Ahebheri 8:1-13

  • Tabhernakulo ikhaimirira pinthu pyakudzulu (1-6)

  • Kusiyana kwa cibverano cakale na cipswa (7-13)

8  Cinthu cakufunika kakamwe mu pinthu pinalonga ife ndi ici: Ife tiri na nyantsembe wankulu ninga unoyu, pontho iye akhala pantsi kudzulu, kukhundu yamadyo ya mpando waumambo wa Mulungu wankulu.  Iye ndi ntumiki wa pa mbuto yakucena na wa pa tabhernakulo* yandimomwene idamangwa na Yahova, tayu na munthu.  Thangwi nyantsembe wankulu onsene asakhazikiswa toera kupereka miyoni na ntsembe; natenepa, iye akhafunikambo kukhala na cinthu toera kupereka.  Mbidakhala kuti iye ali pa dziko yapantsi, nee mbadakhala nyantsembe, thangwi alipo kale anthu anapereka miyoni mwakubverana na Mwambo.  Basa inacitwa na anthu anewa ndi cipangizo na n’thundzi wa pinthu pyakudzulu. Pyenepi pyapangizwa mu ntemo udapereka Mulungu kuna Mose pikhafuna iye kumanga tabhernakulo: Thangwi iye alonga: “Cita mphole-mphole toera ucite pinthu pyonsene mwakubverana na pire pidapangizwa iwe paphiri.”  Mbwenye cincino Yezu apaswa basa* yadidi kakamwe, thangwi iyembo ndi muimiriri wa cibverano cadidi kakamwe, cidakhazikiswa mwakutawirika, mwakubverana na mapikiro adidi kakamwe.  Khala cibverano cakutoma cikhali cakusowa madodo, nee mbapadafunikabve cibverano caciwiri.  Thangwi iye asaona madodo pakati pa mbumba, munalonga iye kuti: “‘Onani! Ziri kufika ntsiku,’ alonga Yahova, ‘zakuti ine ndinadzacita cibverano cipswa na mbumba ya Izraeli pabodzi na mbumba ya Yuda.  Nee cinadzakhala ninga cibverano cidacita ine na ambuyawo pa ntsiku idaaphata ine pa nkono toera kuabulusa mu dziko ya Ejitu, thangwi iwo nee apitiriza mu cibverano canga, natenepa ine nee ndapitiriza kuatsalakana,’ alonga Yahova. 10  “‘Thangwi ici ndi cibverano cinafuna kudzacita ine na mbumba ya Izraeli pakumala kwa ntsiku zenezi,’ alonga Yahova. ‘Ine ndinadzaikha miyambo yanga m’manyerezero mwawo, pontho ndinadzailemba m’mitima yawo. Ine ndinadzakhala Mulungu wawo, iwombo anadzakhala mbumba yanga. 11  “‘Nee m’bodzi wa iwo anadzapfundzisa pontho ndzace wa dziko ibodzi ene peno m’bale wace kuti: “Usafunika kudziwa Yahova!” Thangwi onsene anadzandidziwa, kutomera wang’ono mpaka wankulu. 12  Thangwi ine ndinadzaalekerera macitiro awo akukhonda kulungama, pontho nee ndinakumbukabve madawo awo.’” 13  Pidalonga iye “cibverano cipswa,” iye acitisa kuti cakutoma cikhale cakusowa mphambvu. Mphapo khala ndi cakusowa mphambvu, pontho ciri kukhala cakale, ciri cifupi toera kufudzika.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “khumbi.”
Peno: “utumiki.”