Ahebheri 5:1-14

  • Yezu ndi nkulu kakamwe kupiringana anthu adatumikira ninga anyantsembe akulu (1-10)

    • Ninga Melekizedheki (6, 10)

    • Apfundza kukhala wakubvera kubulukira mu nyatwa (8)

    • Apaswa basa yakupereka cipulumuso cakwenda na kwenda (9)

  • Cenjezo thangwi yakukhala akukhonda kola mwauzimu (11-14)

5  Thangwi nyantsembe wankulu onsene anasankhulwa pakati pa anthu asakhazikiswa toera kuphedza anthu m’mabasa a Mulungu, kuti apereke miyoni na ntsembe thangwi ya madawo.  Iye anakwanisa kutsalakana mwadidi* ale akuti nkhabe cidziwiso na ale anacita madodo,* thangwi iye asathimbanambo na kufewa kwace,*  na thangwi ineyi, iye asafunika kupereka ntsembe thangwi ya madawo ace ninga munacitira iye thangwi ya madawo a mbumba.  Nkhabe munthu anasankhulika ekhene toera kutambira cilemedzo ceneci, mbwenye basi ene angasankhulwa na Mulungu, ninga mudasankhulwa Aroni.  Munjira ibodzi ene, Kristu nee apasika mbiri ekhene mbakhala nyantsembe wankulu, mbwenye apaswa mbiri na Ule adampanga kuti: “Iwe ndiwe mwananga, lero ine ndakhala babako.”  Ninga munalonga iye pontho pa khundu inango kuti: “Iwe ndiwe nyantsembe wakwenda na kwenda ninga Melekizedheki.”  Pikhali iye pa dziko yapantsi,* Kristu acita maphembero akudembetera na akuphemba pinthu kuna Ule wakuti mbadakwanisa kumpulumusa mu kufa. Iye acita maphembero anewa mwakugaluza mbagwisa misozi, pontho maphembero ace abviwa thangwi yakugopa kwace Mulungu.  Maseze iye akhali mwana wa Mulungu, apfundza kukhala wakubvera kubulukira mu nyatwa zidaona iye.  Pontho, pidamala iye kuoniwa kuti athema kakamwe, adzapaswa basa yakupereka cipulumuso cakwenda na kwenda kuna onsene anambvera, 10  thangwi iye asankhulwa na Mulungu toera kukhala nyantsembe wankulu ninga Melekizedheki. 11  Ife tiri na pizinji toera kulonga thangwi ya iye, mbwenye pisanentsa kupifokotoza, thangwi imwe mwadzakhala anthu akudembuka kubvesesa. 12  Thangwi maseze pa ndzidzi uno* mbamudakwanisa kukhala apfundzisi, imwe musafuna pontho munthu toera akupfundziseni kubulukira pakutoma pipfundziso pyakutoma pya mafala a Mulungu, pontho imwe mwabwerera nduli mbamufuna pontho nkaka, tayu cakudya cakuuma.* 13  Thangwi munthu onsene anapitiriza kumwa nkaka, nkhabe kudziwa mafala aulungami, thangwi iye ndi mwanang’ono. 14  Mbwenye cakudya cakuuma* ndi ca anthu akukola mwauzimu, ale akuti kubulukira mukuphatisira luso yawo yakudzindikira,* apfundza kusiyanisa cinthu cadidi na cakuipa.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “mwakukoma ntima; mwakukhurudzika.”
Peno: “anakhonda kubvera.”
Peno: “iye asadodomambo.”
Peno: “Pikhali iye ninga munthu pa dziko yapantsi.”
Fala na Fala: “mwakubverana na ndzidzi.”
Peno: “cakutafuna.”
Peno: “cakutafuna.”
Peno: “yakubvesesa.”