Ahebheri 11:1-40

  • Cikhulupiro ninji (1, 2)

  • Anthu adapangiza cikhulupiro (3-40)

    • Mwakusowa cikhulupiro nkhabe kwanisika kukomeresa Mulungu (6)

11  Cikhulupiro ndi cidikhiro cakunyindirika ca pinthu pinadikhirwa, cipangizo* cakuti pinthu pinakhonda kuoneka na maso mwandimomwene piripo.  Thangwi kubulukira mu cikhulupiro, anthu a midzidzi yakale atambira umboni wakuti Mulungu akhakomerwa na iwo.  Thangwi ya cikhulupiro, ife tisabvesesa kuti pinthu piri kudzulu na pa dziko yapantsi pyakhazikiswa kubulukira mu fala ya Mulungu, natenepa pinthu pyakuoneka pyacitwa kubulukira mu pinthu pyakukhonda kuoneka.  Thangwi ya cikhulupiro, Abheli apereka kuna Mulungu ntsembe ya ntengo ukulu kakamwe kupiringana ntsembe ya Kaini. Kubulukira mu cikhulupiro ceneci iye atambira umboni wakuti akhali wakulungama, thangwi Mulungu akomerwa na* miyoni yace. Maseze iye afa, asapitiriza kulonga kubulukira mu cikhulupiro cace.  Thangwi ya cikhulupiro, Enoki athukuswa na Mulungu toera akhonde kuthabuka mu ndzidzi udafa iye, pontho nkhabe kudaoneka iye, thangwi Mulungu akhadan’thukusa; thangwi mbadzati kuthukuswa iye atambira umboni wakuti akhadakomeresa Mulungu.  Kusiyapo pyenepi, mwakusowa cikhulupiro nkhabe kwanisika kukomeresa Mulungu, thangwi munthu anafendedzera Mulungu asafunika kukhulupira kuti iye alipo, pontho asapasa nkhombo ale anansaka na ntima onsene.  Thangwi ya cikhulupiro, Nowa pidamala iye kutambira cenjezo ya Mulungu thangwi ya pinthu pyakuti nee pikhaoneka, iye apangiza kugopa Mulungu mbamanga bote toera kupulumusa anthu a panyumba pace; pontho kubulukira mu cikhulupiro cace, iye akonesa* dziko mbakhala nyakutambira unthaka waulungami unabulukira mu cikhulupiro.  Thangwi ya cikhulupiro, Abhrahamu pidacemerwa iye na Mulungu, abvera, mbaenda ku mbuto ikhafuna iye kutambira ninga unthaka; iye abuluka mbaenda, maseze nee akhadziwako kukhaenda iye.  Thangwi ya cikhulupiro iye akhala ninga mulendo mu dziko yakupikirwa, mbakhala m’makumbi na Izaki pabodzi na Yakobe, ale akuti mbadatambirambo unthaka wa pikiro ibodzi ene pabodzi na iye. 10  Thangwi iye akhadikhira nzinda wakukumbirwa mwadidi, wakuti nyakuutanda na nyakuumanga ndi Mulungu. 11  Pontho thangwi ya cikhulupiro, Sara apaswa mphambvu toera kubala mwana* maseze iye akhadapiringana ndzidzi wakubala, thangwi akhaona Ule adacita pikiro kukhala wakukhulupirika.* 12  Na thangwi ineyi, kubulukira mwa mamuna m’bodzi wakuti manungo ace akhali ninga akufa, abalwa ana azinji ninga nyenyezi zakudzulu, akukhonda kulengeseka ninga matcetca a n’khundu-n’khundu mwa bara. 13  Anthu anewa onsene afa mwakukhulupirika, maseze nee atambira pinthu pidapikirwa iwo; mbwenye apiona nakutali, apitawira mwakutsandzaya, mbalonga pakweca kuti iwo akhali alendo akuti mbadakhala mu ndzidzi wakucepa mu dziko ineyi. 14  Ale analonga munjira ineyi, asapangiza kuti akusaka mwaphinga mbuto yawo ene toera kukhala. 15  Mbidakhala kuti iwo apitiriza kunyerezera mbuto idasiya iwo, mbadakwanisa kubwerera. 16  Mbwenye undimomwene ndi wakuti anthu anewa akhawangisira toera kugumana mbuto yadidi kakamwe, yakuti ndi yakudzulu. Na thangwi ineyi, Mulungu nkhabe kukhala na manyadzo angacemerwa Mulungu wawo, thangwi iye aakhunganyira nzinda. 17  Thangwi ya cikhulupiro, Abhrahamu pidayeserwa iye na Mulungu, pikhali ninga apereka kale Izaki ninga ntsembe. Natenepa mamuna wakuti akhadatambira mapikiro, mwakutsandzaya akhali dzololo toera kupereka mwanace m’bodzi ekha, 18  maseze iye akhadapangwa kuti: “Anafuna kudzacemerwa dzindza* yako anabuluka kuna Izaki.” 19  Mbwenye iye anyerezera kuti Mulungu mbadakwanisa kulamusa mwanace muli akufa; natenepa iye antambira ninga wakulamuswa muli akufa; pyenepi pyapangiza pinthu pikhafuna kudzacitika ntsogolo. 20  Pontho thangwi ya cikhulupiro, Izaki apasa nkhombo Yakobe na Izau, mbaapanga pikhafuna kucitika ntsogolo. 21  Thangwi ya cikhulupiro, Yakobe pikhali iye cifupi toera kufa, apasa nkhombo m’bodzi na m’bodzi wa ana acimuna a Zuze, pontho atsamira pa ntsonga ya ndodo yace mbalambira Mulungu. 22  Thangwi ya cikhulupiro, Zuze pikhali iye kunkhomo kwa umaso wace, alonga pya kubuluka kwa Aizraeli mu Ejitu, mbaapasa pitsogolero* thangwi ya pikhafunika iwo kucita na magogodo ace. 23  Thangwi ya cikhulupiro, Mose abiswa na anyakubalace mu miyezi mitatu pidamala iye kubalwa, thangwi iwo aona kuti mwana unoyu akhali wakubalika, pontho iwo nee agopa ntemo wa mambo. 24  Thangwi ya cikhulupiro, pidakula Mose, akhonda kucemerwa mwana wa mwana wacikazi wa Farau, 25  mbwenye asankhula kuthabuswa pabodzi na mbumba ya Mulungu, mbakhonda kutsandzaya na pinthu pya madawo pyakuti ndi pya ndzidzi wakucepa, 26  thangwi iye akhaona kuti kupwazwa kwace ninga Nyakudzodzwa* ndi mpfuma ikulu kakamwe kupiringana upfumi wa mu Ejitu, thangwi iye akhayang’anisisa muoni ukhafuna kudzatambira iye. 27  Thangwi ya cikhulupiro, iye abuluka mu Ejitu, tayu thangwi yakugopa ukali wa mambo, thangwi iye akhapitiriza kukhala na cinyindiro cakuwanga ninga akuona Ule wakuti nkhabe kuoneka. 28  Thangwi ya cikhulupiro, iye acita Paskwa mbakhwaza ciropa m’makhundu a misuwo, toera anju wa Mulungu akhonde kupha anawo autombo. 29  Thangwi ya cikhulupiro, mbumba yawambuka Bara Yakufuira ninga ali kufamba pa mataka akuuma, mbwenye Aejitu pidayeserambo iwo kucita pyenepi, afudzwa na madzi. 30  Thangwi ya cikhulupiro, mipanda ya Yeriko yagwa pidamala iyo kuzungulirwa na Aizraeli mu ntsiku zinomwe. 31  Thangwi ya cikhulupiro, Raabhe, nkazi wauputa* nee afudzwa pabodzi na ale adakhonda kubvera, thangwi iye atambira mwadidi amuna adatumwa toera kuenda kaona dziko mwacibisobiso. 32  Ndinalonganji pontho? Ndzidzi unandicepera toera kulonga pya Jidhiyoni, Bharaki, Sansau, Yefite, Dhavidhi, Samweli pabodzi na aprofeta anango. 33  Thangwi ya cikhulupiro, iwo akunda maumambo, akhazikisa ulungami, atambira mapikiro, afunga milomo ya nkhalamu, 34  athimisa mphambvu ya moto, apulumuka pikhafuna iwo kuphiwa na supada, maseze iwo akhali akufewa apaswa mphambvu, akhala amphambvu kunkhondo, mbathamangisa anyankhondo adabwera dzamenyana na dziko yawo. 35  Akazi atambira anyakufunika awo adalamuswa muli akufa, mbwenye anthu anango athabuswa thangwi akhonda kusiya cikhulupiro cawo basi ene toera kusudzulwa, iwo acita pyenepi toera agumane ntundu wadidi kakamwe wa kulamuswa muli akufa. 36  Inde, anango aona nyatwa thangwi ya kusekwa, kukwapulwa, kusiyapo pyenepi, amangwa na maunyolo mbafungirwa nkaidi. 37  Iwo aponyerwa miyala, ayeserwa, apandulwa pakati-nakati, aphiwa na supada, akhabvala nthembe za mabira na za mbuzi, akhasowa pinthu, aona nyatwa, pontho iwo akhathabuswa; 38  dziko nee ikhali mbuto yakuthema kwa iwo toera kukhala. Iwo akhaenda mbandzendza-ndzendza m’mathando, m’mapiri, mu mphako za miyala na m’madzimba. 39  Maseze anthu anewa onsene atambira umboni wadidi thangwi ya cikhulupiro cawo, iwo nee aona kukwanirisika kwa pikiro, 40  thangwi Mulungu akhadaona mwanyapantsi cinthu cadidi kakamwe cikhafuna iye kutipasa, toera iwo akhonde kulungamiswa* ife mbatidzati.

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “cipangizo cakunyindirika.”
Peno: “apereka umboni pidatawira iye.”
Peno: “apangiza kuti dziko ikhadathema kutcunyuswa.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Peno: “wakunyindirika.”
Fala na Fala: “mbeu.”
Peno: “ntemo.”
Mu Cigerego ndi “Kristu.”
Fala ineyi isabveka nkazi anapita m’mabonde toera kupaswa kobiri.
Peno: “kukhala aungwiro.”