Akolose 2:1-23

  • Cibisobiso cakucena ca Mulungu: Kristu (1-5)

  • Citani mphole-mphole na anyakunyengeza (6-15)

  • Undimomwene uli muna Kristu (16-23)

2  Thangwi ine ndisafuna mudziwe pya nkhondo ikulu inamenya ine thangwi ya imwe, pontho thangwi ya ale ali ku Laudhiseya, kuphatanizambo anthu onsene akuti adzati kundiona na maso awo.*  Cifuno canga ndi cakuti mitima yawo ibalangazwe, akhale akuphatana mwadidi mu ufuni, pontho atambire nkhombo* zonsene zinaoneka thangwi yakukhala na cinyindiro cakukwana ca kubvesesa kwawo, toera akwanise kukhala na cidziwiso candimomwene ca cibisobiso cakucena ca Mulungu, cakuti ndi Kristu.  Mpfuma zonsene za udziwisi na cidziwiso, zabiswa mwadidi muna iye.  Ine ndisalonga pyenepi toera akhonde kuoneka munthu wakuti anakupeusani na mafala akunyengeza.  Maseze ine ndiri kutali na imwe, mbwenye ndiri pabodzi na imwe mwauzimu. Ine ndisakomerwa kuona kuti imwe musacita pinthu munjira yadidi, pontho kuti muli na cikhulupiro cakuwanga mwa Kristu.  Natenepa, ninga mudatawira imwe Kristu Yezu Mbuyathu, pitirizani kufamba mwakuphatana na iye.  Ninga mudapfundziswa imwe, musafunika kukhala na mitcitci yakuwanga mwa Kristu, mukhazikike muna iye, mbamukhala akuwanga mu cikhulupiro canu. Pontho, ndzidzi onsene citani maphembero akupereka takhuta.  Citani mphole-mphole toera akhonde kuoneka munthu anafuna kukucitani mabitcu* mukuphatisira udziwisi wa anthu a dziko* na manyengerero apezi akuti asabuluka m’miyambo ya anthu mwakubverana na maonero a dziko, tayu mwakubverana na Kristu;  thangwi ndiye adadzala mwadidi na makhaliro onsene a Mulungu. 10  Kubulukira mwa iye, nkhabe cinthu cinasowa imwe. Iye ndi nsolo wa mautongi onsene na mphambvu za utongi. 11  Thangwi ya uxamwali wanu na iye, imwembo mwasidzwa, tayu na manja a anthu mbwenye thangwi yakudula manungo anu aunyama, kweneku ndi kusidzwa kunacitwa atumiki a Kristu. 12  Thangwi imwe mwaikhwa munthumbi pabodzi na iye mu ubatizo wace, mbwenye kubulukira mu uxamwali wanu na iye, imwe mwalamuswambo muli akufa pabodzi na iye thangwi yakukhulupira kwanu mphambvu za Mulungu, ule adamulamusa muli akufa. 13  Kusiyapo pyenepi, maseze imwe mukhadafa thangwi ya madawo anu, pontho thangwi yakukhonda kusidzwa kwa manungo anu, Mulungu akupasani umaso pabodzi na iye. Mwakukoma ntima, iye atilekerera madawo athu onsene, 14  mbafudza mwambo wakulembwa na manja wakuti ukhali na mitemo mizinji, pontho nee ukhabverana na ife. Mulungu aubulusa kubulukira mukuukhomera pamuti wakusikimizira.* 15  Mukuphatisira muti wakusikimizira, iye akunda mphambvu za utongi na mautongi mbaasiya akusowa nguwo, aapangiza pakweca ninga anthu akukundwa, mbafamba nawo ninga anyakaidi. 16  Natenepa, nee munthu m’bodzi asafunika kukutongani thangwi ya pinadya imwe na pinamwa imwe, peno thangwi yakukumbuka maphwando, kubalwa kwa mwezi upswa, peno kukoya ntsiku ya Sabudu. 17  Pinthu pyenepi pikhali cipangizo ca* pinthu pikhafuna kudza, mbwenye undimomwene uli muna Kristu. 18  Lekani kutawirisa kuti ale anakomerwa na kucepeseka kwaciphamaso na ale analambira aanju, akupingizeni toera mukhonde kutambira muoni. Anthu anewa asakakamira pinthu pidaona iwo, mwandimomwene manyerezero awo aunyama adzala na kudzikuza mwakusowa mathangwi adidi, 19  mbwenye iwo nee ali akuphatana na nsolo, ule wakuti kubulukira mwa iye, manungo onsene asapaswa pinafuna iwo mbakhala akuphatana mwadidi kubulukira m’makhundu a manungo na munaphatana makhundu anewa, mbakwanisa kukula na ciphedzo ca Mulungu. 20  Khala imwe mwafa pabodzi na Kristu ku pinthu pyakale pya dziko, thangwi yanji musapitiriza kukhala ninga musacita khundu ya dziko, mbamubvera pontho mitemo ninga iyi: 21  “Leka kuphata, leka kulawira, leka kukhuya”?* 22  Thangwi pinthu pyenepi pingadyiwa pisafudzika, pontho mitemo ineyi na pipfundziso pyenepi ndi pya anthu. 23  Matongero anewa asaoneka ninga udziwisi, mbwenye iwo nkhabe kuphedza munthu toera kuthimbana na pifuno pyaunyama. Iwo asabvera matongero anewa thangwi asafuna kusankhula okhene njira yakulambira. Pontho iwo asathabusa manungo awo thangwi asafuna aoniwe ninga anthu akucepeseka.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “adzati kuona nkhope yanga.”
Peno: “mpfuma.”
Peno: “kukupeusani.” Fala na Fala: “akuphateni ninga cinyama cidamangwa pa nsampha.”
Peno: “filozofiya.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “n’thundzi wa.”
Peno: “kugwentsa.”