Ahebheri 6:1-20

  • Tiwangisire toera tikhale akukola (1-3)

  • Ale anapeuka asakhomera pontho Mwana pamuti (4-8)

  • Khalani na cinyindiro cakukwana ca cidikhiro canu (9-12)

  • Kunyindirika kwa pikiro ya Mulungu (13-20)

    • Pikiro na dumbiro idacita Mulungu nkhabe kucinjika (17, 18)

6  Natenepa, nakuti cincino tasiya nduli cipfundziso cakutoma cinalonga pya Kristu, tendeni tiwangisire toera tikhale akukola, mbatikhonda kubwerera pontho ku pipfundziso pyakutoma, pyakuti ndi: Kutcunyuka ku mabasa akufa, kukhulupira Mulungu,  cipfundziso cinalonga pya ubatizo, kusandzikira manja, kulamuswa kwa anyakufa na kutongwa kwakumalisa.*  Na ciphedzo ca Mulungu, ife tinakwanisa kucita pyenepi.  Thangwi kwa ale akuti amala kale kufokotozerwa, mbalawira muoni wakudzulu,* atambira nzimu wakucena,  ale adalawira mafala adidi a Mulungu na mphambvu zinafuna kupangizwa mu ndzidzi unafuna kudza,*  mbwenye iwo apeuka, kuna anthu anewa, mphyakunentsa kuabweza pontho toera atcunyuke, thangwi iwo asakhomera pontho pamuti mwana wa Mulungu, mbampwaza pamaso pa anthu azinji.  Thangwi madzi anabvumba mwakubwereza-bwereza ndi nkhombo ya Mulungu kuna mataka, thangwi iwo asatotesa mataka, buluka penepo mataka asabala misapo yakuti inakwanisa kuphedza ale anaalima.  Mbwenye mataka angameresa miti ya minga, asakhondwa, pontho ali cifupi toera kupaswa dzedze, pakumalisa iwo anadzapiswa.  Natenepa, abale akufunika, maseze ife tisalonga munjira ineyi, mbwenye tiri na cinyindiro ca pinthu pyadidi kakamwe kwa imwe, pinthu pyakuti pisabverana na cipulumuso. 10  Mulungu nee ndi wakukhonda kulungama toera aduwale basa yanu na ufuni udapangiza imwe kuna dzina yace pakutumikira anthu akucena, mbamupitiriza kuatumikira. 11  Mbwenye ife tisafuna kuti m’bodzi na m’bodzi wa imwe apitirize kupangiza phinga ikhali na iye pakutoma, toera akhale na cinyindiro cakukwana ca cidikhiro mpaka kunkhomo, 12  toera mukhonde kukhala anthu akupolola, mbwenye mutowezere ale akuti kubulukira mu cikhulupiro na kupirira, atambira pinthu pidapikirwa. 13  Thangwi pidacita iye pikiro yace kuna Abhrahamu, Mulungu adumbira mu dzina yace, thangwi nkhabepo unango wankulu kakamwe kupiringana iye. 14  Iye alonga: “Mwandimomwene ine ndinadzakupasa nkhombo, pontho ndinadzanjipisa dzindza* yako.” 15  Munjira ineyi, Abhrahamu atambira pikiro ineyi pidamala iye kudikhira mwakupirira. 16  Thangwi anthu angacita pikiro asadumbira mu dzina ya munthu wankulu kakamwe kwa iwo, pontho kudumbira kwawo kusamalisa kuketesana konsene, thangwi kusapangiza kuti pinalonga iwo mphyandimomwene. 17  Munjira ibodzi ene, Mulungu pikhafuna iye kupangiza pakweca kuna ale adacitirwa pikiro ya unthaka kuti cifuniro* cace nkhabe kucinja, iye adumbira toera kupangiza kunyindirika kwa pikiro ineyi, 18  toera kubulukira mu pinthu piwiri pyenepi pyakuti nkhabe kucinjika, pinapangiza kuti nkhabe kwanisika kuti Mulungu alonge uthambi, ife adathawira m’mbuto yakubisalira titambire ciwangiso cikulu toera tiphatisise na manja mawiri cidikhiro ciri patsogolo pathu. 19  Ife tiri na cidikhiro ceneci ninga nangula ya umaso wathu, cakunyindirika na cakuwanga, pontho cisatitsogolera mpaka nkati, kuntsi kwa nguwo ya mu templo,* 20  kwakuti Yezu ndiye adatoma kupitako toera kutifungulira njira. Iye adzakhala nyantsembe wankulu wakwenda na kwenda ninga Melekizedheki.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “kutongwa kwa kwenda na kwenda.”
Peno: “muoni wakukhonda lipa.”
Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “mbeu.”
Peno: “cisankhulo.”
Nguwo ineyi ikhagawa mbuto yakucena na mbuto yakucena kakamwe mu templo.