Ahebheri 1:1-14

  • Mulungu asalonga mukuphatisira Mwanace (1-4)

  • Mwana ndi nkulu kupiringana aanju (5-14)

1  Kale kakamwe Mulungu alonga na ambuyathu mukuphatisira aprofeta, iye acita pyenepi kazinji kene, pontho munjira zakusiyana-siyana.  Mbwenye mu ndzidzi uno,* iye alonga na ife mukuphatisira Mwanace, ule adasankhula iye toera akhale nyakutambira unthaka wa pinthu pyonsene, pontho kubulukira mwa iye, acita pinthu pyakudzulu na pya pa dziko yapantsi.*  Mwana ndi cipangizo ca mbiri ya Mulungu na cipangizo candimomwene ca makhaliro ace, iye asacitisa kuti pinthu pyonsene pipitirize kukhalapo kubulukira mu mphambvu ya fala yace. Pidamala iye kucenesa madawo athu, iye akhala kunkono wamadyo wa Mulungu Wankulu.  Natenepa iye adzakhala wankulu kakamwe kupiringana aanju, thangwi iye atambira* dzina yadidi kakamwe kupiringana madzina awo.  Ndi anju upi unango adapangwa na Mulungu kuti: “Iwe ndiwe mwananga, lero ine ndakhala babako”? Pontho: “Ine ndinadzakhala babace, iye anadzakhala mwananga”?  Mbwenye thangwi ya ndzidzi unafuna iye kubweresa pontho Mwanace Wautombo pa dziko yapantsi, iye alonga: “Aanju onsene a Mulungu mban’godamire.”*  Pontho thangwi ya aanju iye alonga: “Iye asatumiza aanju ace ninga mphepo,* atumiki ace asaatumiza ninga malirimi a moto.”  Thangwi ya Mwanace, iye asalonga: “Mulungu ndiye anakupasa mphambvu* toera utonge kwenda na kwenda, pontho ndodo* ya Umambo wako ndi yaulungami.  Iwe wafuna ulungami, mbuida kusowa ulungami. Na thangwi ineyi, Mulungu akudzodza na mafuta, mbakucitisa kukhala wakutsandzaya kakamwe kupiringana andzako.” 10  Iye alongambo kuti: “Imwe Mbuya, pakutoma mwacita matomero a dziko yapantsi, pontho kudzulu ndi basa ya manja anu. 11  Pyenepi* pinadzamala, mbwenye imwe munadzapitiriza; pontho ipyo pinadzasakala ninga nguwo, 12  imwe munadzapifunya ninga kapoti, mbamupicinja ninga nguwo. Mbwenye imwe nee munadzacinja, pontho pyaka pya umaso wanu, cipo pinadzamala.” 13  Ndi anju upi unango adapangwa na iye kuti: “Khala kunkono wanga wamadyo mpaka ine ndiikhe anyamalwa ako pantsi pa manyalo ako”? 14  Kodi nee ndi aanju onsene anaphata basa yakucena?* Kodi siwo tayu anatumwa na Mulungu toera kuphedza ale anafuna kupulumuswa?

Pidzindikiro Pyapantsi

Fala na Fala: “kunkhomo kwa ntsiku zino.”
Peno: ‘makhaliro a dziko.’ Onani Mabvekero a Mafala Anango.
Fala na Fala: “atambira ninga unthaka.”
Peno: “mbamulemedze.”
Fala na Fala: “mizimu.”
Fala na Fala: “Mulungu ndi mpando wako waumambo.”
Ndondo ineyi isabveka mphambvu ya utongi.
Peno: “kudzulu na dziko yapantsi.”
Peno: “basa yakutumikira anango.”