Apokalipse 1:1-20

  • Masomphenya adapereka Mulungu mukuphatisira Yezu (1-3)

  • Mwanyikiro ku mipingo minomwe (4-8)

    • “Ine ndine Alfa na Omega” (8)

  • Juwau afika pa ntsiku ya Mbuya mukutsogolerwa na nzimu wakucena (9-11)

  • Masomphenya anapangiza kuti Yezu apaswa mbiri (12-20)

1  Masomphenya* adaperekwa na Yezu, adapaswa iye na Mulungu toera kupangiza atumiki ace pinthu pyakuti pisafunika kucitika mwakukhonda dembuka. Yezu atuma anju wace toera kupangiza masomphenya anewa kuna Juwau ntumiki wace mukuphatisira pidzindikiro,  Juwau apereka umboni wa mafala adapereka Mulungu na umboni udapereka Yezu Kristu, inde, pinthu pyonsene pidaona iye.  Nyakutsandzaya ndi ule analeri mwakugaluza, na ale anabva mafala a profesiya iyi mbabvera pinthu pidalembwa mwenemu, thangwi ndzidzi udakhazikiswa uli cifupi.  Ine Juwau, ndiri kulembera mipingo minomwe iri mu provinsya ya Azya: Kukoma ntima kukulu na ntendere mbapikhale na imwe kubulukira mwa “Ule wakuti alipo, akhalipo, pontho akubwera,” kuphatanizambo mizimu minomwe yakuti iri patsogolo pa mpando wace waumambo,  pontho kubulukira mwa Yezu Kristu, “Mboni Wakukhulupirika,” “wakutoma kulamuswa muli akufa,” na “Ntongi wa amambo a dziko.” Ule wakuti asatifuna, mbatibulusa m’madawo athu kubulukira mu ciropa cace,  pontho iye aticitisa kukhala amambo na anyantsembe a Mulungu wace na Babace, inde, iye mbapaswe mbiri na mphambvu, kwenda na kwenda. Ameni.  Onani! Iye akubwera m’makole, anthu onsene anadzamuona, kuphatanizambo ale adamulasa; madzindza onsene pa dziko yapantsi anadzadhima pa nthimandzi* pawo mwakutsukwala thangwi ya iye. Inde, pyenepi pinadzacitikadi. Ameni.  “Ine ndine Alfa na Omega,”* alonga Yahova Mulungu, “Ule wakuti alipo, akhalipo, pontho akubwera, Wamphambvu Zonsene.”  Ine Juwau, m’bale wanu, pontho ndzanu mu nyatwa, mu umambo, na pakupirira ninga ntowereri wa Yezu, ndikhali pa ntsuwa inacemerwa Patimo, thangwi yakulonga pya Mulungu na kupereka umboni thangwi ya Yezu. 10  Mukutsogolerwa na nzimu wakucena, ndafika pa ntsiku ya Mbuya, mbandibva fala yamphambvu nduli mwanga ninga kulira kwa tuluka, 11  mbilonga: “Pinafuna kuona iwe, pilembe m’bukhu,* mbupitumiza ku mipingo minomwe: Ku Efeso, Ejimirna, Pergamo, Tiyatira, Sardhe, Filadhelfiya, na ku Laudhiseya.” 12  Ine ndazungunuka toera ndione kuti mbani akhalonga na ine, pidazungunuka ine, ndaona pinthu pyakuikhira nyale pinomwe pya ouro, 13  pakati pa pinthu pyakuikhira nyale pakhali munthu wakulandana na mwana wa munthu, adabvala nguwo yakulapha idafika mpaka kumanyalo, mbamanga bhande ya ouro ncifuwa mwace. 14  Kusiyapo pyenepi, tsisi ya munsolo mwace ikhali yakucena ninga maweya a mwanabira wakucena, yakucena ngwiroo; maso ace akhali ninga lirimi ya moto, 15  manyalo ace akhayetimira ninga nkuwa wadidi mu ndzidzi unanyunguluswa iwo pa moto, pontho fala yace ikhali ninga kutitima kwa madzi mazinji. 16  Mu djanja yace yamadyo mukhali na nyenyezi zinomwe, pamulomo pace pakhali na supada yakulapha, yakutwa, yakuceka uku na uku, nkhope yace ikhayetimira ninga dzuwa ingagaka na mphambvu yace yonsene. 17  Pidamuona ine, ndagwa pantsi pa miyendo yace ninga munthu wakufa. Penepo iye andiphata na djanja yace yamadyo, mbalonga: “Leka kugopa, ine ndine Wakutoma na Wakumalisa, 18  na ule wakuti ali maso. Ine ndikhadafa, mbwenye cincino ndiri maso kwenda na kwenda, pontho ndiri na maxavi a kufa na a Masiye.* 19  Natenepa, lemba pinthu pidaona iwe, pinthu pinacitika cincino na pinthu pinafuna kudzacitika pakumala kwa pyenepi. 20  Ici ndi cibisobiso cakucena ca nyenyezi zinomwe zidaona iwe mu djanja yanga yamadyo, na pinthu pyakuikhira nyale pinomwe pya ouro: Nyenyezi zinomwe zisaimirira aanju a mipingo minomwe, pontho pinthu pinomwe pyakuikhira nyale pisaimirira mipingo minomwe.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “Pipangizo.”
Peno: “diti.”
Peno: “A na Z.” Alfa na Omega ndi letra yakutoma na yakumalisa ya alfabheto Yacigerego.
Fala na Fala: “mu mpukutu.”
Peno: “Hadhe,” ndi kumasiye kunaikhwa anthu onsene. Onani Mabvekero a Mafala Anango.