Apokalipse 15:1-8

  • Aanju anomwe akuti ali na miliri minomwe (1-8)

    • Nyimbo ya Mose na ya Mwanabira (3, 4)

15  Ine ndaona cidzindikiro cinango kudzulu, cikulu na cakudzumisa: Aanju anomwe akhali na miliri minomwe. Ineyi ndi miliri yakumalisa, thangwi ingamala, ukali wa Mulungu unamalambo.  Penepo ine ndaona cinthu cakulandana na bara ya vidhru yakubvungazwa na moto, pontho ale adakunda cikala, dzimunthu ya cikala na numero ya dzina yace, akhali dzololo cifupi na bara ya vidhru, mbaphatirira maarpa a Mulungu.  Iwo akhaimba nyimbo ya Mose ntumiki wa Mulungu na nyimbo ya Mwanabira, mbati: “Yahova Mulungu, Wamphambvu Zonsene, mabasa anu ndi makulu na akudzumisa. Njira zanu ndi zakulungama na zandimomwene, imwe Mambo wakwenda na kwenda.  Mwandimomwene mbani wakuti nkhabe kudzakugopani imwe Yahova, mbakhonda kupasa mbiri dzina yanu? Thangwi wakukhulupirika ndimwe basi. Anthu a madzindza onsene anadzabwera, mbalambira pamaso panu, thangwi mitemo yanu yakulungama yapangizwa pakweca.”  Buluka penepo, ine ndaona kuti mbuto yakucena ya tabhernakulo yakuti ikhali na umboni yafungulwa kudzulu,  pontho aanju anomwe akuti akhali na miliri minomwe abuluka m’mbuto yakucena; iwo akhadabvala nguwo zakucena na zakuyetimira, pontho akhali na mabhande a ouro ncifuwa mwawo.  M’bodzi wa aanju anai ale, apereka mbale zinomwe za ouro kuna aanju anomwe, mbale zenezi zikhadadzala na ukali wa Mulungu, wakuti ali na umaso kwenda na kwenda.  Mbuto yakucena yadzala na utci thangwi ya mbiri ya Mulungu, pontho thangwi ya mphambvu zace; nee m’bodzi akhakwanisa kupita m’mbuto yakucena mpaka kumala kwa miliri minomwe ya aanju anomwe.

Pidzindikiro Pyapantsi