Ahebheri 3:1-19

  • Yezu ndi nkulu kakamwe kupiringana Mose (1-6)

    • Pinthu pyonsene pyacitwa na Mulungu (4)

  • Cenjezo thangwi yakusowa cikhulupiro (7-19)

    • “Lero, imwe mungabvesera fala yace” (7, 15)

3  Natenepa, abale akucena, imwe adacemerwa* toera kuenda kudzulu, nyerezerani mwadidi pya Yezu, ule anakhulupira* ife kuti ndi mpostolo na nyantsembe wankulu.  Iye akhali wakukhulupirika kuna Mulungu, ule adansankhula toera kukhala mpostolo na nyantsembe wankulu, ninga Mose akhalimbo wakukhulupirika mu ndzidzi ukhatumikira iye panyumba ya Mulungu.  Thangwi iye* athema kupaswa mbiri kakamwe kupiringana Mose, ninga nyakumanga nyumba asalemedzwa kakamwe kupiringana nyumba idamanga iye.  Mwandimomwene, nyumba yonsene isamangwa na munthu, mbwenye adacita pinthu pyonsene ndi Mulungu.  Mose akhali ntumiki wakukhulupirika panyumba ya Mulungu. Utumiki wace ukhali umboni wa pinthu pikhafuna kudzalongwa kutsogolo.  Mbwenye Kristu, akhali wakukhulupirika ninga mwana wa panyumba ya Mulungu. Ife ndife nyumba Yace tingaphatisisa na manja mawiri cinyindiro cathu pakulonga, mbatipitiriza kutsandzaya na cidikhiro cathu mpaka kunkhomo.  Mbwenye ninga munalongera nzimu wakucena kuti: “Lero, imwe mungabvesera fala yace,  lekani kuumisa mitima yanu ninga mu ndzidzi udasosa ambuyanu ukali wanga ukulu, ninga pidacita iwo pa ntsiku idandiyesera iwo n’thando;  ambuyanu andiyesera n’thando, maseze iwo aona pinthu pidacita ine mu pyaka 40. 10  Na thangwi ineyi, ine ndaipirwa na dzindza ineyi, mbandilonga: ‘Ndzidzi onsene iwo asatayika m’mitima yawo, pontho iwo nee afika pakudziwa njira zanga.’ 11  Natenepa, ine ndadumbira mu ukali wanga kuti: ‘Iwo nkhabe kudzapita m’mbuto idakhunganya ine toera kupuma.’” 12  Abale, citani mphole-mphole toera pakati panu pakhonde kuoneka munthu anafuna kukhala na ntima wakuipa na wakusowa cikhulupiro, thangwi yakuthaukirana na Mulungu wamaso; 13  mbwenye pitirizani kuwangisana unango na ndzace ntsiku zonsene, mu ndzidzi unapitiriza ife kukhala mu ntsiku inacemerwa “Lero,” toera pakati panu pakhonde kuoneka munthu anafuna kuumiswa ntima na mphambvu yakunyengeza ya madawo. 14  Thangwi mwandimomwene ife tinadzatambirambo pidatambira Kristu, basi ene khala cinyindiro cikhali na ife pakutoma taciphatisisa na manja mawiri mpaka kunkhomo. 15  Ninga mudalongerwa ipyo kuti: “Lero, imwe mungabvesera fala yace, lekani kuumisa mitima yanu ninga mu ndzidzi udasosa ambuyanu ukali wanga ukulu.” 16  Kodi mbani akuti maseze iwo abva, asosa ukali ukulu wa Mulungu? Kodi si onsene tayu adabuluka mu Ejitu mukutsogolerwa na Mose? 17  Kusiyapo pyenepi, mbani adacitisa kuti Mulungu akhale wakuipirwa mu pyaka 40 thangwi ya iwo? Kodi nee ndi ale adadawa, mbamala kufa n’thando? 18  Mbani adadumbirira iye kuti nee mbadapita m’mbuto idakhunganya iye toera kupuma? Kodi nee ndi ale adakhonda kubvera? 19  Natenepa, tisaona kuti iwo nee akwanisa kupitamo thangwi yakusowa kwawo cikhulupiro.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “adatambira ncemerero.”
Peno: “anatawira.”
Iye unoyu ndi Yezu.