Apokalipse 10:1-11

  • Anju wamphambvu wakuti akhali na tsamba ing’ono yakupyangirirwa (1-7)

    • “Iye nkhabe kudzadembukabve” (6)

    • Cibisobiso cakucena cinadzakwanirisika (7)

  • Juwau adya tsamba ing’ono yakupyangirirwa (8-11)

10  Ine ndaona anju unango wamphambvu akhatcita buluka kudzulu, iye akhadabvala* khole, pontho akhali na utawaleza* munsolo mwace, nkhope yace ikhali ninga dzuwa, miyendo yace ikhali ninga mphanda* zakuwanga, pontho ikhaoneka ninga moto,  anju unoyu akhali na tsamba* ing’ono m’manja mwace yakuti ikhadafungulwa. Iye aikha mwendo wace wamadyo m’bara, mbwenye wabzwere auikha kuntunda,  iye akhuwa mwakugaluza ninga kulira kwa nkhalamu. Pidakhuwa iye, njazi zinomwe zatoma kulonga.  Pidalonga njazi zinomwe, penepo pene ine ndikhafuna kulemba, mbwenye ndabva fala ikhabuluka kudzulu, mbilonga: “Koya ncibisobiso pinthu pidalongwa na njazi zinomwe, leka kupilemba.”  Anju adaona ine wakuti akhadalimira padzulu pa bara na kuntunda, alamusa nkono wace wamadyo mbaukwiza kudzulu,  iye adumbira mu dzina ya Ule wakuti ali na umaso kwenda na kwenda, adacita kudzulu na pinthu piri kweneko, dziko yapantsi na pinthu piri mwenemu, bara na pinthu piri mwenemu: “Iye nkhabe kudzadembukabve.  Mbwenye mu ntsiku zakuti anju wacinomwe anadzafuna kuliza tuluka yace, mwandimomwene cinadzakwanirisika cibisobiso cakucena cidalonga Mulungu ninga mphangwa zadidi kuna atumiki ace, akuti ndi aprofeta.”  Penepo ndabva fala ikhabuluka kudzulu mbilonga pontho na ine kuti: “Ndoko, kwata tsamba* yakufungulwa iri m’manja mwa anju adalimira padzulu pa bara na kuntunda.”  Ine ndaenda kuna anju unoyu, mbandimpanga toera andipase tsamba ing’ono. Iye andipanga: “Ikwate udye, iyo inadzacitisa kuti m’mimba mwako muwawe, mbwenye nkanwa mwako, iyo inadzakhala yakutapira ninga uci.” 10  Ine ndakwata tsamba ing’ono m’manja mwa anju, mbandiidya; nkanwa mwanga iyo ikhatapira ninga uci, mbwenye pidamala ine kuidya, m’mimba mwanga mukhawawa. 11  Iwo andipanga: “Usafunika kulonga pontho maprofesiya thangwi ya pinthu pinafuna kucitika kuna mbumba, madzindza, pilongero na amambo azinji.”

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “akhadapyangirirwa na.”
Peno: “utazimu.”
Peno: “matcikhwa; mizati.”
Peno: “mpukutu.”
Peno: “mpukutu.”