Apokalipse 13:1-18

  • Cikala ca misolo minomwe ciri kubuluka m’bara (1-10)

  • Cikala ca nyanga ziwiri ciri kubuluka pantsi pa mataka (11-13)

  • Dzimunthu ya cikala ca misolo minomwe (14, 15)

  • Cidzindikiro na numero ya cikala (16-18)

13  Nyoka ikulu yalimira pa tcetca ya pa bara. Penepo ine ndaona cikala cikhabuluka m’bara, ico cikhali na nyanga khumi na misolo minomwe, pontho mu nyanga zace mukhali na nthimba khumi,* mbwenye m’misolo yace mukhali na madzina akuxola Mulungu.  Cikala cidaona ine cikhadalandana na nyalugwe, mbwenye miyendo yace ikhali ninga ya ursu,* mulomo wace ukhali ninga wa nkhalamu. Nyoka ikulu ire yapereka mphambvu yace, mpando wace waumambo na utongi ukulu kuna cikala.  Ine ndaona kuti nsolo ubodzi wa cikala ukhadaphekeswa kakamwe, maseze cironda ceneci cikhaoneka ninga mbadafa naco, mbwenye ico cawanga, pontho anthu onsene pa dziko yapantsi akhatowera cikala mwakudzumatirwa.  Iwo akhalambira nyoka ikulu, thangwi iyo yapereka utongi kuna cikala, pontho iwo akhalambira cikala, mbalonga mafala awa: “Mbani adalandana na cikala, pontho mbani anafuna kwanisa kumenyana naco?”  Cikala capaswa mulomo ukhalonga pinthu mwakugaya na mwakuxola, pontho capaswa mphambvu toera kucita pinafuna ico mu miyezi 42.  Ico cafungula mulomo wace mbacitoma kuxola Mulungu, kuxola dzina yace na mbuto inakhala iye, kuphatanizambo ale anakhala kudzulu.  Ico catawiriswa toera kumenya nkhondo na anthu akucena na kuakunda, pontho capaswa mphambvu zakutonga anthu a madzindza onsene, a pilongero pyonsene, mbumba zonsene, na madziko onsene.  Onsene anakhala pa dziko yapantsi anadzacilambira. Kubulukira pa ndzidzi udacitwa dziko yapantsi, nkhabepo dzina ya m’bodzi wa iwo idalembwa m’bukhu ya umaso, yakuti ndi ya Mwanabira adaphiwa.  Ule ali na makutu, mbabve. 10  Khala munthu asafunika kuenda ku ubitcu, anadzaenda ku ubitcu. Munthu angapha ndzace na supada,* anadzaphiwa na supada. Kuna anthu akucena, pyenepi pisaphemba kupirira na cikhulupiro. 11  Buluka penepo, ine ndaona cikala cinango cikhabuluka pantsi pa mataka, ico cikhali na nyanga ziwiri zakulandana na za mwanabira, mbwenye ico catoma kulonga ninga nyoka ikulu. 12  Ico cikhapangiza mphambvu zonsene za cikala cakutoma, pamaso pa cikala cakutoma. Pontho ico cacitisa kuti dziko na anthu anakhala mwenemu alambire cikala cakutoma, cire cidawangiswa cironda cace cakuti mbadafa naco. 13  Cikala ceneci cisacita pirengo pikulu pamaso pa anthu, ngakhale kucitisa moto kubuluka kudzulu mbudza pa dziko yapantsi. 14  Cikala ceneci cisanyengeza anthu anakhala pa dziko yapantsi thangwi ya pirengo pidatawiriswa ico toera kupicita pamaso pa cikala, mu ndzidzi unapanga ico anthu anakhala pa dziko yapantsi toera acite dzimunthu ya cikala cakuti cikhadatemwa na supada, mbwenye capulumuka. 15  Ico catawiriswa toera kupasa umaso dzimunthu ya cikala cakutoma, toera dzimunthu ya cikala ceneci ikwanise kulonga, mbicitisa kuti onsene anakhonda kulambira dzimunthu ya cikala, aphiwe. 16  Ico cisakakamiza anthu onsene, akulu na ang’ono ene, akupfuma na akutcerenga, anthu aufulu na mabitcu, toera aikhwe cidzindikiro mu djanja yawo yamadyo peno pa nkhope pawo, 17  toera akhonde kuoneka munthu anafuna kugula peno kugulisa, kusiyapo ale ali na cidzindikiro, cakuti ndi dzina ya cikala peno numero ya dzina yaco. 18  Apa ndi panafunika cidziwiso: Ule ali na luso yakubvesesa, mbasake kudziwa numero ya cikala, thangwi ndi numero ya munthu, numero yace ndi 666.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “nthimba khumi zaumambo.”
Peno: “ditiringwe.”
Munjira inango: “Khala munthu asafunika kuphiwa na supada.”