Apokalipse 12:1-17

  • Nkazi, mwana wamamuna na nyoka ikulu (1-6)

  • Migeli amenyana na nyoka ikulu (7-12)

    • Nyoka ikulu yaponywa pa dziko yapantsi (9)

    • Dyabo asadziwa kuti ndzidzi wace wasala pang’ono basi (12)

  • Nyoka ikulu isatcinga nkazi (13-17)

12  Buluka penepo kwaoneka cidzindikiro cikulu kudzulu: Nkazi akhadabvala dzuwa, mwezi ukhali pantsi pa manyalo ace; munsolo mwace mukhali na nthimba yakuti ikhali na nyenyezi 12.  Nkazi unoyu akhali na mimba. Iye akhalira, mbakhuwa thangwi ya kupha kukhabva iye pakufuna kubala.  Kwaoneka cidzindikiro cinango kudzulu: Nyoka ikulu yakufuira ninga moto, ikhali na misolo minomwe na nyanga khumi; m’misolo yace mukhali na nthimba zinomwe;*  ncira wace wakwekweta khundu yacitatu ya nyenyezi zakudzulu, mbaziponya pa dziko yapantsi. Nyoka ineyi yalimira cifupi na nkazi ule wakuti akhali cifupi na kubala, toera mwana angabalwa, amudye.  Iye abala mwana wamamuna, wakuti anadzakumbiza* madzindza onsene na ndodo ya utale. Iye akwatirwa* mwanace mwakucimbiza mbaendeswa kuna Mulungu, wakuti akhali pa mpando wace waumambo.  Penepo nkazi athawa mbaenda kuthando, kwakuti kuli na mbuto idakhunganyirwa iye na Mulungu, toera adyeswe mu ntsiku 1.260.  Kwacitika nkhondo kudzulu: Migeli* na aanju ace amenyana na nyoka ikulu, nyoka ikulu na aanju ace amenya nkhondo,  mbwenye iwo akundwa,* pontho iwo nee akhalibve na mbuto yawo kudzulu.  Natenepa, nyoka ikulu yaponywa pa dziko yapantsi, nyoka ire yakale, inacemerwa Dyabo na Sathani, wakuti asanyengeza dziko yonsene yapantsi.* Iye aponywa pa dziko yapantsi, pontho aanju ace aponywa pantsi pano pabodzi na iye. 10  Ine ndabva fala yakugaluza ikhabuluka kudzulu, mbilonga: “Cincino cafika cipulumuso, mphambvu, Umambo wa Mulungu wathu na utongi wa Kristu wace, thangwi ule anapambizira abale athu aponywa pantsi, iye asaapambizira masiku na masikati pamaso pa Mulungu wathu! 11  Iwo ankunda thangwi ya ciropa ca Mwanabira, pontho thangwi ya mafala a umboni wawo. Iwo nee afuna kakamwe umaso wawo, ngakhale pikhali iwo pangozwi ya kufa. 12  Na thangwi ineyi, komerwani kudzulu na imwe munakhala kweneko! Mbwenye dzedze pa dziko yapantsi na bara, thangwi Dyabo atcita kuna imwe, iye ali na ukali ukulu, thangwi asadziwa kuti ndzidzi wace wasala pang’ono basi.” 13  Nyoka ikulu pidaona iyo kuti yaponywa pa dziko yapantsi, yatcinga nkazi ule adabala mwana wamamuna. 14  Mbwenye nkazi apaswa maphapido mawiri a capungu cikulu, toera amburuke aende kuthando, ku mbuto yace, kwakuti mbadadyeswa mu ndzidzi ubodzi, midzidzi miwiri, na hafu ya ndzidzi ubodzi,* kutali na nyoka ire. 15  Natenepa nyoka yabulusa madzi nkanwa mwace, madzi anewa aenda nduli mwa nkazi ninga nyandza, toera nkazi abizwe na nyandza ineyi. 16  Mbwenye mataka abwera kudzaphedza nkazi, penepo mataka afungula mulomo wace, mbameza nyandza idabuluka nkanwa mwa nyoka ikulu. 17  Natenepa, nyoka ikulu yaipirwa kakamwe na nkazi, mbienda kamenya nkhondo na ale adasalikira akuti ndi a dzindza* ya nkazi, ale anabvera matongero a Mulungu, akuti ali na basa yakupereka umboni wa Yezu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “nthimba zinomwe zaumambo.”
Peno: “anadzatonga.”
Peno: “apokoserwa.”
Dzina ineyi isabveka “Mbani Adalandana na Mulungu?”
Munjira inango: “mbwenye iye [nyoka ikulu] akundwa.”
Peno: “asanyengeza anthu onsene pa dziko yapantsi.”
Pyenepi pisabveka midzidzi mitatu na hafu.
Fala na Fala: “mbeu.”