Akolose 3:1-25

  • Uunthu wakale na uunthu upswa (1-17)

    • Citisani kuti makhundu a manungo anu akhale akufa (5)

    • Ufuni usacitisa anthu kukhala akuphatana kakamwe (14)

  • Uphungu kuna mabanja Acikristu (18-25)

3  Mphapo, khala imwe mwalamuswa muli akufa pabodzi na Kristu, pitirizani kusaka pinthu pyakudzulu, kule kunakhala Kristu kunkono wamadyo wa Mulungu.  Pitirizani kunyerezera* pinthu pyakudzulu, tayu kunyerezera pinthu pya pa dziko yapantsi.  Thangwi imwe mwafa, pontho umaso wanu wabiswa mwa Kristu mwakubverana na pinafuna Mulungu.  Kristu, wakuti ndi umaso wathu, angadzapangizwa, imwembo munadzapangizwa pabodzi na iye mu mbiri yace.  Natenepa, citisani kuti makhundu a manungo anu* akhale akufa ku macitiro aulukwali,* makhaliro akunyanyasa, kusirira kakamwe pyaulukwali, pifuno pyakuipa, na kufuna pyonsene, kwakuti ndi kulambira madzimunthu.  Thangwi pinthu pyenepi ndipyo pinafuna kudzesa ukali wa Mulungu.  Makhaliro anu akhalimbo tenepo* mu umaso wanu wakale.*  Mbwenye cincino musafunika kusiya pyonsene ipi: Ukali, kuipirwa, uipi na mafala akutikana; pontho pamulomo panu nee pasafunika kubuluka makani akuzuda.*  Lekani kulonga uthambi kuna unango na ndzace. Dulani uunthu* wanu wakale na macitiro ace, 10  mbwenye bvalani uunthu upswa, wakuti kubulukira mu cidziwiso candimomwene uli kusasanyirwa mwakubverana na makhaliro a Ule adaucita, 11  uunthu upswa nkhabe kusiyanisa Agerego na Ayuda, anthu akusidzwa na akukhonda kusidzwa, nee munthu wa dziko yakunja, nee Sita,* nee bitcu peno munthu waufulu; mbwenye Kristu ndi pinthu pyonsene, pontho ali mwa onsene. 12  Munjira ibodzi ene, ninga anthu adasankhulwa na Mulungu, akucena na akufuniwa, khalani akubvera ntsisi kakamwe, akukoma ntima, akucepeseka,* akupfulika na akupirira. 13  Pitirizani kupirirana unango na ndzace mbamulekererana na ntima onsene, mwakukhonda tsalakana khala munthu ali na thangwi toera kutsukwala na pidacitirwa iye na ndzace. Ninga mudakulekererani Yahova na ntima onsene, imwe musafunikambo kucita pibodzi pyene. 14  Mbwenye kusiyapo pinthu pyenepi, bvalani ufuni, thangwi iwo usacitisa anthu kukhala akuphatana kakamwe. 15  Pontho, ntendere wa Kristu utonge mitima yanu,* thangwi imwe mwacemerwa muntendere unoyu toera mukhale manungo mabodzi. Perekani takhuta ndzidzi onsene. 16  Mafala a Kristu akhale muna imwe mbakupasani udziwisi onsene. Pitirizani kupfundzisana na kuwangisana unango na ndzace mukuphatisira masalmo, kusimba Mulungu, mbamuimba nyimbo zauzimu mwakupereka takhuta. Pitirizani kuimbira Yahova m’mitima yanu. 17  Cinthu consene cinacita imwe m’mafala peno m’macitiro, citani pyonsene mu dzina ya Mbuya Yezu, mbamupereka takhuta kuna Mulungu Baba mu dzina yace. 18  Imwe akazi, bverani amunanu, thangwi pyenepi mphyakuthema pamaso pa Mbuya. 19  Imwe amuna, pitirizani kufuna akazanu, pontho lekani kuipirwa kakamwe* na iwo. 20  Imwe ana, bverani anyakubala anu mu pinthu pyonsene, thangwi pyenepi mphyadidi kakamwe pamaso pa Mbuya. 21  Imwe ababa, lekani kutsukwalisa ananu, toera iwo akhonde kufewa manungo. 22  Imwe mabitcu, bverani ambuyanu mu pinthu pyonsene, tayu basi mu ndzidzi unakuonerani iwo, toera kukomeresa anthu, mbwenye na ntima wanu onsene, mwakugopa Yahova. 23  Pyonsene pinacita imwe, piciteni na ntima wanu onsene ninga mukuphatira Yahova, tayu anthu, 24  thangwi imwe musadziwa kuti ndi Yahova anafuna kudzakupasani unthaka ninga muoni. Tumikirani Mbuya, Kristu. 25  Mwandimomwene, ule anacita pinthu pyakuipa, anadzabwezerwa pinthu pyakuipa pidacita iye, thangwi Mulungu nkhabe tsankhulo.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “kuikha manyerezero ku.”
Fala na Fala: “makhundu a manungo anu akuti ali pa dziko yapantsi.”
Mu Cigerego ndi porneia. Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Peno: “Kale imwe mukhafambambo tenepo.”
Peno: “pikhacita imwe pinthu pyenepi.”
Peno: “aulukwali.”
Peno: “makhaliro.”
Sita ndi fala yakuti kale ikhaphatisirwa toera kuthula anthu akuti akhapwazwa thangwi ya makhaliro na misambo yawo.
Peno: “a manyerezero akucepeseka.”
Peno: “m’mitima yanu.”
Peno: “kukhala aukali.”