Ahebheri 10:1-39

  • Ntsembe za pinyama nkhabe kuphedza mwakukwana (1-4)

    • Mwambo ndi cipangizo (1)

  • Ntsembe ya Kristu yaperekwa kabodzi basi (5-18)

  • Njira ipswa yakuti isatsogolera ku umaso (19-25)

    • Tikhonde kudjomba misonkhano (24, 25)

  • Cenjezo thangwi yakucita madawo cakhomo (26-31)

  • Cinyindiro na cikhulupiro toera kupirira (32-39)

10  Mwambo ndi cipangizo ca* pinthu pyadidi pinafuna kudza, tayu maonekero andimomwene a pinthu pyenepi. Natenepa, Mwambo* na ntsembe zibodzi zene zinapitiriza iwo kupereka caka na caka, cipo pinakwanisa kulungamisa ale anafendedzera Mulungu toera kumulambira.  Khala ntsembe mbazidakwanisa kualungamisa, kodi iwo nee mbadasiya kuzipereka? Thangwi ale anabweresa ntsembe,* pakumala kuceneswa, nee mbadapasika pontho mulando thangwi ya madawo awo.  Mbwenye ntsembe zenezi zisaperekwa caka na caka toera kuakumbusa madawo awo,  thangwi nkhabe kwanisika kuti ciropa ca ng’ombe na ca mabokho cibuluse madawo.  Na thangwi ineyi, pidabwera Kristu pa dziko, alonga: “‘Imwe nee mwafuna ntsembe na miyoni, mbwenye mwandikhunganyira manungo.  Imwe nee mwakomerwa na ntsembe zakupiswa, nee na ntsembe zinaperekwa thangwi ya madawo.’  Buluka penepo, ine ndalonga: ‘Onani! Ine ndabwera, (m’bukhu* pyalembwa thangwi ya ine) toera kucita pinafuna imwe, Mulungu wanga.’”  Pakutoma iye alonga: “Imwe nee mwafuna, pontho nee mwakomerwa na ntsembe, miyoni, ntsembe zakupiswa, nee na ntsembe zinaperekwa thangwi ya madawo,” zakuti ndi ntsembe zinaperekwa mwakubverana na Mwambo,  buluka penepo iye alonga: “Onani! Ine ndabwera toera kucita pinafuna imwe.” Iye amalisa cakutoma toera akhazikise caciwiri. 10  Mwakubverana na “pinafuna” iye, ife taceneswa mukuphatisira manungo a Yezu Kristu adaperekwa ninga ntsembe kabodzi basi. 11  Kusiyapo pyenepi, nyantsembe onsene asalimira pa mbuto yace ya basa ntsiku zonsene toera kuphata basa yace yakutumikira anango,* pontho toera kupereka kazinji kene ntsembe zibodzi zene, zakuti cipo zinakwanisa kumalisiratu madawo. 12  Mbwenye iye apereka ntsembe ibodzi basi thangwi ya madawo, mbakhala pantsi kunkono wamadyo wa Mulungu, 13  buluka penepo iye adikhira mpaka anyamalwa ace aikhwe pantsi pa manyalo* ace. 14  Thangwi iye asacitisa kuti anthu adaceneswa akhale akulungama kwenda na kwenda kubulukira mu ntsembe ibodzi basi idapereka iye. 15  Kusiyapo pyenepi, nzimu wakucena usaperekambo umboni kuna ife munalonga iwo kuti: 16  “‘Ici ndi cibverano cinafuna kudzacita ine na iwo pakumala kwa ntsiku zenezi,’ alonga Yahova. ‘Ine ndinadzaikha miyambo yanga m’manyerezero mwawo, pontho ndinadzailemba m’mitima yawo.’” 17  Buluka penepo walonga: “Pontho ine nkhabe kudzakumbukabve madawo awo na macitiro awo akukhonda kubverana na mwambo.” 18  Natenepa, pa mbuto yakuti Mulungu alekerera pinthu pyenepi, nkhabe funikabve kuperekwa ntsembe thangwi ya madawo. 19  Abale, nakuti tiri na cinyindiro cakukwana toera kuphatisira njira yakuenda m’mbuto yakucena kubulukira mu ciropa ca Yezu, 20  njira ipswa yakuti isatsogolera ku umaso, idatifungulira iye pa nguwo yakuti ndi manungo ace, 21  pontho, nakuti tiri na nyantsembe wankulu anayang’anira panyumba ya Mulungu, 22  tendeni tifendedzere Mulungu na ntima wathu onsene, na cikhulupiro cakukwana, mbatikhala na mitima yakucena, pontho na cikumbuntima cadidi, mbatikhala na manungo adasambiswa na madzi akucena. 23  Tendeni tipitirize kulonga pakweca pya cidikhiro cathu, mbatikhonda kubwerera nduli,* thangwi ule adapikira ndi wakukhulupirika. 24  Pontho tendeni tinyerezerane* unango na ndzace, mbatiwangisana* toera kupangiza ufuni na kucita mabasa adidi, 25  tikhonde kudjomba misonkhano, ninga pinacita anango akuti ali na nsambo unoyu, mbwenye tiwangisane unango na ndzace, makamaka mu ndzidzi unaona imwe kuti ntsiku ya Mulungu ikufika. 26  Thangwi tingacita madawo cakhomo* pakumala kutambira cidziwiso candimomwene cinalonga pya undimomwene, nkhabebve ntsembe inango inafuna kuperekwa thangwi ya madawo athu, 27  mbwenye tinadikhira nakugopa kakamwe kuti tinadzatongwa, pontho pana ukali ukulu wakuti unadzafudza apingizi a Mulungu. 28  Munthu onsene akhapwaza Mwambo wa Mose, akhaphiwa mwakukhonda kubverwa ntsisi, khala pana umboni wa anthu awiri peno atatu. 29  Mphapo ndi api maonero anu? Khala munthu aponda Mwana wa Mulungu, mbapwaza ciropa ca cibverano cidaceneswa na iye, pontho khala iye atikana, mbapwaza nzimu wa Mulungu unapangiza na iye kukoma ntima kwace kukulu, kodi munthu unoyu nee anathema kutcunyuswa kakamwe? 30  Thangwi ife tisadziwa ule adalonga kuti: “Kubwezera ndi kwanga; ine ndinadzabwezera.” Pontho pyalembwa kuti: “Yahova anadzatonga mbumba yace.” 31  Cinthu cakugopswa kakamwe ndi kutcunyuswa na* Mulungu wamaso. 32  Natenepa, ndzidzi onsene kumbukani ntsiku za nduli, zakuti pidamala imwe kufokotozerwa, mwapirira pinthu pizinji, maseze mwaona nyatwa zizinji. 33  Midzidzi inango imwe mwaoneswa nyatwa pakweca,* mbamutikanwa; pontho midzidzi inango imwe mukhali pabodzi na ale akhaoneswa nyatwa zenezi. 34  Thangwi imwe mwabvera ntsisi ale akhali nkaidi, mwatawira kupokoserwa pinthu pyanu mbamukhonda kuluza kutsandzaya kwanu, thangwi mukhadziwa kuti imwe muli na cinthu cadidi kakamwe cakuti nkhabe kumala. 35  Natenepa, lekani kusiya kulonga mwacipapo,* thangwi pyenepi pinadzabweresa nkhombo kakamwe. 36  Imwe musafunika kupirira, toera mungamala kucita pinafuna Mulungu, mutambire pidapikira iye. 37  Thangwi “thimize pano,” pontho, “ule wakuti ali kubwera anadzafika, iye nee anadzadembuka.” 38  “Mbwenye munthu wanga wakulungama anadzakhala na umaso thangwi ya cikhulupiro cace,” pontho, “iye angabwerera nduli,* ine nee ndinakomerwa naye.” 39  Na thangwi ineyi, ife nee ndife anthu anabwerera nduli* toera kufudzwa, mbwenye ndife anthu a cikhulupiro toera kupulumusa umaso wathu.

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “n’thundzi wa.”
Munjira inango: “anthu.”
Fala na Fala: “ale anaphata basa yakucena.”
Fala na Fala: “mu mpukutu.”
Fala na Fala: “basa yakucena.”
Peno: “cakupondera manyalo.”
Peno: “mbatikhonda kufewa manungo.”
Peno: “kupangiza citsalakano kuna; kudzudzumika thangwi ya.”
Peno: “mbatikulumizana; mbatipasana mphambvu.”
Peno: “mwakufuna.”
Fala na Fala: “kugwa m’manja mwa.”
Fala na Fala: “kuikhwa pakweca ninga pa mbuto inacitirwa masendzekero.”
Fala na Fala: “kulonga mwaufulu.”
Peno: “iye angafewa manungo.”
Peno: “anthu anafewa manungo.”