a Yezu. Pidamuona ine, ndadzumatirwa kakamwe.  Mbwenye anju andipanga: “Thangwi yanji wadzumatirwa? Ine ndinakupanga mabvekero a cibisobiso ca nkazi unoyu na ca cikala cidakwira iye cakuti ciri na misolo minomwe na nyanga khumi:  Cikala cidaona iwe cikhalipo, mbwenye nee ciripo, ngakhale tenepo, ico ciri cifupi toera kubuluka mu djenje yakuzika kakamwe, pontho cinadzaenda kafudzwa. Anthu a pa dziko yapantsi (ale akuti kubulukira pa ndzidzi udacitwa dziko yapantsi madzina awo nee alembwa m’bukhu ya umaso) anadzumatirwa angadzaona kuti cikala cikhalipo, mbwenye nee ciripo, ngakhale tenepo cinadzaoneka pontho.  “Pyenepi pisaphemba manyerezero audziwisi toera kupibvesesa: Misolo minomwe isaimirira mapiri manomwe, akuti nkazi unoyu ali nawa padzulu pawo. 10  Pontho alipo amambo anomwe: Axanu agwa,* m’bodzi alipo, unango adzati kufika; mbwenye angafika, anapitiriza mu ndzidzi wakucepa. 11  Cikala cakuti cikhalipo, mbwenye nee ciripo, icombo ndi mambo wacisere, mbwenye cabuluka kuna amambo anomwe, pontho ciri kuenda kafudzwa. 12  “Nyanga khumi zidaona iwe, zisaimirira amambo khumi akuti adzati kutambira umambo, mbwenye asatambira mphambvu zakutonga ninga amambo mu ndzidzi ubodzi, pabodzi na cikala. 13  Iwo ali na manyerezero mabodzi basi, natenepa asapereka mphambvu zawo na utongi wawo kuna cikala. 14  Iwo anadzamenya nkhondo na Mwanabira, mbwenye nakuti iye ndi Mbuya wa ambuya na Mambo wa amambo, Mwanabira anadzaakunda. Pontho ale ali pabodzi na iye, akuti acemerwa, asankhulwa, pontho ndi akukhulupirika, anadzakundambo.” 15  Iye andipanga: “Madzi adaona iwe ale, akuti nkazi wauputa ali nawa padzulu pawo, asaimirira mbumba, mwinji wa anthu, madzindza na pilongero. 16  Nyanga khumi zidaona iwe na cikala pinadzaida nkazi wauputa; iwo anadzansakaza mbansiya cipezipezi, anadzadya manungo ace, mbampisa onsene pa moto. 17  Thangwi Mulungu aikha m’mitima yawo cifuno cakucita pinanyerezera iye, inde, toera acite cinthu cibodzi basi cinanyerezera iwo, kupereka umambo wawo kuna cikala, mpaka mafala a Mulungu akwanirisike. 18  Nkazi adaona iwe asaimirira nzinda ukulu wakuti uli na umambo padzulu pa amambo a pa dziko yapantsi.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Pa vesi iyi fala yakuti “puta” isabveka nkazi anapita m’mabonde toera kupaswa kobiri.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “apita.”