Apokalipse 16:1-21

  • Mbale zinomwe zakuti ziri na ukali wa Mulungu (1-21)

    • Zakhuthulwa pa dziko yapantsi (2), m’bara (3), m’mikulo na m’mphuno za madzi (4-7), pa dzuwa (8, 9), pa mpando waumambo wa cikala (10, 11), mu Eufrate (12-16), na pa muya (17-21)

    • Nkhondo ya Mulungu pa Armajedhoni (14, 16)

16  Ine ndabva fala yakugaluza ikhabuluka pa mbuto yakucena mbipanga aanju anomwe ale kuti: “Ndokoni, kakhuthuleni pa dziko yapantsi ukali wa Mulungu uli mu mbale zinomwe.”  Anju wakutoma aenda, mbakhuthula pa dziko yapantsi pinthu pikhali mu mbale yace. Penepo anthu akuti akhali na cidzindikiro ca cikala mbalambira dzimunthu ya cikala, athabuswa na pironda pyakunyanyasa na pyakugopswa.  Anju waciwiri akhuthula m’bara pinthu pikhali mu mbale yace. Penepo bara yacinja kudza ciropa, ninga ca munthu adaphiwa, natenepa, pyafa pinthu pyonsene pyakuti pikhali na umaso m’bara.  Anju wacitatu akhuthula m’mikulo na m’mphuno za madzi pinthu pikhali mu mbale yace. Mikulo na mphuno za madzi pyacinja kudza ciropa.  Ine ndabva anju anatonga madzi mbakalonga: “Imwe Wakuti mulipo, pontho mukhalipo, imwe Wakukhulupirika, ndimwe wakulungama, thangwi imwe mwatonga tenepo.  Iwo acucisa ciropa ca anthu akucena na ca aprofeta, na thangwi ineyi, imwe mwaapasa ciropa toera amwe; pyenepi mphyakuthema kwa iwo.”  Ine ndabva fala ikhabuluka pa guwa ya ntsembe ikhalonga kuti: “Inde Yahova Mulungu, Wamphambvu Zonsene, kutonga* kwanu ndi kwakunyindirika* na kwakulungama.”  Anju wacinai akhuthula pa dzuwa pinthu pikhali mu mbale yace. Penepo dzuwa yatawiriswa toera kupisa anthu na moto.  Natenepa anthu apya na kupisa kukulu, mbwenye iwo atikana dzina ya Mulungu, wakuti ali na mphambvu zakutonga miliri ineyi, iwo nee atcunyuka, pontho nee ampasa mbiri. 10  Anju wacixanu akhuthula pa mpando waumambo wa cikala pinthu pikhali mu mbale yace. Umambo wa cikala wadzakhala cidima, anthu mbatoma kuluma malirimi awo thangwi ya kupha kukhabva iwo, 11  mbwenye iwo atikana Mulungu wakudzulu thangwi ya kupha kukhabva iwo na pironda pyawo, pontho nee atcunyuka ku macitiro awo akuipa. 12  Anju wacitanthatu akhuthula mu nkulo ukulu wa Eufrate pinthu pikhali mu mbale yace, penepo madzi a nkulo unoyu auma toera kukhunganyira njira amambo a kumabulukiro a dzuwa. 13  Penepo ndaona mafala matatu akunyanyasa a nzimu,* akhaoneka ninga matesi, akhabuluka nkanwa mwa nyoka ikulu, nkanwa mwa cikala na nkanwa mwa mprofeta wauthambi. 14  Mwandimomwene, mafala anewa asabuluka kuna madimonyo, pontho asacita pidzindikiro, asaenda kuna amambo a pa dziko yonsene yapantsi, toera kuagumanya pabodzi pene pa nkhondo inafuna kucitika pa ntsiku ikulu ya Mulungu Wamphambvu Zonsene. 15  “Bveserani! Ine ndiri kubwera ninga mbava. Nyakutsandzaya ndi ule anakhonda kuodzira, mbapitiriza kukoya nguwo zace, toera akhonde kufamba cipezipezi, mbapasika manyadzo pamaso pa anthu.” 16  Iwo aagumanya pabodzi pene pa mbuto yakuti mu Cihebheri, isacemerwa Armajedhoni.* 17  Anju wacinomwe akhuthula pa muya pinthu pikhali mu mbale yace. Penepo pene fala yakugaluza yabuluka m’mbuto yakucena pa mpando waumambo, mbilonga: “Pyamala kucitika!” 18  Kwaoneka kucetuma, abveka mafala na kudhima kwa njazi, pontho kwacitika citeketeke cikulu, cakusiyana na pyonsene pidacitika kubulukira pa ndzidzi udatoma anthu kukhala pa dziko yapantsi, citeketeke ceneci cikhali cikulu kakamwe. 19  Nzinda ukulu wagawika m’makhundu matatu, pontho mizinda ya madzindza anango yagwa. Mulungu akumbuka Bhabhilonya Wankulu, toera ampase ndiko ya vinyu ya ukali wa kuipirwa kwace. 20  Kusiyapo pyenepi, ntsuwa zonsene zathawa, pontho mapiri azambazika. 21  Penepo, miyala mikulu ya matalala, ubodzi na ubodzi ukhalemera makilu 20,* yabuluka kudzulu mbigwera anthu, natenepa anthu atikana Mulungu thangwi ya muliri wa matalala, thangwi muliri unoyu ukhali ukulu kakamwe.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “pisankhulo pinacita imwe pakutonga.”
Fala na Fala: “kwandimomwene.”
Peno: “mafala akupumirwa.” Fala na Fala: “mizimu yakuipa.”
Mu Cigerego ndi Har Majedhon, ineyi ndi fala Yacihebheri yakuti isabveka “phiri ya Mejidho.”
Fala na Fala: “talento ibodzi.”